Sucho na stanici Churáňov od roku 1962

Karel Matějka

Zpět na stránku Aktuální počasí na Šumavě - stanice Churáňov
 

Základní klimatologická data pro meteorologickou stanici Churáňov provozovanou Českým hydrometeorologickým ústavem popisuje Matějka (2017) na základě průběžně aktualizovaných měsíčních průměrů. Podrobnější rozbor počasí této stanice je možno nalézt v Matějka (2014).

Míra sucha/vlhkosti je v následujícím vyjadřovaná pomocí indexu W, který byl zaveden v práci Matějka (2014). Pro výpočet byly použity změřené denní úhrny srážek od roku 1960.

Za období klimatického normálu je považováno období 1961-1990. Protože pro výpočet indexu W je potřebné znát denní úhrny srážek za období 5 měsíců předcházející danému dni, bylo referenční období (normál) posunuto na léta 1962-1991. V rámci tohoto referenčního období byly pro každý i-tý den v roce spočítány průměr AVGW(i) a směrodatná odchylka STDW(i). Za předpokladu, že hodnoty Wi v i-tém dni mají normální rozdělení s vypočítaným průměrem a směrodatnou odchylkou, můžeme odhadnout pravděpodobnost P(Wi = W*), že hodnota indexu W se rovná W*. Takto byly pro všechny hodnoty indexu W od začátku roku 1962 až do současnosti (konec roku 2016) vypočítány příslušné pravděpodobnosti. Průměrná míra sucha/vlhkosti určitého období je poté vyjadřována jako aritmetický průměr těchto pravděpodobností pro všechny dny v daném období. Maximální stres suchem v tomto období je dán minimální hodnotou pravděpodobnosti. Tyto průměry a minima byly vypočítány pro 120. až 240. den v každém roce, což odpovídá přibližně měsícům duben až srpen - jedná se o období maximálního růstu vegetace, které je zde označováno jako vegetační období.

Výsledky

Průměrná pravděpodobnost indexu W (průměrná hodnota sucha/vlhkosti)

Z hlediska průměrných pravděpodobností indexu W ve vegetačním období byly nejsuššími roky 1976 (P = 11.1%), 1994 (P = 12.3%), 2015 (P = 15.6%), 2003 (P = 16.2%) a 1992 (P = 16.4%). Naopak nejvlhčí byly roky 2010 (P = 75.1%), 1974 (P = 75.2%), 1987 (P = 80.0%), 2009 (P = 91.2%) a 1965 (P = 95.2%) (obr. 1). Medián těchto pravděpodobností pro roky 1962-2016 je roven 45.3% a desetiprocentní kvantil 7.5%.


Obr. 1. Průměrná pravděpodobnost indexu W ve vegetačním období jednotlivých let 1961-2016 na stanici Churáňov.

Minimální pravděpodobnost indexu W (maximální úroveň sucha)

Nejvýraznější stres suchem byl dosažen v letech 1992 (Pmin = 0.01%), 2015 (Pmin = 0.02%), 1999 (Pmin = 0.2%), 1994 (Pmin = 0.2%) a 2011 (Pmin = 1.0%) (obr. 2). Medián pravděpodobností Pmin pro roky 1962-2016 je roven 17% a desetiprocentní kvantil 1.0%.


Obr. 2. Minimální pravděpodobnost indexu W ve vegetačním období jednotlivých let 1961-2016 na stanici Churáňov.

 

Patrné je, že oba ukazatele (založené na průměrné, respektive minimální pravděpodobnosti) identifikují poněkud odlišné roky. Vztah mezi oběma ukazateli vyjádřenými v procentech je možno vyjádřit polynomickou regresí

Pmin = 0.0002 P3 - 0.0164 P2 + 0.6828 P - 6.4261 (r2 = 0.8719)
Z hlediska obou ukazatelů se výrazné sucho objevilo v letech 1992, 1994, 2015. Rok 2003 měl postavení mezní (Pmin = 1.3%), ale vzhledem k vysoké evapotranspiraci způsobené vysokými teplotami vzduchu, skutečný stres suchem byl velmi vysoký. Sucho v letech 1994 a 2003 bylo prvotní příčinou gradace lýkožrouta smrkového na Šumavě v letech následujících (Kindlmann et al. 2012). Poslední extrém v roce 2015 podrobně popisuje Matějka (2016)

Příklady průběhu pravděpodobnosti indexu W (P(W)) v posledních letech jsou uvedeny v grafu (obr. 3). Tam je patrné extrémní sucho (pokles pravděpodobností) v létě 2015, které začíná na konci května a končí až v říjnu, přičemž i v listopadu můžeme sledovat další pokles hodnot. Po jejich zvýšení na začátku prosince dochází k opětovnému poklesu. V roce 2014 bylo zaznamenáno sucho v zimním až jarním období (prosinec až duben). Naopak vlhčí byl rok 2016, přičemž i tam pozorujeme sušší epizody (prosinec/leden, květen, září a závěr roku).


Obr. 3. Průběh pravděpodobnosti indexu W v několika posledních letech na stanici Churáňov.

Literatura

Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. - Karolinum, Praha, 326p.

Matějka K. (2014): Počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2011 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů.

Matějka K. (2016): Počasí na Churáňově v roce 2015.

Matějka K. (2017): Aktuální počasí na Šumavě - stanice Churáňov.


© Karel Matějka - IDS (2017)