Přírodní lesní oblasti České republiky

Legenda ke geologické mapě

Mapy byly zpracované na základě dat publikovaných Českým geologickým ústavem (Atlas map České republiky GEOČR 500, Praha, 1998). Legenda uvádí výskyt jednotlivých jednotek v hodnocených přírodních lesních oblastech v procentech z celkové plochy lesní oblasti.

Barva
Color
ID Jednotka
Unit
LO
01
LO
03
LO
04
LO
07
LO
11
LO
12
LO
13
LO
14
LO
15b
LO
16
LO
19
LO
20
LO
21
LO
22
LO
23
LO
24
LO
25
LO
26
LO
27
LO
28
LO
29
LO
31
LO
40
LO
41
  1 Kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky)
Quaternary (soils, loess, sand and gravel)
3.2 1.2 1.0 0.6 0.6 1.2 5.1   15.3 0.4 4.8 22.4 3.8 1.4 13.3 1.6 0.4 14.1 0.9 6.7 9.5 19.2 0.5 8.0
  2 Vulkanické horniny terciérní (čediče, fonolity, tufy)
Tertiary volcanic rocks (basalts, phonolites, tuffs)
0.9 1.2 85.6   0.1           2.6 3.0 0.2   0.5           0.8      
  3 Terciérní horniny (písky, jíly)
Tertiary rocks (sand, clays)
1.4 1.6 3.8   0.0 1.1 0.1   9.4 0.1   3.3     0.1   0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 3.5 0.0 0.0
  4 Terciérní horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice)
Tertiary rocks folded during the Alpine Orogeny (sandstones, schists)
                                            13.2 90.7
  5 Mezozoické horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice)
Mesozoic rocks folded during the Alpine Orogeny (sandstone, schists)
                                            86.3 1.2
  6 Mezozoické horniny (pískovce, jílovce)
Mesozoic rocks (sandstone, claystone)
0.5         0.0     33.9 0.4 89.0 0.0 0.3   21.5 42.0 10.9 50.0   1.9   47.0    
  7 Permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce)
Carboniferous and Permian rocks (sandstones, conglomerates, claystones)
0.3 0.1 0.6 0.9         0.4 0.0       1.5 41.6 55.2 0.2 3.9       8.7    
  8 Diority a gabra, assyntské a variské
Diorite and gabbro (Cadomian and Variscan ages)
  0.6   0.0 7.1 0.0       0.4   0.4                   0.3    
  9 Tmavé granodiority, syenity (durbachitová řada)
Melanocratic granodiorite, syenite (durbachite suite)
          0.6 4.4   0.1 3.5                            
  10 Granodiority až diority (tonalitová řada)
Granodiorite to diorite (tonalite suite)
      4.2 0.2 4.8 0.2     2.9                       0.9    
  11 Žuly (granitová řada)
Granites (granitoid suite)
23.0 31.9 2.7   10.5 11.5 17.3 74.1 9.9 15.4   11.6 66.6 17.6 0.1   1.0 2.0       2.0    
  12 Vulkanické horniny zčásti metamorfované, proterozoické až paleozoické (amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry)
Proterozoic to Palaeozoic volcanic rocks partly metamorphosed (amphibolites, diabases, melaphyres, porphyries)
2.8 17.5   7.6 4.5         0.2 0.2   0.6 7.9 9.0 1.2 6.1 9.3 13.7 10.1 1.6 1.9    
  13 Paleozoické horniny zvrásněné a metamorfované (fylity, svory)
Palaeozoic rocks–folded and metamorphosed (phyllites, mica schists)
28.7 1.9 0.1   7.5         0.1   0.8 11.6 21.9 13.6 0.0     16.5 10.7 0.5 0.0    
  14 Paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence)
Palaeozoic rocks–folded, unmetamorphosed (schists, greywackes, quartzites, limestones)
      63.5                             0.7 28.8 86.5 4.5    
  15 Granitoidy assyntské (žuly, granodiority)
Granodiorite of Cadomian age (granite, granodiorite)
                  0.0 2.5 44.4 2.1       0.8 2.4 1.0 7.3 0.1 0.8    
  16 Ultrabazity v moldanubiku a proterozoiku
Ultrabasites in Moldanubian Zone and Bohemicum
  0.8       0.5       0.1                   0.2   0.1    
  17 Ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity v moldanubiku a proterozoiku
Orthogneisses, granulites and migmatites (anatexites) in Moldanubian Zone and Bohemicum
21.0 6.1 3.4   0.6 10.9 8.0   5.5 5.9 0.1 10.4 9.9 13.2 0.0   1.9   11.5 2.7   0.1    
  18 Proterozoické horniny assyntsky zvrásněné, s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly)
Proterozoic rocks folded during the Cadomian Orogeny and overprinted by the Variscan Orogeny (phyllites, schists, paragneisses)
18.2 37.1 2.9 23.2 40.4 0.0       8.9 0.8 3.1 4.9 36.5 0.3   78.5 17.9 55.4 31.5 0.4 11.0    
  19 Pestrá série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, erlánu, kvarcitu, grafitu a amfibolitu)
Moldanubicum-Varied Group (muscovite-biotite gneiss, paragneisses to migmatites with layers of marble, calc-silicate gneiss, quartzite, graphite gneiss and amphibolite)
          26.5 11.1   3.4 19.5   0.4                        
  20 Jednotvárná série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity)
Moldanubicum-Monotonous Group (muscovite-biotite gneiss, paragneisses to migmatites)
        28.5 42.8 53.7 25.9 22.0 42.0                       0.1    

Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2005)