Introdukované dřeviny v lesích ČR

Karel Matějka

 

Introdukované druhy dřevin se v lesních porostech České republiky vyskytují dlouhodobě. Většinou se lesníci jejich pomocí snažili řešit některé problémy - například zalesnění extrémních stanovišť (Robinia pseudoacacia, invazivní neofyt podle Danihelka, Chrtek et Kaplan 2012), náhradu domácích druhů dubu (Quercus rubra, invazivní neofyt podle Danihelka, Chrtek et Kaplan 2012) nebo zalesňování imisních holin (Picea pungens, pěstovaný druh podle Danihelka, Chrtek et Kaplan 2012, a jiné druhy zvláště v Krušných horách). Stejně je tomu u Pseudotsuga menziesii (naturalizovaný neofyt, Danihelka, Chrtek et Kaplan 2012) jako spotenciální náhradou domácího smrku ztepilého. Prakticky u každého druhu bylo postupně zjištěno, že situace není tak jednoduchá, jak se původně očekávalo: Robinia pseudacacia extrémně ovlivňuje stanoviště a totálně mění charakter rostlinného společenstva (například Ho et al. 2023), takže je nyní druhem na většině míst nežádoucím. Quercus rubra se samovolně intenzivně zmlazuje a při použití jinak preferované přirozené obnovy vytlačuje původní druhy dubů. Na problematiku samovolného zmlzování bylo upozorněno i v Německu u obou druhů Quercus rubra a Pseudotsuga menziesii (Bindewald et al. 2021). Na Picea pungens se vyskytuje introdukovaná fytopatogenní houba klubnatka, porosty této dřeviny trpí špatným růstem a rozpadem. Řada problémů se vyskytuje i při pěstování posledního zmíněného druhu, jak je nastíněno dále. I další souhrnné práce nabádají k opatrnosti při zavádění nepůvodních druhů do lesů v Evropě (Wohlgemuth et al. 2022).

Mezi invazní druhy jsou dále zmiňovány i následující dřeviny: Acer negundo, Ailanthus altissima, Fraxinus pennsylvanica, Pinus strobus, Populus ×canadensis a Prunus serotina (Pyšek et al. 2012).

Pseudotsuga menziesii

První dřevinou, jíž byla věnována širší pozornost, je douglaska tisolistá. Tento druh je v ČR zařezen mezi naturalizované neofyty, vzhledem ke svému potenciálu přirozeného zmlazování v různých typech kulturních i polopřirozených lesů vykazuje znaky invazivního druhu (Frei, Moser et Wohlgemuth 2022). Jiní autoři však jeho invazivnost zpochybňují (Lange et al 2022). Tento druh, původem ze západu Spojených států, je v Evropě pěstován dlouhodobě a určité kruhy teoretických i praktických lesníků se jej snaží zavádět do lesů v Evropě (Thomas, Rzepecki et Werner 2022) i v České republice stále intenzivněji (Slodičák et al. 2014, Novák et al. 2018, Viewegh 2020). V posledních letech těmto snahám nahrávají stále výraznější klimatické změny, které vedou k výraznému fyziologickému stresu u naší nejvýznamnější hospodářské dřeviny, jíž je smrk ztepilý, který je tak silně napadán lýkožroutem smrkovým. Existují tedy snahy o náhradu smrku ztepilého jinými dřevinami. Douglaska tak byla dokonce zařazena mezi takzvané meliorační a zpevňující dřeviny (Kacálek et al. 2017).

Při vlastním šetření bylo poukázáno na následující problémy spojené s pěstováním tohoto druhu:

Přehled pěstování P. menziesii v České republice a analýzu vybraných porostů provádí publikace

Mondek J. (2022): Potenciál pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na území jižních Čech

Tato publikace používá růstový model dřeviny založený na zjednodušené Korfově funkci. Růstový model byl zpracován pro Pseudotsuga menziesii a Picea abies ve vypraných environmentálních podmínkách na základě dat LHP/O z celé ČR. Model pro oba druhy je dostupný jako soubor MS Excel.

Seznam publikací vlastních výsledků

Matějka K., Podrázský V., Viewegh J. (2014): 10. Vliv douglasky na stav lesních fytocenóz [Effect of Douglas-fir on forest plant communities]. In: Slodičák M. et al., Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR [Silvicultural approaches for introduction of Douglas-fir into the forest mixed stands in conditions of the Czech Republic] - Lesnická práce s.r.o., Kostelec n. Černými lesy, pp. 214-231.
Podrázský V., Martiník A., Matějka K., Viewegh J. (2014): Effects of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on understorey layer species diversity in managed forests. - Journal of Forest Science, 60: 263-271. DOI: 10.17221/49/2014-JFS
Matějka K., Podrázský V., Viewegh J., Martiník A. (2015): Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO) a v porostech jiných dřevin. [Comparison of the herb layer in the stands of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) FRANCO) and stands of other tree species] - Zprávy lesnického výzkumu, 60: 201-210.
Obrázky k článku v plném rozlišení
Matějka K., Podrázský V., Viewegh J. (2018): Rostlinná společenstva s douglaskou tisolistou a domácími dřevinami v České republice a Polsku [Plant communities with Douglas-fir and native tree species in the Czech Republic and Poland] In: Novák J. et al., Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR [Applying Douglas-fir in forest management of the Czech Republic] - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, pp. 80-105.
Mondek J., Matějka K., Gallo J., Prokůpková A., Hájek V. (2021): Picea abies and Pseudotsuga menziesii radial growth in relation to climate: case study from South Bohemia. - Austrian Journal of Forest Science, 138: 209-244.
 

Literatura

Bindewald A., Miocic S., Wedler A., Bauhus J. (2021): Forest inventory-based assessments of the invasion risk of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco and Quercus rubra L. in Germany. - European Journal of Forest Research, 140: 883–899. DOI: 10.1007/s10342-021-01373-0
Danihelka J., Chrtek J., Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. - Preslia, 84: 647-811.
Frei E.R., Moser B., Wohlgemuth T. (2022): Competitive ability of natural Douglas fir regeneration in central European close-to-nature forests. - Forest Ecology and Management, 503: 119767. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119767
Ho K.V., Kröel-Dulay G., Tölgyesi C., Bátori Z., Tanács E., Kertész M., Török P., Erdős L. (2023): Non-native tree plantations are weak substitutes for near-natural forests regarding plant diversity and ecological value. - Forest Ecology and Management, 531: 120789. DOI: 10.1016/j.foreco.2023.120789
Kacálek D., Mauer O., Podrázský V., Slodičák M. et al. (2017): Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin [Soil improving and stabilising functions of forest trees] - Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 300 p.
Lange F., Ammer C., Leitinger G., Seliger A., Zerbe S. (2022): Is Douglas Fir [Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco] Invasive in Central Europe? A Case Study From South-West Germany. - Frontiers in Forests and Global Change, 5: 844580. DOI: 10.3389/ffgc.2022.844580
Novák J., Kacálek D., Podrázský V., Šimerda L. et al. (2018): Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR [Applying Douglas-fir in forest management of the Czech Republic] - Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 2016 p.
Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J., Wild J. (2012): Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction, dynamics, invasive species and invaded habitats. - Preslia, 84: 575-629.
Slodičák M., Novák J., Mauer O., Podrázský V. et al. (2014): Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR [Silvicultural approaches for introduction of Douglas-fir into the forest mixed stands in conditions of the Czech Republic] - Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 272 p.
Thomas F.M., Rzepecki A., Werner W. (2022): Non-native Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in Central Europe: Ecology, performance and nature conservation. - Forest Ecology and Management, 506: 119956. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119956
Viewegh J. [Ed.] (2020): Douglas-fir. Tree of the year 2014. Conference proceedings held by Czech Forestry Society. - infodatasys.cz
Wohlgemuth T., Gossner M.M., Campagnaro T., Marchante H., van Loo M., Vacchiano G., Castro-Díez P., Dobrowolska D., Gazda A., Keren S., Keserű Z., Koprowski M., La Porta N., Marozas V., Nygaard P.H., Podrázský V., Puchałka R., Reisman-Berman O., Straigyte L., Ylioja T., Pötzelsberger E., Silva J.S. (2022): Impact of non-native tree species in Europe on soil properties and biodiversity: a review. - NeoBiota, 78: 45-69. DOI: 10.3897/neobiota.78.87022
 

© Karel Matějka - IDS (2022-2023)