Aktuální počasí na Šumavě - stanice Churáňov

Karel Matějka

Aktualizováno 1. 11. 2021

Obsah

V regionu Šumavy a jejího okolí má pro posouzení vývoje počasí a změn klimatu zvláště vysoký význam meteorologická stanice Churáňov (nadmořská výška 1118 m) Českého hydrometeteorologického ústavu (Staněk et Bednařík 1998).

Na stanici jsou sledovány tři základní charakteristiky - teplota vzduchu, úhrn srážek a délka doby slunečního svitu. ČHMÚ publikoval průměry a úhrny těchto charakteristik pro jednotlivé pentády a měsíce v rámci Měsíčních přehledů počasí pro roky 1983 až 2011. Vyhodnocení těchto dat proběhlo v práci Matějka (2011) a v doplněné a upřesněné podobě v Matějka (2014). V rámci řešení projektu GAČR P504/12/1218 "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích byla data z Měsíčních přehledů počasí doplněna o údaje od roku 1961. Měsíční charakteristiky od roku 2009 byly přebírány z webu ČHMÚ. Od začátku roku 2015 jsou z webu ČHMÚ zpracovávány rovněž údaje o denním chodu počasí na stanici. Poslední údaje jsou níže periodicky (zpravidla měsíčně) doplňovány a průběžně vyhodnocovány.

V rámci práce Matějka (2014) bylo dokázáno, že statisticky průkazná byla změna klimatu na stanici mezi roky 1994 a 1995. Při srovnání dalších dat se jeví, že toto období končilo rokem 2008, po němž následovaly roky s významnějšími odchylkami počasí - jedná se především o srovnání průměrných měsíčních teplot v zimním až jarním období. Proto byla jako standard pro srovnání chodu aktuálního počasí vzata perioda 1995-2008.

Porovnání naměřených hodnot s předchozím obdobím bylo provedeno tak, že byla spočítána pravděpodobnost dané hodnoty, jakoby se jednalo o náhodnou proměnnou s normálním rozdělením s aritmetickým průměrem a směrodatnou odchylkou, které jsou rovny odhadům těchto veličin na základě hodnot z období 1995-2008.

Charakter klimatu od roku 1961 do současnosti

Perioda od roku 2009 je charakteristická výraznějším přechodem mezi chladným (zimním; měsíce leden a únor) a teplým (jarním; březen) obdobím. Průměrné měsíční teploty v zimním období jsou v posledních letech většinou nižší, nežli by odpovídalo průměru z let 1995-2008, a naopak následující období je teplejší, než odpovídá předchozí periodě (Obr. 4). Následující jarní měsíce v posledních letech vykazují výraznější teplotní rozkolísanost. Tato situace je dokumentována následujícím přehledem (Tabulka 1). Graf průměrných teplot v roce 2011 (Obr. 1) je typickou ukázkou odlišnosti posledních let oproti předchozí periodě. Ještě výraznější přechod mezi chladným zimním obdobím a a nádledujícím jarem (spíše předjařím) byl pozorován v roce 2012, kdy byl meziměsíční rozdíl průměrných teplot vyšší než 10 °C. Květen až červen (až červenec) jsou od roku 2009 většinou chladnější, nežli by odpovídalo předchozí periodě.
Rozdíly lze nalézt i v rozložení srážek - od roku 2009 můžeme pozorovat snížení srážkových úhrnů v zimním období (přibližně do dubna), jarní až letní období je charakterizováno zvýšením objemu srážek, přičemž velká část srážek může přicházet v přívalové formě. Závěr léta a podzim jsou často srážkově podprůměrné (Tabulka 2). Celkově bylo v období 1995-2008 poměrně časté střídání relativně krátkých vlhkých a suchých period, ale od roku 2009 je zřetelná pravidelnější diferenciace těchto period, které jsou delší (Obr. 5).
Z ekosystémového hlediska je možno tedy očekávat zvýšený vliv jarních mrazíků, neboť rašení dřevin a začátek růstu dalších rostlin, jakož i aktivita ostatních organismů začíná dříve. To lze dokumentovat poškozením Vaccinium myrtillus na některých místech v povodí Čertova jezera (2012) a Plešného jezera (2013). V zimě nedochází k takové akumulaci sněhu, jak tomu bylo dříve, takže vegetační sezona začíná s vláhovým deficitem a přívalové srážky v jarním až letním období nestačí tento deficit nahradit, protože velká část vody rychle odteče. Pozdní léto a podzim jsou většinou suché. Celkově lze tedy zdůraznit zvýšený vliv mrazů na začátku vegetační sezony a vliv častých období sucha. Výrazné střídání sucha a intenzivních srážek akumulovaných v krátkém období bylo patrné v roce 2011 (Obr. 2). Obecně se zvyšují odchylky od předcházejícího průměru jak teplotního, tak srážkového.

Rok 2012 byl na stanici Churáňov celkově teplotně normální (pravděpodobnost hodnoty vzhledem k obdobá 1995-2008 p = 62%), přičemž však byl extrémně chladný únor (p = 1%) a naopak teplý březen (p = 97%). Z ekologického hlediska se tedy jednalo o výrazný teplotní zvrat, který mohl vyvolat například stres u jehličnatých stromů, které náhle začaly transpirovat, ale ze zmrzlé půdy nemohly čerpat vodu. Srážkově byl celý rok opět normální (p = 59%), ale jarní měsíce březen a květen byly srážkově deficitní (p = 2% resp. 5%), po nichž následovalo vlhké léto (červen p = 83% a především červenec p = 97%).

Celkově byl rok 2013 teplotně neodchylující se od průměru 1995-2008 (p = 43%), obdobně tomu bylo se srážkami (p = 35%). Na začátku roku přetrvává výrazně chladné zimní období déle, nežli v letech předchozích, až do března (p = 7%). Tento měsíc je stejně jako v předchozím roce srážkově deficitní (p = 9%). Duben 2013 byl teplotně i srážkově normální (ve srovnání s obdobím 1995-2008). Květen i část června byly poměrně chladné a současně výrazně srážkově nadnormální (p = 94% pro květen, respektive p > 99.9% pro červen). Naopak červenec 2013 teplotně nevybočoval z předchozího období (p = 89%), ale srážkově byl výrazně podprůměrný (p = 1.4%), což bylo způsobeno náhlou změnou globální cirkulace nad střední Evropou. Obdobný charakter počasí pokračoval i v srpnu, kdy se relativně zvýšilo množství srážek. V září se teploty neodlišovaly od průměru předchozího období a srážky byly pouze nevýrazně nižší. Podobné počasí přetrvávalo i v říjnu a listopadu. Zato prosinec byl výrazně teplotně nadprůměrný (p = 98%). Přestože je podzimní období (jednotlivé měsíce) statisticky nevýznamně odchylné od referenčního období, je potřeba poukázat na snížení úhrnu srážek v období od července do prosince (370 mm v roce 2013 oproti průměrným 598 mm v letech 1995-2008). Výjimečný průběh počasí v roce 2013 korespondoval se zvláštní cirkulací vzduchu nad střední Evropou (Sandev et Dvořák, 2013). Toto proudění sice přineslo vysoké srážkové úhrny v květnu a v červnu, ale z pohledu posledních let (od roku 2009) se na stanici Churáňov nejedná o žádný extrém. Úhrn srážek v květnu až červenci byl v roce 2013 434 mm, přičemž ze čtyř let 2009-2012 byl ještě vyšší v letech 2009 (632 mm) a 2010 (463 mm) a srovnatelný v roce 2012 (421 mm). Vzhledem k tomu, že v období 1995-2008 bylo množství srážek z roku 2013 překročeno pouze v jediném roce (1996; 446 mm), je zřejmé, že již dříve vytipovaná hranice změny klimatické periody, která byla položena mezi roky 2008 a 2009, byla zřejmě určena správně. Je tedy možno očekávat v následujících letech vysoké srážkové úhrny v květnu až červenci s vyšší pravděpodobností - tato předpověď se potvrdila již v následujícím roce 2014.

Na začátku roku 2014 pokračoval průběh počasí obdobný, jako tomu bylo v předcházejícím prosinci - v lednu bylo velmi teplo (p = 97%) a současně byl zaznamenán nižší úhrn srážek (p = 11%). Stejný charakter počasí byl i v únoru, přičemž kladná teplotní odchylka byla méně významná (p = 89%), ale signifikantní byl snížený úhrn srážek (p = 3%). I březen byl teplotně nadprůměrný (p = 99%) a srážkově podprůměrný (p = 7%). V dubnu byla kladná teplotní odchylka méně výrazná (p = 89%) a srážková bilance se začala mírně vyrovnávat (p = 80%). Výrazně odlišný byl květen - byl chladnější (p = 10%) a současně výrazně vlhký (p > 99%). Hned následující měsíc (červen) byl teplotně normální, ale velmi suchý (p = 6%). V červenci však došlo opět ke změně - tento měsíc byl naopak velmi vlhký (p > 99%).Srpen nebyl z hlediska teplot (p = 12%) ani srážek (p = 57%) signifikantně odchylný od let 1995-2008. Obdobně tomu bylo i v září a v říjnu, kdy však teplotní odchylka byla kladná. Velmi teplé období pokračovalo i v listopadu (p = 96%), nyní se však podstatně snížil objem srážek (p = 4%). V prosinci se teploty ani srážky výrazněji neodlišovaly od průměrných hodnot. Celkově byl rok 2014 ve srovnání s periodou 1995-2008 teplotně výrazně nadprůměrný (p = 99%) a srážkově průměrný (p = 44%). Chod sledovaných charakteristik v roce 2014 neměl celkově odlišný charakter od předchozího období počínajícího rokem 2009 (obr. 6-7).

Extrémní průběh počasí roku 2015 s vysokými teplotami a velmi nízkým úhrnem srážek je popsán samostatně v článku Matějka (2016).

Zvláštní pozornost si zaslouží rozbor variability srážek, především pak identifikace suchých období. Z tohoto pohledu byla výrazně suchá především vegetační období let 1992, 1994, 2003 a 2015. Silné sucho bylo zaznamenáno rovněž v létě 2017, přičemž vrcholilo na konci června. Naopak nejvlhčí byla vegetační období let 1965 a 2009 (Matějka 2017).

Tabulka 1. Průměrné teploty (ve °C) na stanici Churáňov od roku 1961 (data ČHMÚ). Vyznačeno a hodnoceno je poslední období od roku 2009 ve srovnání s obdobím 1995-2008. Červeně jsou psány hodnoty s pravděpodobností vyšší než 90% (výrazně teplé období). Modře jsou psány hodnoty s pravděpodobností nižší než 10% (výrazně chladné období) ve srovnání s předchozími lety 1995-2008. sx - odhad směrodatné odchylky. * Průměrné hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ. Tyto průměry byly počítány jako aritmetický průměr ze všech měřených časových okamžiků (po 10 minutách).
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
1961 -3.9 0.1 1.6 7.3 6.0 12.3 11.1 12.2 13.4 6.7 0.9 -4.0 5.31
1962 -3.1 -5.8 -4.7 4.5 5.1 9.6 11.3 13.1 8.7 5.4 -1.1 -6.0 3.08
1963 -11.3 -8.3 -1.3 4.2 7.5 11.9 14.1 12.1 10.3 4.4 3.6 -6.0 3.43
1964 -4.4 -3.8 -4.1 4.6 8.8 13.3 14.1 11.6 9.6 2.8 0.1 -3.1 4.14
1965 -2.9 -8.2 -1.8 1.7 5.9 11.4 11.1 11.1 9.1 5.3 -2.5 -2.4 3.15
1966 -7.3 1.6 -2.1 5.3 8.5 12.3 11.5 11.1 9.5 7.9 -1.5 -3.6 4.43
1967 -4.1 -2.3 0.1 2.0 8.2 10.7 14.9 12.2 9.6 8.1 1.0 -4.8 4.63
1968 -6.2 -2.9 -0.5 4.5 7.1 11.7 12.0 11.5 8.6 6.4 0.7 -5.5 3.95
1969 -2.3 -5.9 -3.4 2.4 9.9 10.2 14.3 11.3 10.0 7.3 0.9 -7.9 3.91
1970 -4.4 -5.6 -3.4 0.8 5.7 12.5 12.5 12.8 9.5 4.5 2.6 -4.2 3.60
1971 -2.2 -4.4 -3.9 4.4 9.5 9.5 14.2 14.6 7.4 5.0 -0.8 -0.3 4.43
1972 -5.6 0.0 1.5 2.3 7.0 11.2 13.5 12.0 6.3 2.6 0.4 -0.4 4.23
1973 -2.9 -4.3 -0.9 0.3 8.5 11.6 12.5 14.4 10.7 3.5 -1.5 -3.8 4.01
1974 -0.2 -1.0 2.3 3.2 6.7 9.3 11.1 14.0 9.4 -0.1 0.4 -0.7 4.53
1975 0.0 -2.4 -0.3 2.3 8.4 10.0 13.7 13.8 12.7 4.5 -1.1 -3.4 4.86
1976 -4.2 -2.5 -4.0 2.8 8.7 12.9 14.8 10.8 8.3 7.2 0.5 -4.7 4.23
1977 -2.6 -1.2 2.5 1.2 7.9 11.7 12.6 12.2 7.3 7.8 -0.1 -1.3 4.83
1978 -3.9 -4.8 0.2 2.0 6.2 10.1 11.3 10.6 7.8 5.0 1.7 -2.7 3.62
1979 -7.3 -4.6 0.1 1.2 8.7 13.3 10.6 11.5 9.2 5.1 -1.0 -0.6 3.85
1980 -5.7 -1.9 -1.5 0.4 5.3 9.9 10.4 12.6 9.8 3.7 -1.9 -4.5 3.04
1981 -6.3 -5.3 2.6 3.3 8.6 11.6 11.9 12.5 10.2 4.1 -0.6 -5.4 3.93
1982 -3.5 -4.5 -0.6 0.4 8.7 12.2 14.4 13.0 12.7 5.8 2.7 -1.6 4.97
1983 -1.2 -6.5 -0.2 4.8 8.1 11.9 17.1 13.4 9.8 4.9 -0.1 -2.2 4.99
1984 -4.1 -5.8 -3.0 1.8 6.5 9.6 11.7 12.5 7.8 6.7 2.3 -2.0 3.65
1985 -8.5 -7.3 -1.6 2.5 9.2 8.6 13.5 12.7 9.9 5.3 -3.5 0.5 3.44
1986 -5.1 -11.1 -1.6 4.1 10.6 11.0 12.5 12.6 8.5 6.0 2.4 -2.2 3.98
1987 -8.7 -2.7 -6.2 4.1 5.7 10.2 13.3 11.2 11.6 5.3 0.7 -1.8 3.54
1988 -0.2 -3.3 -2.9 3.6 9.5 10.8 13.4 13.0 8.9 6.6 -2.0 -2.7 4.56
1989 -0.1 0.3 2.4 3.7 8.7 10.1 13.3 12.6 10.0 6.5 -0.4 -0.2 5.57
1990 -1.1 1.8 2.7 2.0 9.6 11.0 12.5 14.3 7.0 6.8 -0.4 -4.5 5.14
1991 -2.8 -6.2 2.4 2.1 4.3 9.6 14.7 13.8 10.9 3.5 0.2 -3.8 4.05
1992 -2.5 -1.5 -0.6 2.3 9.7 12.3 14.9 17.1 9.9 2.4 1.1 -1.8 5.27
1993 -1.3 -2.9 -1.9 5.4 10.6 11.4 11.6 12.9 8.9 4.5 -2.8 -1.7 4.55
1994 -1.9 -3.9 1.9 3.2 8.3 12.3 17.4 14.2 9.9 3.7 3.1 -1.2 5.57
1995 -4.8 -0.2 -2.2 3.9 8.6 9.9 16.2 13.0 7.9 8.4 -1.3 -4.9 4.54
1996 -4.8 -5.8 -4.6 4.1 8.7 12.4 11.6 12.5 5.9 5.5 1.0 -5.9 3.38
1997 -3.1 -0.7 1.2 0.7 8.9 11.8 12.4 14.6 10.4 3.0 0.5 -1.5 4.86
1998 -1.5 0.8 -1.1 4.9 9.7 12.6 12.8 13.5 8.9 4.9 -3.0 -3.0 4.95
1999 -0.9 -5.4 0.9 4.2 9.5 11.2 14.6 13.2 12.6 4.8 -1.0 -3.1 5.05
2000 -4.5 -1.4 -0.5 6.6 10.8 13.8 10.9 14.8 9.8 7.8 2.9 0.1 5.92
2001 -3.0 -1.7 0.8 2.4 10.9 10.1 14.0 14.7 6.9 9.4 -1.4 -5.8 4.79
2002 -2.3 0.2 1.2 3.2 11.2 14.3 14.0 14.5 7.8 3.9 2.6 -2.6 5.66
2003 -4.8 -5.8 0.9 3.4 11.1 16.1 14.8 17.6 10.4 1.5 2.9 -1.6 5.54
2004 -5.7 -2.7 -1.1 4.7 7.1 11.1 13.0 14.3 9.7 6.7 -0.1 -1.3 4.65
2005 -3.5 -6.4 -1.7 4.9 9.3 12.5 13.7 11.7 10.5 7.3 -0.4 -4.5 4.46
2006 -4.6 -4.6 -2.7 3.7 8.7 13.3 17.5 10.6 12.6 9.0 3.5 1.0 5.66
2007 -0.6 0.1 1.4 7.6 10.1 13.5 13.4 13.2 7.5 4.1 -1.1 -2.0 5.61
2008 -0.6 -0.2 -0.9 3.7 10.1 13.2 13.7 13.3 8.1 6.0 2.0 -2.4 5.49
2009 -4.2 -3.7 -0.7 8.9 9.5 10.9 13.9 14.8 11.1 4.1 4.1 -3.0 5.48
2010 -7.3 -3.9 -0.9 4.9 7.4 12.5 16.2 12.6 7.8 3.8 1.7 -5.6 4.10
2011 -2.8 -3.4 1.2 7.1 9.8 12.3 12.0 14.7 11.7 5.3 4.0 -1.0 5.91
2012 -3.7 -8.5 2.7 4.5 10.6 13.0 13.7 14.5 9.9 5.6 3.0 -2.4 5.24
2013 -3.9 -5.5 -3.3 4.2 7.8 11.9 15.9 14.3 8.8 6.9 0.5 1.4 4.92
2014 0.2 0.8 3.5 6.2 8.1 12.7 14.9 11.7 10.6 7.9 3.8 -2.0 6.54
2015 * -2.1 -2.5 0.8 4.4 8.7 12.2 16.6 17.8 9.1 4.9 4.1 3.0 6.47
2016 * -2.9 -1.0 -0.9 4.1 8.8 12.8 14.7 13.6 12.8 4.3 0.3 -0.7 5.51
2017 * -5.7 -0.6 2.6 2.5 10.1 14.7 14.5 15.4 8.1 6.9 0.5 -2.7 5.56
2018 * -0.8 -7.6 -2.5 9.6 11.7 13.0 14.7 15.9 11.4 7.5 2.2 -1.4 6.22
2019 * -5.4 0.7 1.9 5.8 6.2 17.1 15.5 15.2 9.7 7.9 2.3 0.2 6.45
2020 * 0.0 0.1 0.3 6.6 7.2 12.2 14.0 15.2 11.0 5.8 3.3 -0.3 6.30
2021 * -4.3 -0.7 -0.3 1.4 6.0 15.2 14.1 12.0 11.3 6.3      
1995-2008
sx
-3.16
1.74
-2.43
2.64
-0.61
1.82
4.14
1.67
9.62
1.17
12.56
1.70
13.76
1.71
13.67
1.65
9.22
2.04
5.90
2.34
0.50
2.01
-2.69
2.04
5.04
0.68
 
Tabulka 1a. Minimální teploty vzduchu (ve °C) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 -7.6 -11.2 -5.2 -6.0 -0.1 3.5 2.6 7.5 0.9 -4.3 -7.3 -6.2 -11.2
2016 -16.0 -10.0 -7.7 -4.9 -1.9 6.5 4.9 2.2 1.6 -2.3 -9.4 -8.9 -16.0
2017 -17.9 -8.3 -5.1 -9.6 -4.7 2.7 5.6 3.7 1.6 -1.8 -7.2 -11.4 -17.9
2018 -9.9 -19.2 -19.5 -2.3 2.9 2.8 3.9 2.6 -1.2 -2.2 -11.3 -10.8 -19.5
2019 -13.7 -11.7 -5.3 -5.1 -2.9 7.7 3.4 5.2 -0.8 -5.6 -5.7 -10.3 -13.7
2020 -7.7 -9.0 -11.7 -10.3 -4.0 3.7 4.8 4.8 0.0 -1.1 -7.9 -9.2 -11.7
2021 -11.0 -16.3 -13.9 -8.4 -3.8 3.0 6.2 4.6 1.4 -2.9      
 
Tabulka 1b. Maximální teploty vzduchu (ve °C) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 9.2 10.2 10.2 18.7 24.5 25.3 29.9 29.6 27.6 19.2 18.5 12.6 29.9
2016 6.6 9.7 15.3 19.1 24.3 25.9 25.8 25.9 23.1 18.8 13.6 10.7 25.9
2017 7.2 11.2 18.3 16.8 25.5 26.4 25.9 29.9 18.4 21.4 14.3 6.0 29.9
2018 8.7 1.7 11.9 22.3 24.5 22.7 26.0 27.2 23.5 19.1 16.8 6.0 27.2
2019 0.6 13.4 14.2 20.2 17.2 29.2 29.3 25.3 23.7 22.2 12.6 11.8 29.3
2020 14.8 11.6 13.2 17.6 18.7 23.7 25.0 27.1 24.1 20.0 14.2 9.3 27.1
2021 7.1 15.1 18.1 16.8 24.0 26.4 25.5 25.7 22.4 20.2      
 
Tabulka 2. Úhrny srážek (v mm) na stanici Churáňov od roku 1961 (data ČHMÚ). Vyznačeno a hodnoceno je poslední období od roku 2009 ve srovnání s obdobím 1995-2008. Modře jsou psány hodnoty s pravděpodobností vyšší než 90% (výrazně vlhké období). Červeně jsou psány hodnoty s pravděpodobností nižší než 10% (výrazně suchému období) ve srovnání s předchozím obdobím. sx - odhad směrodatné odchylky. Hodnoty uváděné v závorce jsou pouze předběžné, neověřené.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
1961 32.1 73.9 71.0 84.2 96.3 140.3 66.5 109.6 42.0 76.1 49.4 91.2 932.6
1962 81.8 76.2 101.5 71.0 180.1 56.1 78.3 70.9 63.7 24.3 39.0 67.7 910.6
1963 32.4 19.0 54.8 24.0 113.3 232.6 75.9 83.4 86.5 25.8 107.5 9.5 864.7
1964 11.0 26.8 55.2 68.8 152.9 140.2 71.4 168.0 61.4 127.8 99.0 55.7 1038.2
1965 78.5 98.1 73.4 116.0 232.1 138.3 161.7 70.5 81.6 20.8 72.6 120.5 1264.1
1966 58.9 69.6 101.5 102.9 85.9 188.7 139.8 115.1 53.8 56.6 59.5 164.9 1197.2
1967 80.7 79.2 90.9 59.1 120.1 61.2 77.6 124.2 152.8 39.5 30.3 131.0 1046.6
1968 115.1 17.3 63.3 58.4 63.0 112.4 89.3 195.2 62.9 24.2 30.9 30.0 862.0
1969 49.6 44.1 82.9 81.3 42.4 229.8 65.7 105.8 80.9 21.1 109.6 25.5 938.7
1970 16.2 201.1 82.4 108.4 138.7 87.0 66.0 129.5 53.9 131.2 89.4 67.2 1171.0
1971 31.7 40.5 73.6 22.0 80.7 161.6 38.0 112.3 71.9 26.5 98.7 46.6 804.1
1972 15.8 24.9 67.3 148.5 116.9 49.2 130.7 65.1 80.8 40.1 78.2 4.9 822.4
1973 36.3 86.8 49.9 89.6 83.2 155.9 97.8 52.6 30.8 65.9 107.4 127.1 983.3
1974 61.5 54.1 19.1 76.7 177.2 137.9 150.5 108.9 88.5 134.8 83.5 218.3 1311.0
1975 53.4 23.5 99.8 86.8 83.4 163.6 160.7 133.6 61.0 71.9 64.3 38.9 1040.9
1976 167.9 11.8 22.0 56.8 76.9 52.1 50.8 79.8 48.8 57.1 88.0 41.4 753.4
1977 49.7 61.7 68.7 109.3 16.4 101.0 176.9 140.7 101.2 43.2 124.7 105.0 1098.5
1978 84.5 33.0 77.0 40.2 123.5 130.2 99.9 101.5 66.4 78.4 39.0 107.2 980.8
1979 62.3 54.3 146.4 127.2 33.2 187.9 85.6 111.1 108.2 30.9 109.8 149.4 1206.3
1980 63.5 81.6 61.4 191.1 36.0 184.6 203.8 69.8 26.0 81.7 66.2 82.0 1147.7
1981 167.9 44.9 70.1 43.2 70.3 55.4 152.6 79.3 70.0 142.8 131.8 172.6 1200.9
1982 63.0 28.7 91.7 65.3 49.0 76.4 131.4 170.5 15.2 31.4 34.8 145.1 902.5
1983 119.1 63.9 56.2 92.0 92.1 88.3 16.8 159.7 31.3 40.4 69.4 40.5 869.7
1984 136.8 101.9 38.1 67.8 115.4 60.7 66.0 49.8 164.0 28.8 60.6 25.5 915.4
1985 66.5 46.1 79.6 74.4 80.7 101.4 54.2 175.5 41.6 16.6 126.9 49.4 912.9
1986 163.0 20.4 80.5 53.2 153.9 100.6 106.6 95.3 19.8 108.4 25.0 194.0 1120.7
1987 112.5 72.3 89.8 48.0 166.6 97.8 138.7 71.2 91.9 29.4 85.5 82.1 1085.8
1988 82.0 144.3 205.7 39.1 43.3 130.8 105.9 100.5 60.4 45.2 86.1 144.6 1187.9
1989 19.5 59.3 52.9 104.1 41.0 88.5 152.3 77.6 85.2 54.4 36.5 96.9 868.2
1990 40.5 113.7 46.6 98.7 65.7 98.0 58.1 108.2 101.9 65.5 138.8 72.6 1008.3
1991 36.0 28.3 31.3 51.1 61.8 123.8 146.6 76.5 22.3 28.3 50.2 119.2 775.4
1992 29.3 58.6 130.4 77.2 30.1 70.9 63.0 38.1 69.7 128.5 90.8 51.1 837.7
1993 83.9 58.8 50.7 30.7 94.7 102.7 149.1 53.3 78.3 80.8 51.0 199.3 1033.3
1994 72.4 26.8 119.9 57.8 44.8 52.9 68.2 75.8 65.7 67.2 67.0 84.7 803.2
1995 173.1 53.1 157.5 106.4 99.1 195.9 107.4 137.2 158.1 31.0 110.3 87.0 1416.1
1996 29.3 52.1 56.1 55.9 141.1 110.9 193.6 111.0 94.3 114.9 88.7 44.2 1092.1
1997 12.1 96.6 95.4 97.0 103.1 60.7 231.1 45.8 19.9 42.4 32.3 101.2 937.6
1998 52.5 23.9 120.6 40.4 51.8 144.3 91.3 59.0 117.8 132.0 107.5 44.4 985.5
1999 76.9 124.1 45.8 53.2 62.3 70.2 155.7 107.4 64.9 17.2 56.1 106.7 940.5
2000 79.7 92.0 184.7 31.4 101.3 86.5 109.1 51.9 48.4 75.6 35.0 58.4 954.0
2001 50.1 66.2 127.8 110.9 83.8 111.1 84.0 109.0 87.1 37.4 113.2 138.0 1118.6
2002 62.2 136.4 145.8 56.9 47.1 98.7 94.5 365.3 131.0 154.5 83.3 83.4 1459.1
2003 163.2 46.9 32.9 52.4 107.6 55.8 116.9 51.4 18.9 130.0 19.8 109.4 905.2
2004 144.7 109.5 111.8 71.4 108.3 142.2 83.5 59.0 84.5 58.5 125.1 38.6 1137.1
2005 115.5 149.0 74.8 77.5 84.9 94.6 201.0 213.2 111.8 31.6 58.8 77.7 1290.4
2006 94.1 99.4 117.6 121.0 114.7 135.7 103.9 210.9 27.7 29.7 66.5 51.0 1172.2
2007 185.2 69.2 123.0 9.4 119.6 63.7 137.3 71.2 168.1 76.9 151.1 98.5 1273.2
2008 41.9 77.8 140.3 109.6 60.1 76.9 127.3 110.4 100.8 46.5 65.3 54.4 1011.3
2009 28.2 116.9 135.9 58.2 184.7 244.1 203.0 79.4 46.1 118.0 59.0 83.6 1357.1
2010 58.4 49.2 81.9 49.3 141.1 155.1 166.3 160.2 44.3 22.7 68.4 102.6 1099.5
2011 71.2 29.7 29.6 42.0 122.9 108.3 125.6 58.6 51.4 75.3 0.8 122.1 837.5
2012 161.5 41.2 16.9 96.7 49.0 143.2 228.8 152.0 91.9 56.4 55.9 117.6 1169.9
2013 120.0 88.9 53.3 57.5 139.4 267.9 26.2 115.5 59.6 55.1 70.7 42.8 1096.9
2014 23.2 8.4 46.2 100.8 197.9 42.2 261.9 145.1 108.6 94.1 16.5 80.0 1124.9
2015 96.2 10.6 107.2 49.4 89.6 78.1 38.4 22.5 37.9 58.3 137.2 16.4 741.8
2016 119.1 123.6 45.2 55.0 85.2 136.9 164.0 56.5 103.7 109.9 59.0 32.6 1090.7
2017 75.2 41.0 76.4 135.0 46.1 50.7 91.6 101.3 61.0 97.2 86.3 102.5 964.3
2018 128.6 31.5 50.2 23.6 143.4 137.5 74.7 60.3 98.6 63.5 47.0 194.2 1053.1
2019 159.3 66.6 116.9 27.6 96.3 88.2 60.7 77.8 46.6 73.1 48.9 70.4 932.4
2020 47.3 181.8 51.8 26.7 112.9 138.3 77.3 189.9 50.4 117.2 24.2 53.2 1071.0
2021 110.6 46.4 79.3 67.3 160.4 155.1 158.4 136.9 34.5 25.5      
1995-2008
sx
93.3
56.3
92.4
45.4
112.9
44.8
71.9
34.9
95.9
28.4
105.3
39.6
134.1
49.4
128.8
94.5
90.2
50.4
81.8
57.7
80.8
37.4
82.5
35.4
1169.9
186.8
 
Tabulka 2a. Průměrná vlhkost vzduchu (v %) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 87.3 74.6 76.7 70.1 75.9 79.7 68.8 64.3 80.3 88.9 82.0 86.5 77.9
2016 92.1 90.8 89.2 79.9 80.3 83.3 80.6 80.6 82.9 94.0 86.5 78.5 84.9
2017 82.0 82.5 80.1 84.3 76.7 68.5 79.3 76.9 90.7 86.8 92.6 92.6 82.7
2018 94.3 92.6 89.9 66.1 80.8 81.0 71.6 69.6 77.8 78.1 81.7 93.1 81.4
2019 90.0 66.6 78.1 67.9 82.1 67.1 68.0 78.0 82.5 81.8 90.7 82.8 78.1
2020 78.4 86.1 78.2 60.6 79.0 83.2 72.2 76.5 79.7 84.9 74.0 84.3 78.1
2021 88.2 78.2 76.9 75.9 79.4 70.9 82.5 84.7 80.2 75.0      
 
Tabulka 2b. Průměrná denní minima vlhkosti vzduchu (v %) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 73.8 51.1 58.5 45.4 57.3 60.9 48.1 44.5 60.2 72.3 67.3 68.7 59.1
2016 79.3 78.3 72.5 60.2 60.9 62.6 60.3 56.7 63.8 80.7 74.6 61.3 67.6
2017 71.2 66.3 62.5 66.4 55.1 46.6 57.4 54.2 70.5 70.8 81.7 82.0 65.4
2018 84.1 81.6 72.8 41.1 60.7 60.1 48.9 49.0 59.2 59.3 64.8 83.6 63.5
2019 81.5 45.8 56.8 49.3 61.9 47.7 48.0 55.0 62.8 61.1 75.2 64.3 59.2
2020 56.3 68.0 57.4 40.3 54.1 63.5 50.2 57.4 58.9 68.7 51.8 61.0 57.8
2021 79.0 64.0 57.7 55.0 56.6 51.7 63.5 63.8 60.3 53.5      
 
Tabulka 2c. Minimální vlhkost vzduchu (v %) na stanici Churáňov od roku 2015.  Hodnoty jsou odečteny z jednotlivých grafů denního průběhu počasí z webu ČHMÚ.
Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok
2015 26 12 11 20 29 34 26 21 27 26 6 23 6
2016 41 35 12 24 27 36 35 19 42 28 28 12 12
2017 19 9 12 34 30 20 33 26 46 27 30 42 9
2018 42 41 43 15 31 35 30 32 14 23 21 45 14
2019 52 4 24 18 31 23 26 33 34 18 47 14 4
2020 6 22 10 22 28 34 33 30 30 21 9 22 6
2021 32 18 17 28 20 30 38 34 28 13      
 

Porovnání klimatických abnormalit roku 2011 s předcházejícím obdobím

Poznámka: Následující grafy využívají pro časovou osu pořadí dne v roce vyjádřené v upravené podobě pravidelného 30-ti denního měsíce, kdy rok odpovídá 360 dnům (například 1. prosince je 331. den).

Průměrné denní teploty

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 1. Průměrné denní teploty (°C) na stanici Churáňov v roce 2011 ve srovnání s dlouhodobým průměrem 1995-2010.
Data byla převzata z měření Českého hydrometeorologického ústavu.

Úhrn srážek

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 2. Denní úhrn srážek (mm den-1) na stanici Churáňov v roce 2011 ve srovnání s dlouhodobým průměrem 1995-2010.
Data byla převzata z měření Českého hydrometeorologického ústavu.

Délka slunečního svitu

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 3. Průměrná denní doba slunečního svitu (h den-1) na stanici Churáňov v roce 2011 ve srovnání s dlouhodobým průměrem 1995-2010.
Data byla převzata z měření Českého hydrometeorologického ústavu.

Pravděpodobnost výskytu měsíčních hodnot pro období od roku 1995

Na základě rozložení měřených měsíčních hodnot v období 1995-2008 byla vypočtena pravděpodobnost výskytu každé měřené hodnoty od roku 1995 do současnosti. Dvourozměrné grafické zobrazení těchto pravděpodobností dokáže poměrně dobře vystihnout charakter jednotlivých období, jak několika měsíců po sobě následujících, tak srovnat roky po sobě následující. Na základě těchto grafů lze jednoduše identifikovat například změnu průběhu průměrných teplot a úhrnů srážek mezi některými lety.

Období let 2009-2014 lze zjednodušeně popsat jako periodu, kdy srážkové úhrny v jarním až letním období roku (měsíce (4)-5-7) byly vysoké, zatímco v pozdně zimním až časně jarním období (měsíce 2-3-(4)) byly nízké. Vysoké teploty byly pozorovány mezi podzimem a zimou (měsíce 11-12) s výjimkou roku 2014. Naopak nízké teploty byly pozorovány v zimě (měsíc 2).(

Rok 2015 se lišil celoročně nízkými srážkovými úhrny s výjimkou listopadu. Přes vysohou hodnotu průměrných teplot (srovnej tabulka 1) není na grafu měsíčních pravděpodobností vidět výraznější odchylka od minulých let.

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 6. Pravděpodobnost dosažení průměrných teplot v měsíčním období podle průměrných teplot daného měsíce v období let 1995-2008 za předpokladu normálního rozdělení.
Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 7 Pravděpodobnost dosažení úhrnu srážek v měsíčním období podle měsíčních úhrnů srážek v období let 1995-2008 za předpokladu normálního rozdělení.

Dlouhodobý trend vývoje některých charakteristik na stanici Churáňov

Měsíční a roční průměry

Podrobný rozbor změny klimatu na stanici Churáňov je uveden v pracech Matějka (2011, 2014). V následujícím je jednoduchými grafy znázorněn vývoj průměrných teplot vzduchu a průměrných denních úhrnů srážek na stanici Churáňov v období let 1961 až 2014.
Jasně je patrné, že takový vývoj neprobíhá v různých částech roku podobně. Průměrné rožní teploty rostly do roku 1994 pomaleji, poté se jejich vzrůst urychlil. Zajímavé je, že v podzimním období (hlavně září, ale méně výrazně i v říjnu) byla průměrná teplota vzduchu neměnná. Setrvalý vzestup průměrných teplot vzduchu byl pozorován v létě (červenec). U většiny měsíců lze období let 1961-2014 rozdělit na dvě období, v nichž probíhal vývoj odlišně. Hraniční roky se pro teploty mnohndy neshodovaly s mezí 1994/1995, která byla již dříve (Matějka 2014) stanovena na základě rozdělení srážek a výskytu suchých období, ale byly předsunuty až do 80. let 20. století. Nejdříve byla tato změna patrná pro dubnové teploty - ty klesaly do počátku 80. let, ale poté naopak výrazně rostly.
U průměrných ročních srážek vidíme rozdělení na dvě periody: do roku 1994 byl pozorován jejich mírný pokles, ale v hraničním období 1994/1995 došlo k náhlému, skokovému navýšení srážkových úhrnů (cca o 150 mm za rok). Srážkové minimum vidíme v 80. letech 20. století. Mezi lety 1995-2014 se jedná spíš o setrvalý stav s výskytem řady extrémních srážkových situací, které se objevovaly zvláště jako přívalové srážky. V některých měsících však můžeme pozorovat tendenci k úbytku srážek v rámci periody 1995-2014 (únor, březen, listopad, prosinec). Zajímavě se chová měsíc duben, kdy pro období 1961-2014 byl pozorován pokles srážkových úhrnů (zvláště srovnáním period do roku 1980 a po tomto roce).

Období
(měsíc)
Teploty Srážky
1 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
2 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
3 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
4 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
5 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
6 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
7 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
8 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
9 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
10 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
11 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
12 Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
rok Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu. Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
 

Trochu obecnější pohled na vývoj teplot a srážek mohou přinést jejich průměrné hodnoty za několik let. Zvolen byl pohled po desetiletích, přičemž byl zohledněn zjištěný přelom mezi lety 1994 a 1995, který se stal též hranicí dvou dekád (tabulka 3-4).

Porovnáním těchto průměrných hodnot lze vypočítat průměrné zvýšení teplot vzduchu ve výši 0,031 °C.r-1, přičemž se vzrůst zrychloval z 0,011 °C.r-1 mezi prvními dvěma porovnávanými dekádami až na 0,041 °C.r-1 pro rozdíl dvou závěrečných dekád. Pro různé měsíce bylo maximum průměrných teplot vzduchu dosaženo v různých dekádách, neplatí tedy to, že by oteplování bylo rovnoměrné v různých částech roku.

Minimum průměrných ročních srážek bylo zaznamenáno v dekádě 1985-1994, přičemž toto minimum bylo znatelné především v létě. V posledním hodnoceném desetiletí byly nejvyšší jak průměrné roční úhrny srážek, tak jednotlivé měsíční úhrny v květnu až září. Průměrný přírůstek srážek v období 1985-2014 počítaný na základě rozdílu desetiletých průměrů byl 186 mm, tedy o 19,3%, tedy 9,3 mm.r-1.

Tabulka 3. Průměrná teplota vzduchu (°C) v desetiletých periodách na stanici Churáňov. Barevně jsou odlišeny periody s nejnižšími a nejvyššími průměrnými teplotami.
Period Month Year
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965-1974 -3.81 -3.30 -1.21 2.69 7.71 11.02 12.77 12.50 9.01 5.04 -0.02 -3.33 4.09
1975-1984 -3.87 -3.94 -0.42 2.02 7.70 11.30 12.85 12.27 9.56 5.48 0.23 -2.83 4.20
1985-1994 -3.22 -3.68 -0.54 3.29 8.62 10.72 13.71 13.43 9.54 5.06 -0.17 -1.94 4.57
1995-2004 -3.51 -2.27 -0.44 3.82 9.64 12.33 13.42 14.26 9.02 5.60 0.31 -2.96 4.93
2005-2014 -3.10 -3.54 -0.14 5.57 9.14 12.58 14.50 13.15 9.87 6.02 2.09 -2.06 5.34
 
Tabulka 4. Průměrný denní úhrn srážek (mm.d-1) v desetiletých periodách na stanici Churáňov.
Period Month Year
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965-1974 1.75 2.55 2.27 2.88 3.68 4.41 3.28 3.48 2.53 1.81 2.53 3.02 2.85
1975-1984 3.12 1.78 2.36 2.93 2.25 3.67 3.69 3.53 2.31 1.96 2.63 2.93 2.76
1985-1994 2.28 2.22 2.87 2.11 2.52 3.22 3.36 2.81 2.12 2.02 2.53 3.53 2.63
1995-2004 2.72 2.83 3.48 2.25 2.92 3.59 4.09 3.54 2.75 2.56 2.57 2.62 2.99
2005-2014 2.92 2.57 2.64 2.40 3.90 4.44 5.08 4.24 2.76 1.95 2.05 2.79 3.14

Dlouhodobý vývoj klouzavých průměrů

Doplněno 7. 3. 2018

Vypočteny byly klouzavé průměry pro teploty vzduchu a denní úhrny srážek při použití velikosti okna 10 respektive 365 dnů. První okno slouží k odhalení variability dané proměnné v závislosti na ročním období, přičemž je přesnější, nežli je tomu například při uvažování měsíčních průměrů (viz výše), protože jak maximální, tak minimální hodnoty mohou být dosahovány v různých obdobích roku, přičemž výše maxim a minim si může odpovídat. Dlouhodobé, roční okno nahrazuje užití ročních průměrů a opět může být výhodnější, protože k meziroční změně charakteru počasí nemusí dojít (a zpravidla nedochází) se změnou kalendářního letopočtu.
Zpracovávána byla denní data od počátku roku 1961 do 28.2.2018. Průměrné denní teploty byly počítány z teplot měřených v 7, 14 a 21 hodin.

Teplota vzduchu se ve sledovaném období průměrně zvyšovala o 0,035 °C/rok, což odpovídá vzrůstu 1,95 °C za období 55 let, které bylo pokryto hodnocenými daty. Přes výraznou meziroční variabilitu byl nárůst průměrných teplot vzduchu pozorovatelný rovnoměrně v celém sledovaném období. Toto období tedy nelze členit na více úseků.

Nejchladnější rok s průměrnou teplotou 2,3 °C končil 7.3.1963. Nejnižší desetidenní průměry teplot byly zaznamenány v měsíci únor - v roce 2012 (-16,8 °C), ale zpravidla v lednu: 1985 (-16,1 °C), 1963 (-16,0 °C), 1997 (-15,1 °C) a 1987 (-14,5 °C). Výjimečně bylo nejchladnější období roku přítomno až na konci zimy v březnu 1986 (-13,5 °C) a 1971 (-13,2 °C), obdobně též na přelomu února a března v roce 2018 (-11,9 °C). Nejteplejší zimy, kdy bylo dosaženo pouze vysokých desetidenních průměrů teploty vzduchu, byly 2013/14 (nejnižší průměr -3,8 °C), 1974/75 (-4,0 °C), 2007/08 (-4,8 °C), 1989/90 (-4,9 °C) a 2006/07 (-5,7 °C). Lineární regrese minimálních hodnot (zimních) klouzavého desetidenního průměru teplot na roku měření ukazuje statisticky signifikantní nárůst (r = 0,257, P = 0,0533) ve výši 0,046 °C/rok, tedy vyšší, nežli je vzrůst průměrných teplot vzduchu.

Nejteplejší rok s průměrnou teplotou 7,3 °C končil 25.6.2007. Desetidenní průměry ukazující na nejteplejší letní období se vyskytly v srpnu 2015 (22,5 °C), 2003 (21,4 °C), 1994 (21,1 °C), červenci 2006 (20,6 °C) a 2010 (19,9 °C). Nejchladnější léta s nejnižšími desetidenními průměry byla 1984 (15,0 °C), 1985 (15,1 °C), 1977 (15,2 °C), 1965 (15,8 °C) a 2009 (15,8 °C). Lineární regrese maximálních hodnot (letních) klouzavého desetidenního průměru teplot na roku měření ukazuje statisticky signifikantní nárůst (r = 0,414, P = 0,0013) ve výši 0,041 °C/rok, tedy vyšší, nežli je vzrůst průměrných teplot vzduchu - tento nárůst je sice nepatrně nižší, nežli je tomu u maximálních hodnot (letních), ale je meziročně méně variabilní.

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 9 A-B.. Klouzavý průměr teplot vzduchu na stanici Churáňov při velikosti okna 10 a 365 dnů.

Za celé sledované období vzrosl průměrný úhrn srážek o 1,87 mm/rok, což odpovídá nárůstu průměrných srážek o 103 mm za sledované období 55 let. V souladu s dřívějším zjištěním (Matějka 2014) lze sledované období rozdělit na dva úseky: to do roku 1994 včetně, kdy úhrny srážek byly konstantní, respektive nevýrazně klesaly a od roku 1995, kdy došlo k více-méně skokovému nárůstu úhrnů srážek, současně se zvýšila pravděpodobnost výskytu extrémně vysokých srážek, které mohou být příčinou záplav.

Nejvyšší roční úhrny srážek se vyskytly až poroce 1994: v období končícím 8.2.2003 to bylo 1588 mm/rok, do 25.12.1995 1437 mm/rok a do 30.6.2013 1430 mm/rok. Poměrně časté byly extrémní úhrny srážek, které se projevily v desetidenních průměrech úhrnů - lze jmenovat období končící 12.8.2002 s 33,2 mm/den (tento extrém odpovídá výskytu rozsáhlých povodní v ČR, kdy došlo ke kulminaci vodní hladiny na soutoku Vltavy a Labe v Mělníku dne 15.8.2002 při hladině 1067 cm, což bylo absolutní maximum mezi roky 1862 a 2017; Matějka 2017b), 1.7.2009 s 19,3 mm/den, 3.6.2013 s 18,2 mm/den (zde se opět jednalo o situaci s rozsáhlými povodněmi v ČR s kulminací vodní hladiny na soutoku u Mělníka dne 5.6.2013 při výšce hladiny 936 cm, to byl druhý nejvyšší extrém v období 1862 a 2017; Matějka 2017b) a 23.8.2005 s 17,7 mm/den.
Maximální roční úhrny do roku 1994 byly nižší: roční okno do 31.7.1965 1410 mm/rok, do 23.4.1975 1389 mm/rok a do 31.7.1980 1331 mm/rok. Současně bylo zaznamenáno méně období s extrémně vysokými srážkami, jmenovitě to byly tři desetidenní období končící 9.8.1977 (18,3 mm/den), 7.6.1969 (16,9 mm/den) a 23.6.1979 (16.7 mm/den). Celkově je patrný určitý útlum srážkové aktivity mezi lety 1980 a 2000, kdy maximální desetidenní průměry srážek nedosahovaly 15 mm/den.

Největší sucha se vyskytovala v období do roku 1994, a to v ročních oknech končících 28.1.1977 s 617 mm/rok a 8.6.1963 s 634 mm/rok. Naproti tomu v období po roce 1994 to bylo suché období s úhrnem srážek 695 mm/rok končící 18.11.2015.

Celkově je tedy možno konstatovat, že data nepodporují hypotézu o vyšším výskytu sucha v období do roku 2017, přestože pocit sucha může být relativně vyšší v posledních letech, kdy současně došlo k nárůstu průměrných teplot vzduchu. Narůstající projevy sucha v krajině by proto měly být hledány zvláště jako následek změny struktury krajiny a snížení infiltračních schopností půdy. K tomu musí být vzat v úvahu možný výskyt extrémních let, jakými je rok 2018.

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 10 A-B. Klouzavý průměr denních úhrnů srážek na stanici Churáňov při velikosti okna 10 a 365 dnů.

Suma aktivních teplot a nástup významných ročních období na stanici Churáňov

Tím, jak se zvyšují teploty vzduchu v průběhu roku, dochází k dřívějšímu nástupu některých ročních období, typicky ke konci zimy s hlubokými mrazy a k nástupu jara (vegetačního období). Pro rozvoj vegetace a vývoj řady organismů je určující taková charakteristika, jako suma aktivních denních teplot (SAT, jednotkou je den.°C [d.°C]) nad určitou mez, typicky se jedná o 0, 5 a 10 °C. Pro tento účel byly v dalším použity průměrné denní teploty počítané jako průměr z teplot v 7, 14 a 21 hodin, jak je tomu běžně v klimatologické praxi. Vzhledem k tomu, že vyšší teploty vzduchu se mohou v omezené míře vyskytovat i v zimním období, lze pokládat za konce zimy s hlubokými mrazy den, kdy suma aktivních teplot nad 0 °C (SAT0) přesáhne 10 d.°C. Za začátek růstu v dalším považujeme den, kdy SAT5 přesáhne 10 d.°C. Období plné vegetace nastává v den, kdy SAT10 přesáhne 10 d.°C. Na následujících grafech je znázorněno, jak se datum nástupu těchto období měnilo od roku 1961 do současnosti (2017).

Nejvýrazněji se posouval nástup konce zimy a to v průměru o více jak o 4 dny za deset let (obr. 11). Konec zimy nastal nejpozději ke konci března - 28.3.1984, 28.3.1986 a 24.3.2006. Naopak nejdříve byl zaznamenán začátkem ledna 6.1.1988, 5.1.1999 a 5.1.2014, tedy v letech, kdy vlasně hluboká zima ani nenastala.

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 11 Den nástupu konce zimy s hlubokými mrazy (odpovídá prvnímu dni, kdy SAT0 > 10 d.°C).

Signifikantně se posouvá rovněž začátek růstu vegetace (obr. 12), který byl extrémně pozdě zaznamenán až v květnu 13.5.1965 a 4.5.1982. Druhý extrém tvořil jeho nástup v únoru 15.2.1998 či 25.2.1990. Jedná se tedy o velmi variabilní proměnnou, jejíž změny mohou mít rozsáhlé ekologické důsledky, protože čím časnější je probuzení z vegetačního klidu, tím vyšší existuje riziko koškození organismů případnými následujícími mrazy. Zvláště únorové vysoké teploty mohou vést ke zvýšení transpirace u stálezeleného smrku, přičemž voda v půdě může být stále zmrzlá, tedy nedostupná, čímž se zvyšuje stres ze zimního vysychání.

Význam proměnné SAT5 ukazuje i její spojení se začátkem rašení smrku ztepilého (Bednářová et Merklová 2011).

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 12 Den začátku růstu vegetace (odpovídá prvnímu dni, kdy SAT5 > 10 d.°C).

Méně výrazný, ale přesto zřetelný je čím dál dřívější nástup plné vegetace (obr. 13). Plná vegetace nastala nejpozději 16.6.1965 a 13.6.1991, v následujících letech to však bylo nejpozději 26.5. (1999), tedy přibližně o 3 týdny dříve. Naopak nejdříve byla zaznamenána plná vegetace 14.4.1961 a 14.4.2009.

Obrázek ve formátu emf. Váš prohlížeč musí umožnit zobrazení tohoto formátu.
Obr. 13 Den nástupu plné vegetace (odpovídá prvnímu dni, kdy SAT10 > 10 d.°C).

Literatura

Bednářová E., Merklová L. (2011): Evaluation of vegetative phenological stages in a spruce monoculture depending on parameters of the environment. - Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59(6): 31-36.

Matějka K. (2011): Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů.

Matějka K. (2014): Počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2011 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů.

Matějka K. (2016): Počasí na Churáňově v roce 2015.

Matějka K. (2017): Sucho na stanici Churáňov od roku 1962. (Aktualizováno 6.3.2018)

Matějka K. (2017b): Podkladová studie oblasti středního toku Labe významné z hlediska lesnicko-vodohospodářského. - Ms. [Výzkumná zpráva zpracovaná pro VÚLHM VS Opočno] 38p.

Sandev M., Dvořák M. (2013): Vyhodnocení cirkulačních podmínek v atmosféře v první polovině roku 2013. - Meteorologické Zprávy, 66(6): 167-175.

Staněk J., Bednařík J. (1998): Meteorologická stanice Churáňov. - Silva Gabreta, 2: 377-384.


© Karel Matějka - IDS (2011-2021)