Klimatické gradienty a modelování lesních vegetačních stupňů v ČR

Karel Matějka

Dlouhodobě se diskutuje o nutnosti exaktně mapovat rozmístění lesnických typologických jednotek, jejichž jedním z hlavních představitelů jsou lesní vegetační stupně (LVS). Proto se pozornost na pracovišti IDS soustředila na popis nového matematického modelu pro výpočet hranic mezi jednotlivými stupni. Tento model je založen na modelování dlouhodobé průměrné teploty vzduchu na základě digitálního modelu terénu. Model se skládá z několika vrstev - základem je globální model teplot pro ČR. Další vrstvou je regionální diferenciace teplot. Třetí vrstvu představují teplotní korekce vzhledem ke svahu a expozici umístění lokality. Tyto korekce jsou kalibrovány pomocí rozsáhlé databáze phytocenologických snímků z lesních ekosystémů. Hraniční teploty zón lesní vegetace byly stanoveny na základě výsledků vlastního terénního výzkumu, který se konal především v území Šumavy, ale také v Krkonoších a v Krušných horách. Například teplota odpovídající alpinské hranici lesa (8./9. LVS) je rovna 2,5 °C. Vztah hranic LVS a současně probíhající změny klimatu byl diskutován - předpokládá se, že hranice mezi stupni budou lokalizovány stabilně, ale bude se měnit charakter ekosystémů v jednotlivých stupních, v nichž se například může postupně měnit zastoupení jednotlivých druhů dřevin ve stromovém patře.

Celý text
Prezentace