Ekosystémy v oblasti Židovského lesa na Šumavě

Karel Matějka, Jan Bednařík

V oblasti Modravska na Šumavě, v okolí vrcholu Medvědí hory (1224 m n.m.; Obr. 1) se nacházejí ekosystémy zvláštního charakteru, jejichž obdobu lze jen těžko hledat v celé střední Evropě. Jedná se o velmi řídké porosty smrku , které vznikly kombinací specifických zásahů člověka od 19. století a následnou přirozenou sukcesí (Obr. 2; Bednařík 2014). Tamní porosty smrku vznikly na plochách, kde byl vytěžen původní prales, následně v území probíhala pastva vedoucí k tvorbě travní a keříčkové vegetace. Po opuštění od pastvy zůstalo území zcela nevyužité a vlastně i nepřístupné, takže sekundární sukcese vedla ke vzniku současných řídkých porostů, které byly v některých malých částech území doplňovány výsadbou od 70. let 20. století (Bednařík 2014, Bednařík et al. 2014, Bednařík et Matějka 2011, 2014). Toto území poskytuje i dobrý příklad toho, jak se v různých porostech může rozdílně uplatňovat lýkožrout smrkový (Ips typographus), protože těsně vedle sebe nalézáme porostní skupiny minimálně zasažené i s totálně degradovaným stromovým patrem (Matějka 2012). Zvláštní vzhled porostů bývá zneužíván odpůrci bezzásahového režimu v horských lesích na základě různých dezinterpretací (Matějka 2011). Proto se území stalo předmětem rozsáhlého výzkumu, jehož výsledky jsou soustředěny zde.

Základní poznatky lze shrnout následovně:

Pokud definujeme řídké porosty jako ty, kde jsou mezery mezi stromy převážně větší, nežli 7,5 m (tedy polovina současné průměrné výšky stromů), můžeme jejich rozsah vymezit na základě leteckých snímků z let 1962 a 2011 (Obr. 2, Obr. 3). Jednoznačně se ukazuje, že porosty vniklé sukcesí, tedy porosty, které lze popsat jako řídké v roce 1962 byly vysoce odolné proti napadení lýkožroutem smrkovým až do roku 2011, přestože v okolí byla již v 90. letech 20. století silně poškozena lýkožroutem většina porostů smrku.
Mezi lety 1962 a 2011 klesla plocha řídkých porostů, které jsou typické pro oblast Židovského lesa z 139,7 ha na 63,6 ha, tedy na méně jak na jednu polovinu. Obdobně i plocha souvislého území s řídkým porostem klesla z 130,1 ha na 52,9 ha. Tento pokles byl zapříčiněn předenším spontánní sukcesí, ale uvažovat musíme i o výsadbě na (menší) části plochy, přičemž dnes nelze s určitostí rozlišit tyto dva procesy.

Obr. 1. Zájmové území Židovského lesa a jeho okolí na topografické mapě.

Obr. 2. Zájmové území Židovského lesa na leteckém snímku z roku 1962 (data Vojenský geografický a hydrometeorologický úřadu v Dobrušce). Vyznačen je současný rozsah řídkých porostů a poloha výzkumných ploch B1 až B10. Viz též Bednařík (2014).

Obr. 3. Zájmové území Židovského lesa na leteckém snímku z roku 2011 (data ČÚZK). Vyznačen je rozsah řídkých porostů podle stavu z roku 1962 (Obr. 2).

 

Publikace zabývající se ekosystémy Židovského lesa

Bednařík J. (2014): Sekundární sukcese smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v oblasti Medvědí hory (I. zóna NP Šumava Modravské slatě). [Secondary succession of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) in the region of Medvědí hora Mt. (core zone of the Šumava National Park, part "Modravské slatě")] 72p.
Bednařík J., Čada V., Matějka K. (2014): Forest succession after a major anthropogenic disturbance: a case study of the Jewish Forest in the Bohemian Forest, Czech Republic. - Journal of Forest Science, 60: 336-348.
Bednařík J., Matějka K. (2011): Ekosystémy vzniklé sekundární sukcesí Picea abies v oblasti Medvědí hory (Šumava).
Tento text vznikl aktualizací a doplněním stejně pojmenovaného příspěvku Bednařík et Matějka (2010) na základě nově měřených a zpracovaných dat.
Bednařík J., Matějka K., (2014): Struktura porostů Picea abies (L.) Karst. ovlivněných antropogenními disturbancemi v oblasti Medvědí hory (NP Šumava). [Structure of Picea abies (L.) Karst. stands affected by anthropogenic disturbances in the Medvědí hora area (Šumava National Park)] - Zprávy lesnického výzkumu, 59: 18-27.
Matějka K., (2011): Bezzásahový les na Šumavě aneb jak lze též pracovat s informacemi. 3p.
Matějka K. (2012): 9. Vliv lýkožrouta smrkového na lesní ekosystém. In: Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. [Eds.], Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. - Karolinum, Praha, pp. 144-187..
 
 

© Karel Matějka - IDS (2014)