Používané soubory

Viz též Editace plochy (souboru snímků)

 

*.DBR - databáze: obsahuje seznam všech souborů snímků (tabulek) a některé další údaje podstatné pro fungování databáze. Soubory zde mohou být zapsány svým plným jménem včetně cesty nebo zkráceně bez cesty, která je definována společně pro více souborů databáze jako takzvaný "Adresář databáze" (jeho definice viz menu Soubor > Adresář databáze. Soubory, které mají cestu shodnou s adresářem databáze mohou být zapsány zkráceně. Je-li zde zapsán soubor i s jeho cestou, pak je při jeho užití ignorován údaj Adresář databáze. Adresář databáze je zapisován v souboru *.dbr (i když nikdy není uveden v okně Soubory databáze) a to ve formě samostatného řádku

StandardDirectory=cesta

Může být též použit zápis

StandardDirectory=#

který značí, že Adresář databáze je shodný s cestou k souboru *.dbr. Tento doporučovaný zápis je vhodný například pro možnost přenosu všech souborů databáze na jiný počítač a při předávání dat. Viz též Soubory databáze.

*.CSV - soubor snímků: základní datová jednotka, která obsahuje jednu tabulku snímků, například z jedné plochy. Viz též Struktura souboru snímků.

*.WRK - exportní soubor: exportovaná data pro systém PC-ORD ("work-file"). Obsahuje vybrané údaje (etáže) ze všech tabulek v databázi.

*.GRD - stupnice pokryvnosti: převodní tabulka mezi používanými stupni a průměrnými hodnotami presence (pokryvnosti) pro každý stupeň.

*.LST - seznamy jmen: seznamy atributů a jmen druhů. Užití těchto seznamů zajišťuje jednoznačnost pojmenování atributů a druhů ve všech tabulkách databáze.

*.RPL - definice náhrad jmen: soubory obsahují seznamy jmen, které mají být nahrazeny při otevírání souborů snímků a předpis příslušné náhrady. Viz též Záměna jmen v tabulkách.

PARAMS.DEF: textový soubor s definicí struktury souboru PARAMS.DBF.

PARAMS.DBF: Databázová tabulka pro zápis hlavičky (parametrů) snímků zařazených v jednotlivých souborech snímků. Formát tabulky je závislý na nastavení Borland Database Engeene. Program umožňuje i práci s libovolným počtem dalších databázových tabulek formátu DBF, které jsou relačně svázány tabulkou PARAMS.DBF.

*.SDF - series definition file: binární soubor pro zápis nastavení datových sérií, které jsou obsaženy v uživatelském grafu. Viz též Uživatelské grafy.

*.GSF - chart properties setting file: binární soubor pro uložení globálních vlastností grafu. Viz též Vlastnosti grafů.

*.OUT - output file: textový soubor s výsledky klasifikace vzorků programy Cluster a HSCA. Viz též Klasifikace.

 

Poznámka: Soubory CSV, WRK, GRD, LST, RPL a OUT mají charakter textových souborů a bývají zpravidla umístěny v jednom adresáři (adresář databáze), případně v jeho podadresářích.