Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko

Autor: Karel Matějka

Úvod

Zpracovávány byly dvě databáze

Nebyly tedy zpracovávány projekty, které byly financovány z jiných zdrojů, nežli přímo ze státních prostředků. Nejsou zde tedy úkoly, které byly například součástí "výzkumných záměrů" ústavů Akademie věd (např. Botanický ústav v Průhonicích se dlouhodobě věnuje oblasti Křivoklátska, jeho pracoviště v Třeboni pak území Třeboňska), vysokých škol (pracoviště Jihočeské university [zvláště Zemědělská fakulta] se zaměřovalo na Šumavu a její okolí), správ chráněných oblastí aj. Do přehledu se nedostaly ani úkoly řešené formou diplomových, rigorózních, doktorandských a dalších prací. Shromáždění všech výsledků těchto aktivit by mohlo být předmětem samostatných projektů.

Tématické členění projektů

Tématické okruhy uvedené v následující tabulce byly stanoveny se zřetelem využití údajů pro řešený projekt tak, aby optimálně grupovaly vybrané projekty.Prvý je přehled (sloupec A) se týká "Katalogu externích studií MŽP". Dále byla provedena excerpce projektů z aktuální databáze CEP (sloupec B), kde bylo provedeno obdobné členění. Počet projektů je pouze orientační, protože některé projekty probíhající ve více letech byly zahrnuty pouze jednou, jiné projekty byly naopak jejich autory členěny do více dílčích subprojektů. Navíc je potřebné zdůraznit, že obě databáze se částečně překrývají a jejich sjednocení by bylo velmi problematické (z toho důvodu nebylo provedeno ani v rámci zpracování na MŽP). V přiloženém výběru databáze CEP je uvedna i řada projektů, které nemají přímý (resp. zřetelný) vztah ani k jedné ze sledovaných BR, ale jsou důležité z hlediska řešeného úkolu VaV "Participativní management ..." (např. popis biodiversity, ochrana přírody aj.).

Tématický okruh

Šumava

Třeboňsko

Křivoklátsko

databáze:

A

B

A

B

A

B

ochrana přírody obecně

3

 

 

1

 

1

komunikační strategie

2

 

 

 

 

 

krajinný ráz, sídla

3

 

1

 

 

 

DPZ a dálkový průzkum

1

 

 

 

 

 

krajinná ekologie

 

 

 

2

2

 

biogeochemie

 

1

 

 

 

 

hydrologie

 

4

1

 

2

 

ekosystémový monitoring

 

 

2

 

 

 

paleoekologie

 

2

 

 

 

 

les: ekologie, pěstování a ochrana

11

6

1

 

 

 

monitoring a inventarizace lesa

5

1

 

 

2

 

botanika

8

4

2

 

5

5

bryologie

 

 

 

 

1

 

lichenologie

1

 

 

 

 

1

mykologie

2

3

 

 

 

1

půdní biologie

 

2

 

 

 

 

zoologie

10

5

1

 

 

 

- vydra říční

 

 

1

 

 

 

- rys ostrovid

1

1

 

 

 

 

- tetřev hlušec

2

 

 

 

 

 

- ryby

2

 

 

 

 

 

- střevle potoční

1

 

 

 

 

 

znečištění ovzduší

2

1

1

 

 

 

revitalizace

 

 

 

 

1

 

zemědělství

1

2

 

1

 

 

rybářství

 

 

2

 

 

 

turistika, rekreace

10

1

 

 

 

 

regionální rozvoj

1

 

 

 

 

 

stavby

1

 

 

 

 

 

těžba nerostů

 

 

1

 

 

 

celkem

92

30

22

3

16

8


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2005)