Dlouhodobá dynamika rostlinných společenstev subalpinského
a alpinského stupně východních Krkonoš

Karel Matějka, Jitka Málková

Cílem této práce je hodnocení dlouhodobých změn (1977–2008) v rostlinných společenstvech východních Krkonoš. Celkem 34 ploch (s celkem 102 snímky) bylo založeno v loukách (s dominantami Avenella flexuosa, Nardus stricta a Calamagrostis villosa), ve společenstvech s Vaccinium myrtillus, V. uliginosum a v porostech s Pinus mugo, ve výšce 1225–1504 m nad mořem. Bylinné patro společenstev bývá zpravidla chudé jak z hlediska druhové bohatosti (S = 4 až 23), tak celkové diversity (Shannon-Wienerův index H = 0.67 až 3.92). Společenstva s mezerovitou klečí vykazují podobnou druhovou strukturu jako luční společenstva v podobných podmínkách. To ukazuje na původ takových porostů v pastvinách bez dřevin nebo s jejich nízkou pokryvností. Louky a podobná společenstva ve zkoumaných subalpinských a alpinských polohách Krkonoš jsou vysoce druhově stabilní během posledních 16–29 let bez ohledu na skutečnost, že byla vyloučena pastva a proběhly změny v disturbančním režimu (cesty u některých ploch byly uzavřeny).

Celý text (anglicky)