Server infodatasys.cz - Právní upozornění

Veškeré informace prezentované v rámci domény infodatasys.cz (dále jen server) jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona). Nositelem autorských práv ke stránkám prezentovaným na serveru je firma Ing. Karel Matějka, CSc. - IDS. Není-li u příslušného dokumentu uvedeno jinak, je jakékoliv kopírování informací uvedených na serveru a/nebo jejich zakomponování do jiného díla možné pouze se souhlasem autora. Uvedení neautorizovaného odkazu na tento server nebo na jednotlivou stránku umístěnou na tomto serveru je možné. Dílčí informace je možné použít pro vytvoření nového díla za podmínky, že původní dílo ze serveru bude řádně citováno.

Firma Ing. Karel Matějka, CSc. - IDS nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na serveru.

Firma Ing. Karel Matějka, CSc. - IDS si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.