Abstracts of published papers

Vacek,S., Podrázský,V., Matějka,K. (2001): Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998. [State and dynamics of forest soils on PRP in the Giant Mountains in the period 1980-1998] - Opera Corcontica, Vrchlabí, 37(2000): 150-155.

Příspěvek dokládá stav a vývoj chemizmu lesních půd v letech 1980-1993-1998 v bukových, smíšených (smrko-bukových) a smrkových porostech v Krkonoších. Výzkum probíhal v síti 32 trvalých výzkumných ploch (TVP) Výzkumné stanice VÚLHM Opočno. Byly studovány následující pedochemické charakteristiky: pH aktivní i výměnné, vlastnosti sorpčního komplexu, obsah celkového uhlíku (humusu) a dusíku, výměnná acidita a obsah přístupných živin. K vyhodnocení byly využity moderní matematické metody, dokumentovány jsou pouze významné výsledky. Ty potvrdily změny půdního chemizmu: vzestup půdní reakce aktivní ve smrkových a smíšených porostech, pokles reakce potenciální v bukových porostech, snižování nasycení sorpčního komplexu bázemi v hlubších horizontech ve smrkových a smíšených porostech, vzestup obsahu přístupných živin.

Klíčová slova: lesní půdy, půdní chemizmus, vývoj půd, imise, acidifikace, Krkonoše

Paper documents the state and development of soil chemistry in the years 1980-1993-1998 in beech, mixed spruce-beech and spruce stands of the Giant Mts. Research was provided on 32 permanent research plots (PRP) of the Research Station Opočno. Pedochemical characteristics (pH, sorption complex characteristics, total C and N content as well as exchangeable acidity and available nutrients content) were studied and evaluated using recent mathematical techniques, from which only the relevant results are presented. Results confirmed, that the active pH raised in spruce and mixed stands, potential pH decreased in beech as well as lower horizons of all stands, base saturation decreased in lower horizons as well, nutrient contents increased in most studied horizons.

Key words: forest soils, soil chemistry, soil dynamics, immissions, acidification, Giant Mts.