Dění na Šumavě v roce 2011

V průběhu roku 2011 jsme byly svědky boje za formu dalšího fungování Národního parku Šumava a vlastně i za jeho další smysluplnou existenci. Následující řádky přinášejí přehled zásadních událostí roku 2011 z pohledu člena Stínové vědecké rady Národního parku Šumava (SVR NPŠ).

21. 3. 2011: Vzhledem ke krizové situaci v ochraně přírody na území Národního parku Šumava byl sepsán Otevřený dopis České společnosti pro ekologii a vydáno Prohlášení k aktuální situaci na Šumavě (autor K. Matějka). Dokumenty reagují na skutečnost, že současné politické postoje k ochraně přírody jsou v rozporu s nejnovějšími vědeckými poznatky v ekologii i s mezinárodně uznávaným přístupem k ochraně přírody.

19. 4. 2011: Bylo oficiálně oznámeno založení Stínové vědecké rady Národního parku Šumava. Viz tisková zpráva.

9. 5. 2011: Byly publikovány cíle vedoucí ke konsolidaci NPŠ. Cíle byly rozděleny na krátkodobé, střednědobě a dlouhodobé. Naplnění těchto cílů by vedlo k prosazení efektivní ochrany přírody, ale i k omezení gradace lýkožrouta a k eliminaci jeho zvýšeného vlivu na okolní hospodářské lesy.

Květen: ČIŽP potvrdila, že užití chemických prostředků proti lýkožroutu na území NPŠ bylo nelegální. Správa parku neměla pro užití insekticidů potřebné povolení.

9. 6. 2011: SVR NPŠ vyzvala ministra k odvolání Stráského, protože jeho osoba není zárukou jak dalších právně nezpochybnitelných kroků, tak snahy o realizaci ochrany přírody v NPŠ. Správnost tohoto postoje SVR potvrdily další události v létě. Viz tisková zpráva SVR.

20. 6. 2011: SVR upozornila skutečnost, že vedení NPŠ cíleně straší veřejnost fiktivní kůrovcovou kalamitou tisíciletí, aby uvolnilo cestu developerům. Takové prohlášení Správy NPŠ připravovalo půdu jak pro další nezákonné činy Správy, tak pro rozehrání partií týkajících se změny právního rámce ochrany přírody na Šumavě a zřejmě i mimo ni. Viz tisková zpráva SVR.

18. 7. 2011: Stanovisko Stínové vědecké rady NPŠ ke kácení u Ptačího potoka jednoznačně ukázalo na rozhodnutí o asanaci kůrovce v této oblasti jako na špatné, které je v rozpory s cílem ochrany přírody.

26. 7. 2011: Vědci ze SVR vyzvali k zastavení těžby v oblasti Ptačího potoka a nabídli Stráskému odbornou pomoc. Viz tisková zpráva SVR.

27. 7. 2011: Bylo vypracováno Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava (autor K. Matějka), které na jednoznačných argumentech dokazuje poškozování ekosystémů v území, které, přestože je deklarováno jako akce k zamezení šíření lýkožrouta, nemůže vést k jeho zastavení, ale naopak urychlí rozpad tamních porostů.

30. 8. 2011: ČIŽP sdělila, že na základě podnětu v otázce kácení u Ptačího potoka uzavřela kontrolu se závěrem, že zahájí správní řízení se Správou NPŠ. Vyjádřila tak své znepokojení s porušováním předmětu ochrany přírody v této lokalitě.

7. 9. 2011: Tisková zpráva SVR upozornila na přípravy manipulativního průzkumu veřejného mínění, jehož skutečným cílem bylo získání přízně veřejnosti.

19. 9. 2011: SVR upozornila na propuštění odborníků na Správě NPŠ. Bylo doloženo, že se jedná o kvalitní pracovníky, jejichž názory jsou však v rozporu se současným vedením Správy NPŠ nerespektujícím právní normy a zásady ochrany přírody. Viz tisková zpráva SVR.

Září: Vydáno bylo Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovcové gradace v Šumavském národním parku, které na základě rozsáhlého rozboru problematiky jasně dokazuje, že v současnosti prováděné zásahy proti lýkožroutu v NPŠ poškozují cenné složky přírody a nejsou v souladu s principy ochrany přírody v národních parcích.

5. 10. 2011: Rozsudek Krajského soudu v Plzni potvrzuje, že zásahy policie proti občanům provedené v souvislosti s kácením na území Ptačího potoka byly nelegální.

14. 10. 2011: Bylo vydáno první vyjádření k takzvanému ohrožení genetické diversity smrku na Šumavě (autor K. Matějka). Vyjádření dokládá, že takzvané asanační kácení nejenže nemůže ochránit genofond smrku, ale naopak tento genofond ohrožuje. 10. 11. vydali pracovníci Botanického ústavu AV ČR obdobně znějící stanovisko, které situaci ještě podrobněji rozebírá. Tisková zpráva SVR k tomuto tématu byla vydána 15. 11.

20. 10. 2011: SVR reagovala na zkreslující a účelové prohlášení Správy NPŠ "Kůrovcová kalamita na Šumavě ublížila i podnikatelům a místním lidem", což byl další pamflet, který měl ospravedlnit devastaci ekosystémů ve jménu boje proti lýkožroutu. Viz tisková zpráva SVR.

21. 11. 2011: Vedení Národního parku Bavorský les se svou tiskovou zprávou ohradilo vůči dezinterpretacím zkreslujícím stav v takzvané nové části parku Bavorský les, které na české scéně zazněly například v prohlášení starosty obce Modrava.

21. 11. 2011: Výroky ministra Chalupy, že zastánci ochrany přírody (členové SVR a takzvaná aktivistická sdružení) nemají mandát od voličů, jsou neslučitelné s principy demokratické společnosti, neboť volby probíhají pouze jednou za delší dobu a některá témata se objevují právě v mezidobí mezi volbami. Přitom činy provedené v tomto mezidobí mohou vést k nevratným škodám - v případě Šumavy ke škodám na přírodě. Dále potřeba uvážit, že ochrana přírody bývá často pouze jedním z témat voleb, ale často bývá zastíněna jinými tématy souvisejícími s existenciálními otázkami mnoha obyvatel. Tedy, obyvatelé se vlastně ve volbách ani reálně nemohou k otázce ochrany přírody vyslovit. Proto je tak důležitá ta, někým opovrhovaná, občanská společnost.

Listopad: Dle vyjádření MŽP bylo opožděné (dodatečné) povolení užití insekticidů na jaře 2011 vydáno nezákonně.

30. 12. 2011: Rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba měst Kašperské Hory, Rejštejn, Hartmanice, Volary, Železná Ruda a obcí Stachy, Srní, Nová Pec, Stožec, Borová Lada, Želnava, Horní Vltavice, Horská Kvilda, Nové Hutě a Městských lesů Volary s.r.o. proti Ministerstvu životního prostředí (ze dne 8. 4.2008), respektive proti zamítnutí rozkladů žalujících, jimiž se napadalo rozhodnutí MŽP č.j. 18517/ENV/06-972/620/06 ze dne 5. 3. 2007. Tím byla definitivně potvrzena platnost zmíněného rozhodnutí MŽP. Tímto rozhodnutím byly mimo jiné zřízeny oblasti speciálního managementu, tedy oblasti "bezzásahového lesa", kde se nebude zasahovat proti lýkožroutu a nebude prováděna asanace dřevní hmoty vývratů a polomů vzniklých po větrné kalamitě z ledna 2007 (s výjimkou jednotlivých zásahů prováděných na základě povolení vydaného po příslušném správním řízení). Rozsudek je zajímavý i z mnoha dalších důvodů. Uvádí například i to, že v národních parcích má přednost zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) před zákonem o lesích (289/1995 Sb.), neboť lesy v národních parcích nelze zařazovat do kategorie lesů hospodářských a ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.

SVR se opakovaně v průběhu roku 2011 vyjadřovala k návrhům zonace, které by se mělo stát součástí návrhu zákona o NP Šumava. Základem kritiky byla následující fakta

V rámci posledního návrhu zonace (z 5. 1. 2012) je potřeba opět konstatovat

Další přehled událostí je dostupný na stránce Aktuality ochrany přírody na Šumavě, která byla založena jako soukromá aktivita v rámci webu infodatasys.cz, aby byla širší laická i odborná veřejnost průběžně informována o aktuálním dění na Šumavě.

 

V Praze, 7. 1. 2012

Ing. Karel Matějka, CSc.
člen Stínové vědecké rady NP Šumava

 


© Karel Matějka - IDS (2012)