Literatura k poškození lesních porostů v České republice I

Sestavil: Karel Matějka, IDS - Praha

© Karel Matějka, 2000

 

Publikovaný disk obsahuje skenované následující materiály

Balcar,V. (1994): Sledování růstu, zdravotního stavu a poškození mladých porostů smrku ztepilého a smrku pichlavého. Zpráva o výzkumných pracích na zkusných plochách v Jizerských horách v roce 1994. - 5pp., VÚLHM VS Opočno. Ms.

Kalandra,A. et al. (1960): Závěrečná zpráva. Úkol číslo: 88 10 "Výzkum účinků průmyslových exhalací a nápravných opatření v zemědělství a lesnictví". Dílčí úkol: 88 10 c "Výzkum ostatních škodlivých činitelů". - 194pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms. Dílčí úkol XIV.12-2f-8810c (1957-1960) 

LESPROJEKT (1965): Výsledky šetření ochranářského průzkumu v kouřové oblasti LHC Janov. - 30pp, Lesprojekt, pobočka Jablonec nad Nisou. Ms.

Materna,J. (1965): Vliv kouřových plynů na asimilační orgány smrku. - 172pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Materna,J. (1965): Hodnocení kouřových škod a vliv nově budovaných elektráren na lesní hospodářství Severočeského kraje s návrhem preventivních opatření [Dílčí závěrečná zpráva úkolu J-0-13-8 Výzkum ochrany rostlinné výroby, lesního hospodářství a půdy před působením průmyslových exhalací] - 127pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Materna,J. (1968): Znečištění ovzduší v lesních komplexech ve východní části Krušných hor. [Dílčí závěrečná zpráva úkolu J-0-13-8 Výzkum ochrany rostlinné výroby, lesního hospodářství a půdy před působením průmyslových exhalací] - 40pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Materna,J. (1971): Výzkum ochrany rostlinné výroby, lesního hospodářství a půdy proti působení průmyslových exhalací. Souhrnná závěrečná zpráva. [Úkol J-0-29-8] - 48pp., VÚLHM Zbraslav. Ms.

Materna,J. (1971): Vliv elektrárenských exhalací na porosty Slavkovského lesa [Závěrečná zpráva úkolu R-VII-30 za dobu řešení 1968-1971] - VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Materna,J., Ryšková,L.: Zpřesnění diagnostických metod (Dílčí úkol P-16-331-056-1/5). Vymezení oblastí ovlivněných a oblastí ohrožených výstavbou nových zdrojů (Hlavní úkol P-16-331-056-1) - VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms.

Materna,J., Vinš,B., Pelz,E., Pofahl,U. (1981): Společná závěrečná zpráva dvoustranné vědecko-technické spolupráce mezi ČSSR a NDR v oblasti lesního hospodářství k tématu Letecké snímky - kouřové škody - přírůst za období 1976-80. - 40pp., VÚLHM Jíloviště-Strnady. Ms.

Mráz,K., Vinš,B. (1973): Vliv zásobení vodou na tloušťkový přírůst dubu a jasanu v jihomoravských lužních lesích. - Zprávy lesnického výzkumu, 19(3): 9-13.

Němec,A. (1952): Zjišťování kouřových škod na lesních porostech v okolí papíren v České Kamenici. [Dílčí úkol 18.03.33a hlavního úkolu 18.03.33 "Poškozování lesních porostů kouřovými plyny] - 20pp., Státní výzkumné ústavy lesnické v Praze, Ústav lesní biochemie a pedologie. Ms.

Němec,A. (1957): Sledování škod kouřem v lesních oblastech. - 98pp., VÚLH Zbraslav-Strnady. Ms.

Němec,A. (1958): Zvyšování odolnosti dřevin proti škodám kouřem hnojením. Dílčí závěrečná zpráva úkolu čís. 8609 c. - 63pp., ČSAZV - Výzkumný ústav lesa a myslivosti, Zbraslav n. Vlt. Ms. Hlavní úkol 88-07 (1957-1960); Dílčí úkol 88-07/c

Řehák,J., Pařez,J., Vinš,B., Záruba,C. (1960): Ekonomický a taxační rozbor lesního hospodářství a vyčíslení kouřových škod v oblasti Krušných hor [Závěrečná zpráva dílčího úkolu XIV.12-2f-8810e, úkol XIV.12 (S) Výzkum omezení škod působených zemědělství a lesnictví odpadovými látkami průmyslu a dolování] - 201pp., VÚLHM Zbraslav-Strnady. Ms. Dílčí úkol XIV.12-2f-8810e

Samek,V., Krátký,J. (1960): Lesní typy východní části Krušných hor. - 174pp., VÚLHM Praha & ÚHÚL Děčín.

Náleží ke zprávě dílčího úkolu XIV.12-2f-8810d - Výzkum pěstebních opatření v oblasti Krušných hor. Úkol XIV.12 (S) Výzkum omezení škod působených zemědělství a lesnictví odpadovými látkami průmyslu a dolování.

ÚHÚL (1983): TZP - přehledy ploch k 31. 12. 1983 - Ms.

Vinš,B. (1961): Použití letokruhových analýz k průkazu koouřových škod. Část I. Metodický příspěvek k zpracování letokruhových analýz. - Lesnictví, 7: 753-770.

Vinš,B. (1961): Struktura a vývoj přirozených lesů s jedlí. - Práce VÚL ČSSR, 23: 63-159, Praha

Vinš,B. (1962): Použití letokruhových analýz k průkazu kouřových škod. Část II. Příspěvek k hodnocení letokruhových analýz. - Lesnictví, 8: 263-280.

Vinš,B. (1965): A method of smoke injury evaluation - determination of increment decrease. - Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae,: 235-245, Praha

Vinš,B. (1966): Die Jahrringbreite im gleichaltrigen Fichtenreinbestand und ihre Veränderungen. - Wiss. Ztschr. der Techn. Univ. Dresden, 15: 419-424.

Vinš,B. (1967): Dílčí závěrečná zpráva za výzkumný úkol J-0-13-8/9 "Zjišťování ztrát v lesním hospodářství vlivem průmyslových exhalátů". Dílčí etapa: Zjištění poklesu přírůstu v oblasti Trutnovska a ocenění ztrát - 17pp., VÚLHM Zbraslav n. Vlt. - Strnady. Ms.

Vinš,B. (1971): K problematice zjišťování produkčních ztrát v kouřových oblastech. - Lesnictví, 17: 1033-1048.

Vinš,B. (1979): Dendroekologické hodnocení proměnlivosti tloušťkového růstu smrku a borovice v ČSR - 71pp., VÚLHM Zbraslav n. Vlt. - Strnady. Ms.

Vinš,B. (1981): Realizační výstup dílčího výzkumného úkolu C-16-331-102-03 "Důsledky vlivu imisí v lesních ekosystémech a jejich dynamická kvantifikace". Část 1. Výsledky vědecko-technické spolupráce mezi ČSSR a NDR k tématu "Letecké snímky - kouřové škody - přírůst" - p. 17-64, VÚLHM Jíloviště-Strnady. Ms.

Pozn.: str. 17-64 Závěrečné zprávy dílčího úkolu, VÚLHM 1980

Vinš,B., Jačka,J. (1992): Sledování přírůstu podle stromových kategorií na trvalých zkusných plochách. [Závěrečná zpráva etapy E03/08 výzkumného úkolu N 03 311 866] - 21pp., VÚLHM Jíloviště-Strnady. Ms.

Vinš,B., Kučera, J. (1974): Dynamik der Waldschäden in den Gebieten von hohen SO2 Immissionen. In: IX. Internationale Tagung über die Luftverunreinigung und Forstwirtschaft, den 15. bis 18. Oktober 1974, Mariánské Lázně, Tschechoslowakei.

Vinš,B., Ludera,J. (1967): Použití letokruhových analýz k průkazu kouřových škod (část III: Hodnocení vývoje běžného přírůstu na trvalých zkusných plochách v kouřových oblastech a kalkulace celkových přírůstových ztrát v decenniu 1954 až 1963). - Lesnický časopis [Lesnictví], 13: 409-444.

Vinš,B., Materna,J. (1968): Použití letokruhových analýz k průkazu kouřových škod a vlivu hnojení. - Práce VÚLHM, 36: 233-264.

Vinš,B., Mrkva,R. (1970): Zjištění přírůstových ztrát v borových porostech v okolí továrny na hnojiva - 49pp., VÚLHM Zbraslav n. Vlt. - Strnady. Ms.

Vinš,B., Mrkva,R. (1973): The diameter increment losses of Pine stands as a result of injurious immisions. - Acta Universitatis Agriculturae (Brno), Series C, 42(1): 25-46.

Vinš,B., Pařez,J. (1963): Pokles tloušťkového přírůstu lesních porostů v oblastech poškozených kouřovými exhalacemi. - Práce VÚL ČSSR, 26: 109-136.

Vinš,B., Pospíšil,F. (1972): Přírůstové ztráty v kouřové oblasti Jizerských hor - 49pp., VÚLHM Zbraslav n. Vlt. - Strnady. Ms.

Vinš,B., Pospíšil,F. (1973): Increment losses caused by smoke exhalations in the Jizerské hory Mts. - Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 8: 209-230, Praha

Vinš,B., Šika,A. (1977): Biomasa nadzemních a podzemních částí vzorníků smrku. - Práce VÚLHM, 51: 125-150.

Vinš,B., Šindelář,J. (1973): Příspěvek ke studiu struktury a vývoje smíšených porostů. - Práce VÚLHM, 43: 119-138.

Vinš,B., Švestka,M. (1972): Přírůstové ztráty žírem mnišky ve smrkových porostech - 69pp., VÚLHM Zbraslav n. Vlt. - Strnady. Ms.

Vinš,B., Švestka,M. (1973): Vliv defoliace způsobené žírem mnišky na přírůst smrkových porostů. - Práce VÚLHM, 44: 5-38.

Vinš,B., Tesař,V. (1969): Přírůstové ztráty vlivem kouřových exhalací na Trutnovsku. - Práce VÚLHM, 38: 139-158.


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)