Monte Carlo test

Viz též: Výpočet diversity, Konstrukce dotazu

 

Monte Carlo permutační test je sofistikovaná procedura, kterou lze využít také pro testování rozdílu hodnot mezi dvěma diskrétními podmnožinami pokrývajícími výchozí datovou množinu. Jedná se o obdobu t-testu běžně používaného, jehož předpokladem je normalita rozdělení dat. Taková normalita bývá často porušena nebo ji vzhledem k charakteru dat nelze očekávat. Příkladem mohou být indexy druhové diversity nebo druhové bohatosti (počet druhů). V takovém případě je vhodný právě Monte Carlo test, který je nezávislý na rozdělení dat. Tento test je v programu realizován ve dvou formách:

Neparametrický test je vhodný zvláště pro data s extrémně odlehlými hodnotami.

Zpracovávaná data mohou být umístěna v libovolné externí databázové tabulce nebo v interní tabulce databáze DBreleve (soubor params.dbf).

 

Postup výpočtu

 1. Otevřeme příslušnou databázovou tabulku (menu Editace > Externí DBF tabulka) nebo použijeme konstruovaný SQL dotaz (menu Editace > Dotaz SQL)

 2. Pomocí menu Operace > Monte Carlo test otevřeme okno pro výpočet testu

  MonteCarlo1.jpg

 3. V tomto okně nejdříve vybereme zdroj dat (otevřenou tabulku nebo výsledek SQL dotazu).

 4. V seznamu polí vybereme pole s hodnotami pro analýzu.

 5. Definujeme podmínku pro zařazení datového záznamu do množiny 1: vybereme pole a definujeme příslušnou relaci (rovná se, <, >, ...).

 6. Vybereme typ testu (parametrický / neparametrický).

 7. Načteme data z vybraného datového zdroje příslušným tlačítkem. Současně budou vypočteny základní deskriptivní statistiky a běžný t-test. Tabulku vypočtených hodnot lze kopírovat do schránky Windows.

 8. Můžeme upravit počet iterací.

 9. Tlačítko Analyse spustí vlastní Monte Carlo test.

 10. Distribuční křivku hodnot rozdílů je možno zobrazit pomocí tlačítka Graph v samostatném okně:

  MonteCarlo2.jpg

  Tento graf umožňuje odečtení hladiny pravděpodobnosti pro libovolnou hodnotu diferencí. Pomocí tlačítek je možno graf kopírovat do schránky Windows, uložit jej do souboru nebo změnit vzhled grafu.