Vývoj teplot a srážek v ČR od roku 1961

Karel Matějka

Na základě měřených teplot v rozmezí let 1961 a 1990 byly publikovány takzvané teplotní normály (Květoň 2001). Vývoj řady charakteristik počasí mezi lety 1961 a 1998 byl vyhodnocen v práci Huth et Pokorná (2004). Od roku 1998 však došlo k výskytu řady extrémních situací, bylo překonáno množství teplotních i srážkových extrémů (hlavně maximálních teplot). Změnou teplot v rámci obdobných období avšak v rámci omezených regionů se zabývali například Nekovář et Pokorný (2012). Srážky opět pro jediný region byly analyzovány v práci Doleželová (2012). Proto je potřebné provést další vyhodnocení tak, aby byly odhaleny i poslední trendy na celém území České republiky. Následující grafy uvádějí přehled vývoje "územních teplot" (průměrných teplot na území, které jsou vztaženy k průměrné nadmořské výšce daného území) a "územních srážek" (obdobných průměrných úhrnů srážek na území) České republiky podle přehledů, který publikoval Český hyrometeorologický ústav v Praze (Portál ČHMÚ: historická data). Stručný přehled o změnách těchto územních charakteristik počasí podává například Pretel (2012). Základem následující analýzy bylo zjištění trendu vývoje dat za jednotlivé měsíce nebo za celý rok pomocí lineární regresní analýzy v období od roku 1961. Předcházející zpracování těchto dat proběhlo pro data do roku 2012 včetně (Matějka 2013), v tomto textu byla řada prodloužena až do roku 2016, aby bylo vidět případné aktuální změny trendů. Na základě vizuálního zhodnocení odchylek od zjištěného trendu je možno posoudit, jestli se určitá proměnná měnila soustavně pravidelně nebo jestli vykazovala u určitých obdobích trend odlišný od obdobích následujících a předcházejících.

Popis základních trendů

Teploty vzduchu

Průměrná roční teplota za celé sledované období činila 7,8 °C. Výrazně chladné roky byly soustředěny na začátku sledovaného období - jednalo se o roky 1962, 1980 a 1996 (6,3 °C), 1995 (6,4 °C) a 1963 (6,5 °C). Naopak nejteplejšími byly roky 2015 a 2014 (9,4 °C), 2007 a 2000 (9,1 °C) a 2008 (8,9 °C).

Celkově se průměrná roční teplota zvyšovala o 0,0312 °C/rok. Teploty byly do roku 1982 stabilní, viditelný je vzrůst teplot od roku 1983. Od roku 1991 tak průměrný roční nárůst teploty činil 0,0391 °C/rok. Teplotně nejstabilnějším obdobím roku je časný podzim - září a říjen. Naopak nejvýraznější oteplení bylo zaznamenáno v zimním období, přičemž do roku 1990 byl nárůst pozorován v lednu, ale v následujících letech se nárůst teplot realizoval především v prosinci s tím, že měl tendenci projevovat se i v listopadu. V zimních měsících prosinec až únor byl vzrůst teploty průměrně 0,0402 °C/rok. V měsících vegetační sezóny (květen až srpen) byl obdobný nárůst mírně nižší, 0,0388 °C/rok.

Jiný obraz přináší pohled na období intenzivního růstu vegetace v měsících květen až srpen (vegetační sezónu, přičemž toto období bývá definováno i odlišně): V tomto období byla průměrná teplota 15,7 °C a roky s nejteplejší vegetační sezónou byly 2003 (18,4 °C), 1992 (17,7 °C), 2002 (17,6 °C), 2015 (17,5 °C) a 2007 (17,1 °C).

Zvláště v ekologii často zmiňovaný teplotně extrémní rok 2003 (Rebetez et al. 2006) nebyl jako celek výjimečně teplý (s průměrem 7,6 °C), ale v rámci tohoto roku byl extrémně teplý počátek léta - květen a červen (15,1 °C respektive 15,5 °C).

Srážky

Za celé sledované období byl průměrný roční úhrn srážek 675 mm.

Zimní vzestup úhrnů srážek byl pozorován v lednu. V únoru a březnu pozorujeme pouze malé změny srážek. Březnové srážky před rokem 1980 byly velmi vyrovnané. V dubnu je zřetelný pokles srážek. Takový pokles, ale méně výrazný pokračuje i v květnu (a červnu). Naopak v červenci je vidět vzestup úhrnů. Od srpna jsou změny úhrnů srážek pouze s menšími změnami. Průměrný roční vzestup úhrnů srážek počítaný za celé období 1961-2016 byl pouze 0,5757 mm/rok, což je díky posledním suchým letům přibližně poloviční hodnota oproti výsledku předchozího zpracování pro období do roku 2012 (Matějka 2013). Od roku 1991 nebyl pozorován žádný trend poukazující na změnu ročního úhrnu srážek.

Potřebné je všimnout si extrémně vysokých úhrnů srážek. Zimní extrémy byly zaznamenány v prosinci v roce 1974 (104 mm, tedy 225% průměru za období 1961-2016), v lednu v roce 1976 (104 mm, 246%) a v únoru v roce 1970 (87 mm, 237%). Jarní období nemívá vyšší úhrny srážek - extrémy byly v březnu v roce 2000 (117 mm, 273%) a v dubnu 1965 (80 mm, 187%). Následovaly extrémní úhrny během vegetační sezóny: v květnu v letech 1965 (141 mm, 196%) a 2010 (133 mm, 185%), v červnu v roce 2013 (146 mm, 178%), v červenci v roce 1997 (204 mm, 240%), v srpnu v roce 2002 (177 mm, 227%), dále v září 2007 (117 mm, 214%), v říjnu 1998 (113 mm, 256%). Pouze nevýznamné extrémy byly zaznamenány v listopadu. Celkově tedy zimní extrémy (prosinec až únor) se vyskytly v 70. letech minulého století. Jarně-letní (březen až srpen) extrémně vysoké srážkové úhrny byly pozorovány od roku 1997. 80. léta až polovina 90. let 20. století se vyznačovaly vyrovnanými či nižšími srážkovými úhrny. S výskytem extrémních srážek by měl souviset i výskyt povodní. Je zajímavé, že frekvence povodní na Vltavě a na Labi byla minimální v 60. letech 20. století (Kyselý et al. 2008) a současně v tomto období není výše zmiňován výskyt extrémně vysokých letních srážkových úhrnů. Současně se však povodňová aktivita zvyšovala od 70. let s maximem na přelomu 70. a 80. let. Další útlum zřejmě souvisí též s funkcí vybudované přehradní kaskády.

Obdobně jako vysoké srážkové úhrny je pro analýzu podstatný též výskyt suchých period, které byly popsány v práci Treml (2011) za období od roku 1875. Sice se dva nejsušší roky vyskytly ke konci sledovaného období (2003 516 mm, 2015 532 mm), ale i v první části období od roku 1961 byl častější výskyt suchých let (1982 539 mm, 1973 542 mm, 1969 567 mm).

Rozlišení období s různým charakterem klimatu

Při pohledu na graf průměrných ročních teplot vzduchu je patrné, že do roku 1982 teploty pouze oscilovaly kolem určitého průměru, ale od roku 1983 dochází k jejich zvyšování. Proto je vhodné položit základní rozdělení období 1961-2016 právě mezi tyto dva roky. Analýzy průběhu počasí na několika meteorologických stanicích ČHMÚ (Churáňov na Šumavě [Matějka 2014], Labská bouda v Krkonoších, Karlovy Vary - letiště), provedené právě od roku 1983, prokázaly statisticky průkazný rozdíl v rozdělení srážkových úhrnů a ve výskytu suchých období v rámci periody 1983-1994 a v letech následujících. Proto je vhodné druhé dělení sledovaného období položit mezi roky 1994 a 1995. Rozlišit je tedy možno tři období, pro které byly vypočteny průměrné charakteristiky - teploty vzduchu (Tabulka 1) a úhrny rážek (Tabulka 2).

Průměrná roční teplota vzduchu se v těchto obdobích signifikantně liší. Rozdíl však není patrný ve všech měsících. Signifikantní rozdíl je patrný od dubna do srpna, tedy vlastně po celou vegetační sezónu. Nejmenší rozdíly byly zaznamenány v září, kdy byly teploty nejvíce stabilní.

Při srovnání celkových měsíčních úhrnů srážek nelze nalézt žádný signifikantní rozdíl a to jak při pohledu na úhrny roční, tak pro jednotlivé měsíce. Jako nejméně stabilní se jeví červenec, v němž byl vidět mírný pokles srážkových úhrnů v období 1983-1994 a naopak vzestup těchto úhrnů v období následujícím. Do tohoto posledního období spadají i dva roky 2002 a 2010 s vůbec nejvyššími ročními úhrny srážek, ale i dva roky 2003 a 2015 s nejnižšími úhrny.

Závěr

Porovnávaná data dokládají vzestup průměrných teplot a úhrnů srážek na území České republiky od roku 1961. Tento vzestup se projevuje různě v jednotlivých ročních obdobích a měsících, přičemž v některých měsících mohl být dokumentován setrvalý stav nebo pokles některých hodnocených parametrů klimatu. Navíc se jednotlivé periody nevyvíjely stejně. Oproti pozdějším vzestupům hodnot byl často pozorován jejich setrvalý stav (například průměrné roční teploty) nebo dokonce pokles (například dubnové teploty) přibližně do roku 1980, případně až do roku 1990 (průměrné teploty v listopadu). Změna srážkových úhrnů nastala pravděpodobně kolem roku 1995 - od tohoto roku se relativně často vyskytují vyšší srážkové úhrny mimo zimní období. Tyto závěry jsou v souladu s pozorovanou periodizací klimatu na některých klimatologických stanicích, které byly dosud vyhodnoceny (Matějka 2012, 2014). Aktuální změny počasí probíhají v periodě, která začala rokem 1995, takže prakticky nemohla být zachycena v rámci trendů popsaných v práci Huth et Pokorná (2004). Jedná se především o častější výsky vysokých srážkových úhrnů, často v rámci přívalových srážek (ty mohou být i lokální, takže se jen minimálně projevují v rámci celorepublikových územních srážkových úhrnů).

Všechny popsané trendy je potřebné uvažovat v rámci ekologických studií, protože výrazně ovlivňují procesy na různých úrovních - od populací (příkladem může být změna růstu dřevin (Matějka et Leugner 2013), omezení výskytu makromycet v ruchých letech (Matějka et al. 2016), výskyt podkorního hmyzu v důsledku stresu vyvolaného extrémním počasím (Kindlmann et al. 2012), až po změnu charakteru rostlinných společenstev v důsledku oteplování.

Literatura

Doleželová M. (2012): Proměnlivost srážkových úhrnů v Brněnské oblasti. [Variability of precipitation totals in the Brno area] - Meteorologické zprávy, 65: 97-111.
Huth R., Pokorná L. (2004): Trendy jedenácti klimatických prvků v období 1961-1998 v České republice. [Trends in eleven climatic elements in the Czech Republic in the period 1961-1998] - Meteorologické zprávy, 57: 168-178.
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. - Karolinum, Praha, 326p.
Květoň V. (2001): Normály teplot vzduchu na území České republiky v období 1961-1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 1961-2000. Národní klimatický program Česká republika, Vol. 30, ČHMÚ, Praha, 197 pp.
Kyselý J., Kakos V., Halásová O. (2008): Dlouhodobé změny četnosti povodní na Vltavě v Praze a na Labi v Děčíně ve vztahu k atmosférické cirkulaci a významným srážkám. [Long-term changes in the frequency of floods on the Vltava river in Prague and the Elbe river in Děčín in relation to atmospheric circulation and heavy precipitation] - Meteorologické zprávy, 61: 5-13.
Matějka K. (2012): Klimatické gradienty a modelování lesních vegetačních stupňů v ČR
Matějka K. (2014): Počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2011 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů
Matějka K., Leugner J. (2013): Growth of Norway spruce (Picea abies [L.] Karsten) from artificial and natural regeneration in the Krkonoše Mts. and air temperature variability. - Journal of Forest Science, 59: 150-158.
Matějka K., Starý K., Boháč J., Lepšová A., Špulák O. (2016): Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území.
Nekovář J., Pokorný V. (2012): Vývoj teploty vzduchu v období 1961-2010 na vybraných stanicích pobočky Praha. [Air temperatures at some of the Prague regional office's stations between 1961 and 2010] - Meteorologické zprávy, 65: 149-153.
Pretel J. (2012): Klimatické změny a jejich dopady na život lidí. - Ostrava, 40p.
Rebetez M., Mayer H., Dupont O., Schindler D., Gartner K., Kropp J. P., Menzel A. (2006): Heat and drought 2003 in Europe: a climate synthesis. - Annals of Forest Science, 63: 569-577.
Treml P. (2011): Největší sucha na území České republiky v období let 1875-2010. [The largest droughts in the Czech Republic in the period 1875-2010] - Meteorologické zprávy, 64: 168-176.

 

Zobrazení následujících grafů ve formátu emf (enhanced metafile) je optimalizováno pro MS Internet Explorer.

Územní teploty v lednu

Územní srážky v lednu

Územní teploty v únoru

Územní srážky v únoru

Územní teploty v březnu

Územní srážky v březnu

Územní teploty v dubnu

Územní srážky v dubnu

Územní teploty v květnu

Územní srážky v květnu

Územní teploty v červnu

Územní srážky v červnu

Územní teploty v červenci

Územní srážky v červenci

Územní teploty v srpnu

Územní srážky v srpnu

Územní teploty v září

Územní srážky v září

Územní teploty v říjnu

Územní srážky v říjnu

Územní teploty v listopadu

Územní srážky v listopadu

Územní teploty v prosinci

Územní srážky v prosinci

Územní teploty roční

Územní srážky roční

Průměrná roční změna měsíčních teplot

Průměrná roční změna měsíčních úhrnů srážek

 

Tabulka 1. Teplota vzduchu ve třech rozlišených obdobích od roku 1961 podle průměrných územních hodnot pro ČR (data ČHMÚ) v jednotlivých měsících 1-12 a pro celý rok. N - počet hodnot, AVG - aritmetický průměr, STD - směrodatná odchylka, P - pravděpodobnost chyby F-testu jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVA).
Období:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
  N AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD
1961-1982 22 -3.14 2.47 -1.02 2.36 2.41 2.31 6.92 1.52 11.87 1.27 15.50 1.14 16.61 1.33 16.10 1.05 12.76 1.46 7.75 1.59 2.85 1.43 -1.45 2.46 7.25 0.58
1983-1994 12 -1.24 3.31 -1.80 3.33 2.85 2.47 7.59 0.92 12.73 1.77 15.08 1.11 17.74 1.68 17.16 1.46 12.82 1.14 7.85 1.02 2.21 1.87 -0.23 1.35 7.73 0.82
1995-2016 22 -1.69 2.30 -0.23 2.80 2.98 1.81 8.50 1.55 13.27 1.16 16.44 1.24 18.25 1.50 17.66 1.39 13.01 1.63 8.23 1.62 3.58 1.83 -0.68 2.24 8.27 0.73
1961-2016 56 -2.16 2.68 -0.88 2.78 2.73 2.14 7.69 1.57 12.61 1.47 15.78 1.28 17.50 1.63 16.94 1.44 12.87 1.45 7.96 1.49 3.00 1.74 -0.88 2.20 7.75 0.82
P(%)   7.89   27.8   66.6   0.25   0.45   0.38   0.21   0.07   85.0   54.4   7.75   25.9   0.01  

 

Tabulka 2. Úhrn srážek ve třech rozlišených obdobích od roku 1961 podle průměrných územních hodnot pro ČR (data ČHMÚ) v jednotlivých měsících 1-12 a pro celý rok. N - počet hodnot, AVG - aritmetický průměr, STD - směrodatná odchylka, P - pravděpodobnost chyby F-testu jednofaktorové analýzy rozptylu (ANOVA).
Období:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
  N AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD AVG STD
1961-1982 22 39.3 20.0 35.2 18.1 40.0 12.9 45.8 16.6 73.0 26.6 85.8 25.3 82.5 34.3 76.0 30.7 49.8 21.0 45.6 28.5 49.0 13.9 46.0 24.0 668.0 93.3
1983-1994 12 40.8 19.1 36.6 14.6 41.8 20.2 43.8 17.7 65.9 27.6 76.3 19.1 69.2 20.4 78.2 27.9 54.0 20.8 35.2 15.8 47.7 15.4 53.8 21.6 643.7 59.6
1995-2016 22 46.0 19.1 38.1 19.2 46.5 22.8 39.1 15.2 73.8 25.1 81.7 25.5 96.3 38.8 79.5 37.0 60.1 30.6 47.5 24.2 46.4 18.6 42.3 15.7 698.9 89.3
1961-2016 56 42.3 19.4 36.7 17.6 42.9 18.8 42.7 16.3 71.8 25.9 82.2 24.0 85.1 34.8 77.8 32.2 54.8 25.2 44.1 24.6 47.7 16.0 46.2 20.7 674.9 86.8
P(%)   49.6   86.4   50.8   38.9   67.9   55.1   8.4   93.6   40.2   36.2   86.1   30.9   18.7  

 


© Karel Matějka - IDS (2017)