Užitečné internetové odkazy

Níže jsou shromážděny různé užitečné webové odkazy na stránky, které mohou pomoci při Vaší práci, řada z nich byla využita též při zpracovávání úkolů v rámci firmy IDS. Vzhledem k tomu, že Internet je záležitostí značně dynamickou, nelze předpokládat, že všechny odkazy budou trvale funkční, přestože je snahou udržovat tuto stránku aktuální. Poslední kompletní aktualizace proběhla v červnu 2017.

Studium vegetace

Pracovní skupina pro výzkum vegetace, Masarykova univerzita, Brno

Botanika - internetové databáze

PLADIAS (Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre) Databáze české flóry a vegetace

PALYCZ Czech Quaternary Palynological Database

CZAD Archeobotanická databáze České republiky

CLO-PLA A database of clonal growth in plants

LEDA Traitbase A database on the life history traits of the Northwest European flora

Mykologie

mykologie.net Stránky obsahující zajímavé fotografie hub

Klima

NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change)

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

EUMETSAT - Monitoring weather and climate from space

Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze - rozvíjí obory meteorologie a klimatologie

Klimatická změna - Projekt „CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR“ ústavu CzechGlobe AV ČR

Projekt Intersucho

Open Data area of the Climate Data Center - CDC Germany. Přístup k historickým datům o počasí v Německu

Mezinárodní programy v lesnictví

EUFORGEN European forest genetic resources programme

ICP Forests International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests

Ochrana přírody

IUCN - International Union for Conservation of Nature

Europarc Federation

PanParks protecting Europe's wilderness

WWF Global

WWF - World Wildlife Fund

BirdLife International

Ministerstvo životního prostředí ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

Platforma pro krajinu

Zpracování dat

Ordination Methods for Ecologists (M. Palmer, Oklahoma State University): Tyto stránky podávají přehled o matematických (matematicko-statistických) metodách často aplikovaných v ekologii. Jedná se především o ordinační a klasifikační mnohorozměrné metody.

Osobní stránky Prof. RNDr. Jana Lepše, CSc., vedoucího Katedry botaniky, PřF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Tyto stránky přinášejí nejen řadu studijních materiálů, ale též zajímavé informace ke zpracování dat v botanice a ekologii. Materiály jsou zaměřeny zvláště na software CANOCO a výpočet funkční diversity.

JUICE: Softvare pro zpracování fytocenologických snímků

Turboveg for Windows: Databáze fytocenologických snímků

B-VegAna: Integrovaný programový balík určený k ukládání, zpracování a analýze ekologických dat. Jedná se o on-line software poskytovaný jako služba prostřednictvím Internetu. Na stránce je dostupný též další software.

The R Project for Statistical Computing: Software pro obecnou matematicko-statistickou analýzu dat.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Research Services Branch: Software pro analýzu obrazových dat.

Matematika a výpočty

Wolfram MathWorld: Elektronická encyklopedie matematiky.

Algoritmy.net: Programování některých zajímavých algoritmů.

WhatIs.com: Slovník informační techniky.

GIS a satelitní navigace

Národní GeoPortál INSPIRE (Cenia): české datové zdroje pro GIS poskytované formou WMS.

Portál informačního systému ochrany přírody

Česká geologická služba: WMS služby - seznam vrstev.

Laboratoř geoinformatiky UJEP: Pracoviště se zabývá využitím GIS a DPZ zbláště v oblasti životního prostředí. Ze stránek vede odkaz na portál poskytující pohled na historické mapy (zvláště I. až III. vojenské mapování).

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií a v případě map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů - Národního archivu v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.

SNAP Lab - Satellite Navigation & Positioning Laboratory: užitečné informace týkající se GPS

Geoportál - Poskytování dat WMS pro území Slovenské republiky

GDAL - Geospatial Data Abstraction Library - Standardní knihovny pro přístup ke geografickým datů v rastrových a vektorových formátech

OpenGeoportal.org is a new site that brings together geospatial professionals, developers, metadata specialists, and librarians to coordinate the Open Geoportal (OGP) project ...

Počítačové systémy a programování

Tech-Coffee - A french blog founded in 2014: nasazení a konfigurace počítačových (serverových) systémů

Microsoft Technická dokumentace

w3schools.com - Jak vytvářet webové stránky a aplikace, popis standardů

ss64.com - Reference guide containing syntax and examples for the most prevalent computing commands (Database and Operating System)

Open access journals a další časopisy

Preslia (Česká botanická společnost) Obsahuje archiv všech vydaných článků

iForest Biosciences and Forestry

Journal of Forest Science (ČAZV Praha)

European Journal of Environmental Sciences

Hindawi Publishing Corporation: Toto nakladatelství vydává řadu on-line titulů, zajímavé jsou například International Journal of Ecology, International Journal of Forestry Research a jiné.

Beall’s List: Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers (užitečný pomocník pro hodnocení open access časopisů, respektive jejich vydavatelů - výběr těch nekvalitních)

Hledání elektronických dokumentů na webu podle DOI

Najít dokument podle DOI

 


© Karel Matějka - IDS (2012-2023)