Hledání dokumentů - Find documents

Stručný návod: Následující formulář slouží k vyhledání dokumentů na webu www.infodatasys.cz. Zařazeny jsou jak dokumenty formátu HTML, tak Adobe PDF. Při hledání podle klíčových slov a/nebo autorů dokumentu je potřeba nejdříve vybrat příslušné položky v rozbalovacím boxu a poté je přesunout do příslušného seznamu. Takový výběr způsobí zúžení možnosti dalšího výběru autorů a klíčových slov tak, aby tyto odpovídaly skutečné nabídce aktuálních dokumentů na webu. Výběr lze rovněž omezit rozmezím dnů podle poslední aktualizace souboru, v případě uvedení jediného dne budou hledány dokumenty aktualizované tento den nebo později (formát například 13.8.2005-1.12.2006 pro české nastavení a 8/13/2005-12/1/2006 pro US formát data nastavený ve Vašem operačním systému) nebo rokem či rozmezím let publikace (formát například 2007-2009). Některé dokumenty jsou jednou nebo opakovaně aktualizovány i po jejich publikaci, takže datum aktualizace a rok publikace nemusí odpovídat. Dále je možno vybrat pouze dokumenty v souborech formátů HTML nebo PDF a dokumenty v určitém jazyku.

A short instructions: The following form can be used to locate documents within the Web www.infodatasys.cz. The documents of both HTML and Adobe PDF formats are included.. When searching by keywords and / or authors of the document, you need to select the appropriate item in the drop down box firstly, then move the selected item to the list by the button >>. This selection causes a narrowing of possibilities for further selection of authors and key words so that they match the actual set of the web documents. Selection can be also limited by the range of days (it is the national setting sensitive field: 13.8.2005-1.12.2006 Czech format, 8/13/2005-12/1/2006 US format for example) of the latest update of the file (where a single day would indicate the file with actualization at this day or later) or a year or range of years of publication (e.g. format 2007-2009). Some documents are actualized once or repeatedly, even after their publication, so that updates the date and year of publication may not match. It is also possible to select only documents in the file formats HTML or PDF, and documents in a selected language.

Copyright © Karel Matějka - IDS (2011-2016)


Autoři dokumentu
Document authors
Klíčová slova
Keywords
Datum poslední aktualizace:
Date of the last actualization:
Rok publikace:
Publication year:
Formát souboru:
File type:
 
Jazyk:
Language: