Příprava nové zonace NP Šumava v roce 2011

Členové Stínové vědecké rady (SVR) Národního parku Šumava (NPŠ) připravili v roce 2011 vlastní návrh možné nové zonace, který by měl být akceptován v rámci nebo v návaznosti na právě připravovaný nový Zákon o NPŠ.
Výchozí situace a popis historie tvorby zón ochrany přírody v NPŠ popisují Křenová a Hruška (2011).


Srovnání do současnosti platné zonace NPŠ a nového návrhu vypracovaného členy SVR v roce 2011 dokládá, že nový návrh vytváří menší počet souvislých I. zón, které mají kratší hranici, takže ochrana okolních lesů proti potenciálnímu šíření lýkožrouta by byla mnohem efektivnější nežli dříve. Současně se jedná o kompromisní návrh, což dokládá i fakt, že některé méně významné plochy I. zón jsou v novém návrhu zařazeny do II. zóny.

 


Porovnání návrhu zonace NPŠ předloženého k diskusi Ministerstvem životního prostředí dne 16. 11. 2011 s odborným návrhem vypracovaným členy SVR. Ministerský návrh je zcela nevhodný, protože při jeho sestavení nebyla vzata v úvahu odborná (vědecká) kritéria, ale do popředí se dostaly i ekonomické a developerské zájmy, jak dokládá například přerušení I. zóny v území Nová Pec - Hraničník, kde některé zájmové skupiny prosazují ryze komerční stavbu v jedněch z nejcennějších míst na Šumavě. Návrh MŽP vytváří mnohem fragmentovanější I. zóny a navíc se předpokládá, že řada těchto takzvaných I. zón bude podrobena nebezpečným zásahům ve jménu ochrany proti lýkožroutu, které mohou vést k dlouhodobému poškození celých ekosystémů.

 


© Karel Matějka - IDS (2011)