Abstracts of published papers

Pašťálková,H., Vacek,S., Matějka,K., Málková J. (2001): Dynamika v porostech kleče horské v Krkonoších. [Dynamics of dwarf pine stands in the Giant Mountains] - Opera Corcontica, Vrchlabí, 37(2000): 578-583.

Vliv kleče horské na rostlinná společenstva byl studován na 8 TVP v klečovém LVS v západních Krkonoších. Z výsledků vyplývá, že ve 4 starších porostech kleče (TVP P1-P4) v letech 1981-1998 nebyla zjištěna výrazně urychlená vegetační dynamika. K podstatně větším změnám došlo v letech 1981-1987 ve srovnání s lety 1987-1995. K relativně největší vegetační dynamice došlo na plochách P3 a P4 v letech 1995-1998. Vegetační dynamika byla více závislá na intenzitě imisně ekologického zatížení než na zvyšujícím se zápoji klečových porostů. V mladých výsadbách kleče (o zápoji 5,4-19,8 %) bylo v letech 1995-1998 na základě studia horizontální struktury zjištěno, že v těsné blízkosti keřů kleče ca do 50 cm se vyskytují nejvitálnější jedinci jestřábníku, koniklece, náholníku a vřesu. Při současném poměrně nízkém zápoji mladých výsadeb kleče lze vůči výše uvedeným druhům hovořit o efektu ekologického krytí.

Klíčová slova: klečový lesní vegetační stupeň, vegetační dynamika, mezidruhová konkurence, Pinus mugo, Hypochoeris uniflora, Hieracium sp. div., Calluna vulgaris, Pulsatilla alba.

Effects of dwarf pine on plant communities was studied on 8 PRP in the 9th vegetation altitudinal zone in the Western Giant Mts. Results did not confirm the accelerated vegetation dynamics in 4 older dwarf pine stands (PRP P1-P4) in the period 1981-1987 in comparison with the years 1987-1995. Relatively most progressive vegetation dynamics was documented on the PRP P3 and P4 in the period 1995-1998. Vegetation dynamics was more dependent on the immission load rather then on the raising canopy of pine stands. The most vital individuals of Hieracium sp. div., Pulsatilla alba, Hypochoeris uniflora and Calluna vulgaris in years 1995-1998 were recognized in the narrow vicinity (to 50 cm) of particular plants of dwarf pine in young stands (canopy 5,4-19,8 %) on the basis of the horizontal structure study. It may by stated the positive influence - ecological shelter effect.

Key words: dwarf pine vegetation zone, vegetatíon dynamics, interspecific competition, Pinus mugo, Hypochoeris uniflora, Hieracium sp. div., Calluna vulgaris, Pulsatilla alba.