Přírodní lesní oblasti České republiky

Legenda ke geobotanické rekonstrukční mapě

Mapy vznikly digitalizací jednotlivých mapových listů publikovaných jako příloha díla Mikyška, R. (1968): Geobotanische Karte der Tschechoslowakei - Böhmen und Mähren, 1 : 200 000. Uvedeny jsou podíly plochy (v procentech) z celkové rozlohy celé lesní oblasti.

Barva
Color
ID Jednotka
Unit
LO
01
LO
03
LO
04
LO
07
LO
11
LO
12
LO
13
LO
14
LO
15b
LO
16
LO
19
LO
20
LO
21
LO
22
LO
23
LO
24
LO
25
LO
26
LO
27
LO
28
LO
29
LO
31
LO
40
LO
41
  1 AU Luhy a olšiny: Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae
Flood-plain woodland
6.3 9.6 11.8 4.1 7.7 12.1 3.9 0.8 20.8 8.4 4.5 9.7 2.3 3.5 10.3 6.7 1.6 6.6 2.1 5.9 6.4 8.6 6.4 11.4
  2 C Dubo-habrové háje: Carpinion betuli
Oak-hornbeam woodland
3.7 0.5 39.7 8.2   0.3     0.5 0.9 2.2 8.0 1.0   13.6 17.6   37.4 0.1 17.9 24.0 34.5 3.8 26.8
  3 CF Podmáčené dubové bučiny: Carici-Quercetum prov.
Waterlogged oak-beech woodland
                                        0.6   0.0  
  4 A Suťové lesy: Tilio-Acerion
Scree woodland
0.3 0.4   0.1   0.0 0.1     0.0   0.3   0.2 0.7 1.7 2.8 1.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 0.5
  5 Fca Vápnomilné bučiny: Cephalanthero-Fagion
Calcicolous beech woodland
          0.2                       0.1            
  6 Pca Vápnomilné reliktní bory: Erico-Pinion
Calcicolous pine woodland
  7 F Květnaté bučiny: Eu-Fagion
Herb-rich beech woodland
11.3 6.4 36.2 29.0 73.5 26.4 57.1 77.0 0.4 12.8 24.6 14.7 76.7 34.5 18.5 52.5 88.4 41.4 61.3 62.5 50.9 20.0 62.2 54.0
  8 LF Bikové bučiny: Luzulo-Fagion
Acidophilous beech and silver fir woodland
51.6 68.4 3.3 30.1 0.6 5.4 1.3   3.3 53.4 58.3 38.7 2.9 0.1 33.5 13.5 0.2 6.3 0.3 4.1 9.8 27.2 9.6 3.8
  9 Fm Acidofilní horské bučiny: Luzulo-Fagetum, Verticillato-Fagetum
Mountain acidophilous beech woodland
11.2 0.2   2.8 0.3 0.1 18.6 2.7   3.1     2.4 38.4     5.5   21.3 5.1 0.9 0.0 11.6 2.1
  10 Qp Šipákové doubravy a skalní lesostepi: Eu-Quercion pubescentis, Brometalia pp., Festucetalia vallesiacae pp.
Xerothermic oak woodland and rocky-grassland
0.0 0.0 0.2 0.0                                        
  11 Q Subxerofilní doubravy: Potentillo-Quercetum, P.-Q. pannonicum, Lithospermo-Quercetum
Subxerophilous thermophilous oak woodland
0.1 0.0 5.4 0.1   0.4                 0.3     0.1       0.0    
  12 Qa Acidofilní doubravy: Quercion robori-petraeae
Acidophilous oak woodland
5.2 9.7 4.3 23.9 7.8 54.8 1.1 3.9 70.0 20.0 8.0 28.5 0.5   22.2 5.3   6.4   4.1 6.6 9.4 2.5 1.4
  13 PQ Borové doubravy: Pino-Quercetum
Pine-oak woodland
  1.6     7.1               0.2   0.8     0.1            
  14 B Bezkolencové březové doubravy a rašelinné březiny: Betulo-Quercetum molinietosu, Betulion pubescentis
Birch-oak and peat-birch woodland
                            0.1           0.4      
  15 P Acidofilní bory a reliktní bory silikátových podkladů, travnaté porosty vátých písků: Dicrano-Pinion, acidoklinní Erico-Pinion, Koelerio-Corynephoretea
Acidophilous pine woodland on silicate rocks
0.0 0.6   0.1   0.2 0.1   1.9 0.1 2.5         2.8                
  16 Pc Horské (klimaxové) smrčiny: Eu-Vaccinio-Piceion
Climatic spruce woodland
0.6 0.0         3.1           11.3 13.0     1.5   13.4 0.0     1.5  
  17 Pch Podmáčené smrčiny: Bazzanio-Piceetum, Soldanello-Piceetum, Sphagno-Piceetum
Waterlogged spruce woodland
9.0 2.4   1.8 3.0 0.0 13.8 15.5   1.3     1.0 0.9         0.7   0.2 0.1 1.7  
  18 V Vrchoviště a přechodová rašeliniště: Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerietalia, Caricetalia fuscae
Raised bogs and transition-type bogs
0.6 0.1         0.9 0.1 3.0 0.1     1.7 0.6         0.2   0.0   0.0  
  19 S Slatiniště: Tofieldietalia, Molinietalia
Fen vegetation
  20 sa Společenstva subalpinská: Pinion mughi, Junipero-Vaccinion, Nardion, Calamagrostion villosae, C. arundinaceae
Subalpine and alpine vegetation
                          8.8         0.7          


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2005)