Šetření skončilo - nevyplňujte tento dotazník.

Evidence výzkumných a monitoračních ploch

Projekt Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit

Součástí projektu je rovněž shromáždění informací o výzkumných a monitoračních aktivitách probíhajících v zájmových územích. Zde je důležitou součástí získání přehledu o příslušných plochách, které slouží ke studiu representovaných ekosystémů.
Proto si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí některých dat. V následujícím formuláři laskavě vyplňte informace, které budou sloužit k sestavení přehledu o výzkumných, monitoračních a dalších aktivitách probíhajících v území tří sledovaných biosférických rezervací (BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko), respektive na území odpovídajících chráněných krajinných oblastí.
Poznámky k vyplnění formuláře
Potřebné je zejména vyplnit údaje nadepsané tučně, položky označené kurzivou se vyplňují pouze v případě, že mají smysl.
V případě, že bude zadávána řada ploch tvořících jeden celek, pak je možné řadu společných údajů zapsat pouze u prvé plochy, přičemž z položky "Jméno plochy" musí být zřejmé, že se jedná o jeden systém ploch (nejlépe tak, že bude uvedeno [jméno systému ploch]: [vlastní jméno plochy]).
V případě, že máte vedenu evidenci ploch v elektronické podobě, je možné se domluvit na způsobu předání žádaných informací i v jiné formě (například tabulka databáze, soubor MS Excel). V tomto případě může následující formulář sloužit jako přehled, jaké údaje jsou žádány. Můžete použít elektronickou adresu nebo jinou formu spojení - viz kontakt.
Děkujeme za spolupráci

Jméno plochy
Označení
Oblast
Maloplošné chráněné území
Přírodní lesní oblast (číslo)
Fytogeografický okres
Rok založení
Plocha [m2]

Identifikace vlastníka - správce
Jméno organizace
Adresa
Kontaktní osoba
e-mail
telefon

Lokalizace
Souřadnicový systém
X / z.šířka
Y / z.délka
Nadmořská výška [m]
Lesní hospodářský celek
Revír, polesí
Porostní skupina (/platnost LHP)

Vlastnosti plochy
Skupina biotopů
Biotop podle NATURA 2000
Lesy: lesní typ
Lesy: hospodářský soubor

Sledování plochy, účel a výsledky
Účel založení plochy
Sledované parametry
Interval sledování, délka periody
Kde byly výsledky publikovány
Další záměry využití plochy
Další údaje, poznámky

Odesilatel formuláře
Jméno, organizace
e-mail

 

Úvodní stránka projektu


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)