Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Karel Matějka - IDS Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

 
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
Řešitelská pracoviště: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno & Karel Matějka - IDS
NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway
 Go to the English pages

Project Silviculture measures to improve forest biodiversity in protected areas

 
Project number EHP-CZ02-OV-1-015-2014
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
Applicant and partner: Forestry and Game Management Research Institute, v.v.i., Research Station at Opočno & Karel Matějka - IDS
NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway
Stránky česky 
 
Popis projektu
Výsledky
Fotografie šetřených ploch
Úvodní seminář
Závěrečný seminář
Aktuality a fotogalerie
Příjemce dotace
Kontakt
Pro Internet Explorer ve Windows 7 a vyšší se doporučuje zapnout Kompatibilní zobrazení: V menu IE Nastavení kompatibilního zobrazení přidejte web infodatasys.cz do seznamu.
Project introduction
Results
Photos on plots studied
Opening workshop
Closing workshop
News and photos
Grant recipient
Contacts
In Internet Explorer under Windows 7 and above, Compatibility view is recommended: Insert web infodatasys.cz into list of compatibility view. Use menu command Compatibility view settings.
 
Jednoduché zobrazení
Zvolte tuto možnost při problémech se zobrazením. Vhodné je rovněž pro tisk jednotlivých dokumentů.
Simple view
Select this option by problems with display pages. It is also suitable for printing single documents.
 

© Karel Matějka - IDS (2015-2016)