Fytocenologické snímky z výzkumných ploch v oblasti Chelčic
Relevés from research sites within the Chelčice region (southern Bohemia)

Karel Matějka

Fytocenologické snímky byly zaznamenány pomocí Braun-Blanquetovy kombinované stupnice abundance/dominance s přechodovými stupni (např. +-1, 1-2, 2-3, ...). Snímky byly uloženy v databázi DBreleve pomocí standardních etáží (E3 - stromová etáž, E2 - keřová etáž a E1 - bylinná etáž; mechová etáž E0 nebyla běžně analyzována). Tato stránka shromažďuje všechna aktualizovaná data v sadách podle výzkumných ploch. Příslušné datové sady vznikly automatickým exportem z databáze DBreleve do HTML.

Plant coenological relevés were recorded using Braun-Blanquet cover scale with transition grades (e.g. +-1, 1-2, 2-3, ...). The relevés were stored in the DBreleve database using standard etages (E3 - tree etage, E2 - shrub etage and E1 - herb etage; the moss etage E0 was not oordinary analysed). This page collects all updated data in sets according to the research plots. The following datasets were produced as a direct HTML export in the DBreleve database.

Zpracování dat
Data processing

Matějka K. (1990): Struktura a funkce společenstev primárních producentů ve vztahu k půdní složce ekosystémů. [Structure and functions of the primary producer communities in relation to the soil component of ecosystems] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]
Matějka K. (1998): Vývoj vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic. [Plant communities development on old fields in the area of Chelčice (South Bohemia)] In: Križová E., Ujházy K. [eds.], Sekundárna sukcesia II. - TU Zvolen, pp. 75-93.
Matějka K. (2018):Sukcese vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic (jižní Čechy). [Succession of the vegetation on abandoned fields in the Chelčice region (southern Bohemia)]
Matějka K. (2022):Plant community succession in old fields in the Chelčice region (Southern Bohemia).

Seznam ploch
List of the plots