Projekt Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě
Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts.

Výsledky řešení 2
Project results 2

Následující přehled uvádí většinu výsledků, které byly získány při řešení projektu. Vednotlivé příspěvky jsou členěny do, pokud možno, ucelených bloků. Procházejí tak zvláště systém tří úrovní studia biodiversity (krajina - ekosystém - populace). Dále jsou uplatněna dvě členění: typ ekosystému (les - neles) a region (Krkonoše - Šumava).
Většina dokumentů označených příslušným symbolem je dostupná v elektronické podobě jako PDF po kliknutí na tento symbol. Dokumenty označené (+) jsou dostupné pouze na základě e-mailové žádosti zaslané na adresu ids@infodatasys.cz.

Obsah

 

Dokument v PDF Matějka K., Vacek S. (2007): Cíle projektu "Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě" a principy jeho řešení. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 136-138.


Krajina

Dokument v PDF Vacek S., Mikeska M., Podrázský V., Hejcman M. (2007): Vývoj krajiny v bilaterální Biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 497-507.

Dokument v PDF Matějka K. (2009): Vývoj užití země jako zdroj diversity v krajině Šumavy. - Příroda, Praha, 28: 141-161.

Dokument v PDF Matějka K. (2010): Landscape structure / development and vegetation in the example of the transect Vrchlabí - Bílé Labe springs. - Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 107-122.


Ekologie společenstev

Dokument v PDF Matějka K. (2007): Nové postupy pro hodnocení diversity společenstev (s příklady lesních ekosystémů) In: Križová E., Ujházy K. [eds.], Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. - TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 161-170.

Dokument v PDF Matějka K., Vacek S. (2007): Příklady dynamiky lesních ekosystémů a jejich hodnocení In: Križová E., Ujházy K. [eds.], Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. - TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 7-13.


Ekologie lesů a jejich management

Dokument v PDF Svoboda M. (2008): Efekt disturbancí na dynamiku horského lesa s převahou smrku ve střední Evropě: jakou roli hraje vítr a kůrovec? - Ochrana přírody, 2008(1): 31-33.

(+) Mikeska M., Vacek S., Prausová R., Simon J., Minx T., Podrázský V., Malík V., Kobliha J., Anděl P., Matějka K. (2008): Lesnicko-typologické vymezení, struktura a management přirozených borů a borových doubrav v ČR. - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 448 p.

Krkonoše

Dokument v PDF Vacek S., Podrázský V., Mikeska M., Schwarz O., Simon, J., Boček M., Minx T. (2006): Lesy a ekosystémy nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš. - Folia Forestalia Bohemica, Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o., Vol. 2, 112 p.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K., Simon J., Malík V., Schwarz O., Podrázský V., Minx T., Tesař V., Anděl P., Jankovský L., Mikeska M. (2007): Zdravotní stav a dynamika lesních ekosystémů Krkonoš pod stresem vyvolaným znečištěním ovzduší. - Folia Forestalia Bohemica, Vol. 4, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 216 p.

Dokument v PDF Vacek S., Vacek Z., Schwarz O., Raj A., Nosková I., Balcar Z., Bulušek D., Bartošík Z., Rolínková V., Hirschová E., Zahradník D., Mikeska M., Hynek V., Baláš M., Bílek L.. Malík V.. Šolc R., Bednařík J. (2009): Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. - Folia Forestalia Bohemica, Vol. 11, Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy, 288 p.

Struktura a vývoj lesních ekosystémů

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Minx T., Schwarz O. (2006): Simulace vývoje lesních porostů na modelových plochách v Krkonoších. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 183-204.

Dokument v PDF Simon J., Vacek S., Schwarz O., Minx T., Hofmeister Š. (2006): Simulace vývoje autochtonního smrkobukového porostu v Bažinkách s virtuální podsadbou jedle bělokoré (Abies alba). In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 205-219.

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Schwarz O., Minx T., Hofmeister Š. (2006): Simulace vývoje autochtonního bukového porostu na Rýchorách s virtuální podsadbou jedle bělokoré. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 221-236.

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Minx T., Podrázský V., Šolc R. (2006): Struktura a vývoj přírodě blízkých smíšených porostů na modelových výzkumných plochách v západních Krkonoších. In: Vacek S. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno 6. 12. 2006. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 59-72.

Dokument v PDF Hofmeister Š., Vacek S., Simon J., Minx T. (2006): Struktura a vývoj přírodě blízkých porostů s jedlí bělokorou v genové základně Jánské Lázně v Krkonoších. In: Vacek S. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno 6. 12. 2006. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 73-87.

Dokument v PDF Špulák O., Jurásek A. Vacek S. (2007): Smrkobukové výzkumné plochy Nad Benzinou 1 a 2 po 25 letech. - Opera Corcontica, 44: 471-476.

Dokument v PDF Vacek S., Podrázský V. (2007): Vývoj zdravotního stavu lesních porostů na výzkumných plochách v Krkonoších. - Opera Corcontica, 44: 465-470.

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Minx T., Podrázský V., Balcar Z. (2007): Struktura a vývoj lesních ekosystémů v Krkonoších. - Opera Corcontica, 44: 415-424.

Dokument v PDF Vacek S., Jeník J. (2010): Přirozené hřížení buku lesního (Fagus sylvatica) v ekotonu alpínské hranice lesa v Krkonoších. - Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 215-224.

Dokument v PDF Vacek S., Vacek Z., Schwarz O., Nosková I., Balcar Z., Bulušek D., Bartošík Z., Rolínková V., Hirschová E. (2010): Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v bilaterální biosférické rezervaci Krkono-še/Karkonosze. - Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 167-178.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (2010): State and development of phytocenoses on research plots in the Krkonoše Mts. forest stands. - Journal of Forest Science, 56: 505-517.

Dokument v PDF Vacek S., Vacek Z., Bílek L., Nosková I., Schwarz O. (2010): Structure and development of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts. - Journal of Forest Science, 56: 518-530.

Dokument v PDF Zahradník D., Vacek S., Bílek L., Nosková I., Vacek Z. (2010): Horizontal structure of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts. and its development. - Journal of Forest Science, 56: 531-540.

Dokument v PDF Vacek S., Nosková I., Bílek L., Vacek Z., Schwarz O. (2010): Regeneration of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts. - Journal of Forest Science, 56: 541-554.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (2010): Health status of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts. - Journal of Forest Science, 56: 555-569.

(+) Vacek S., Vacek Z., Schwarz O., Raj A., Bílek L., Nosková I., Balcar Z., Zahradník D., Baláš M., Bednařík J., Mikeska M., Simon J., Minx T., Matějka K. (2010): Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš. - Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 568 p.

Odumřelé dřevo

Dokument v PDF Schwarz O., Vacek S., Kuś J, Matějka K. (2007): Vyhodnocení podílu odumřelého dřeva v lesních porostech bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 415-421.

Půda

Dokument v PDF Podrázský V., Vacek S., Mikeska M., Boček M. (2006): Půdy lesních i nelesních ekosystémů Krkonoš. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 7-28.

Dokument v PDF Podrázský V., Vacek S., Matějka K. (2006): Půdy a půdní procesy dle dominantních dřevin v Krkonoších. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 29-40.

Dokument v PDF Podrázský V., Vacek S., Mikeska M., Boček M. (2007): Stav a vývoj půd v bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 121-131.

Dokument v PDF Matějka K., Vacek S., Podrázský V. (2010): Development of forest soils in the Krkonoše Mts. in the period 1980–2009. - Journal of Forest Science, 56: 485-504.

(+) Podrázský V., Vacek S, Vacek Z., Raj A., Mikeska M., Boček M., Schwarz O., Hošek J., Šach F., Černohous V., Bílek L., Hejcman M., Nosková I., Baláš M. (2010): Půdy Lesů a ekosystémů nad horní hranicí lesa v národních parcích Krkonoš. - Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 304 p.

Management lesa

Dokument v PDF Mikeska M., Vacek S., Podrázský V. (2007): Pojetí lesnické typologie v bilaterální Biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 483-495.

Dokument v PDF Schwarz O., Vacek S. (2007): Využití dálkového průzkumu Země pro tvorbu speciálních map a pro diferenciaci lesních ekosystémů Krkonoš a jejich managementu. - Opera Corcontica, 44: 445-452.

Dokument v PDF Schwarz O., Vacek S., Podrázský V., Kuś J. (2007): Vývoj stavu spárkaté zvěře a škod zvěří v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze. - Opera Corcontica, 44: 453-464.

Šumava

(+) Vacek S., Krejčí F., Matějka K., Podrázský V., Remeš J., Ulbrichová I., Zatloukal V., Svoboda M., Simon J., Minx T., Jankovský L., Turčáni M., Lepšová A., Starý J., Viewegh J., Bednařík J., Malík K., Bílek L., Štícha V., Semelová V., Vokoun J., Mikeska M., Prausová R., Poustka V., Ešnerová J., Mánek J., Kučera A., Vojtěch O., Jakuš R., Kozel J., Malík V., Vojtíšek R., Baláš M. (2008): Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava a jejich management. - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 512 p.

(+) Vacek S., Krejčí F., Matějka K., Podrázský V., Remeš J., Ulbrichová I., Zatloukal V., Simon J., Minx T., Jankovský L., Turčáni M., Lepšová A., Starý J., Viewegh J., Bednařík J., Malík K., Bílek L., Štícha V., Semelová V., Vokoun J., Mikeska M., Prausová R., Ešnerová J., Mánek J., Kučera A., Vojtěch O., Jakuš R., Kozel J., Malík V., Vojtíšek R., Baláš M. (2009): Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava a jejich management. Druhé, aktualizované vydání - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 512 p.

(+) Vacek S., Podrázský V. (2008): Stav, vývoj a management lesních ekosystémů v průběhu existence Národního Parku Šumava. - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 97 p.

Dokument v PDF Matějka K. (2009): Dynamika lesů na Šumavě I. Východiska. - Šumava, 2008/4: 10-13.

Dokument v PDF Matějka K. (2010): Dynamika lesů na Šumavě II. Co pozorujeme? - Šumava, 2009/1: 14-17.

Půda

Dokument v PDF Podrázský V. (2006): Logging and forest decline effects on the surface humus horizons in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52(10): 439-445.

Dokument v PDF Podrázský V. (2007): Stav lesních půd ve výškovém transektu na lokalitě Plechý - NP Šumava. - Lesnícky časopis - Forestry Journal, 53(4): 333-345.

Procesy v lesních ekosystémech

Dokument v PDF Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52(10): 482-495.

Dokument v PDF Vacek S., Podrázský V., Matějka K. (2006): Dynamics of the health status of forest stands and its prediction on research plots in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52, 2006 (10): 457-473.

Dokument v PDF Vacek S., Podrázský V., Hejcman M., Remeš J. (2006): Effect of Mg fertilization on yellowing disease of Norway spruce at higher elevations of the Šumava Mts., Czech Republic. - Journal of Forest Science, 52(10): 474-481.

Dokument v PDF Vacek S., Hejcman M., Semelová V., Remeš J., Podrázský V. (2009): Effect of soil chemical properties on growth, foliation and nutrition of Norway spruce stand affected by yellowing in the Bohemian Forest Mts., Czech Republic. - Eur. J. Forest Res., 128: 367–375.

Dokument v PDF Matějka,K., Starý,J. (2009): Differences in top-soil features between beech-mixture and Norway spruce forests of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(12): 540-555.

Dokument v PDF Lepšová A., Matějka,K. (2009): Mykocenologický průzkum lesních ekosystémů na příkladu výškového transektu Plechý (Šumava). - Příroda, Praha, 28: 163-183.

Struktura, vývoj a obnova lesních ekosystémů

Dokument v PDF Bače R., Janda P., Svoboda M. (2007): Vliv horizontálního korunového zápoje na zmlazení dřevin ve smrkovém horském lese v 1. zóně Trojmezná, NP Šumava. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 94-98.

Dokument v PDF Svoboda M. (2007): Efekt disturbance a hospodářských zásahů na stav lesního ekosystému - případová studie z oblasti tzv. Kalamitní svážnice na Trojmezné. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 109-114.

Dokument v PDF Svoboda M. (2007): Efekt disturbancí na dynamiku horského lesa s převahou smrku. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 105-108.

Dokument v PDF Svoboda M. (2007): Les ve druhé zóně v oblasti Trojmezné není hospodářskou smrčinou: změní se management dříve než vznikne rozsáhlá asanovaná plocha? - Silva Gabreta, 13(2): 171-187.

Dokument v PDF Janda P., Bače R., Svoboda M. (2007): Význam mikrostanovišť pro obnovu v horském smrkovém lese na Trojmezné. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 99-102.

Dokument v PDF Bače R., Janda P., Svoboda M. (2009): Vliv mikrostanoviště a horního stromového patra na stav přirozené obnovy v horském smrkovém lese na Trojmezné. - Silva Gabreta, 15: 67–84.

Dokument v PDF Svoboda M., Zenáhlíková J. (2009): Historický vývoj a současný stav lesa v NP Šumava kolem "Kalamitní svážnice" v oblasti Trojmezné. - Příroda, Praha, 28: 71-122.

Dokument v PDF Janda P., Bače R., Svoboda M., Starý M. (2010): Věková a prostorová struktura horského smrkového lesa v I. zóně "Trojmezná" v NP Šumava. - Silva Gabreta, 16: 43-59.

Dokument v PDF Matějka K. (2009): Assessment of tree layer biomass and structure using aerial photos in lake catchments of the Šumava Mts.. - Journal of Forest Science, 55(2): 63-74.

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Minx T. (2006): Struktura a vývoj lesních ekosystémů na trvalých výzkumných plochách v NP Šumava. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 133-146.

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Minx T., Podrázský V., Šolc R. (2006): Struktura a vývoj přírodě blízkých smrkových porostů na výzkumných plochách v Národním parku Šumava. In: Vacek S. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno 6. 12. 2006. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 11-26.

Dokument v PDF Ulbrichová I., Remeš J., Zahradník D. (2006): Development of the spruce natural regeneration on mountain sites in the Šumava Mts. Journal of Forest Science, 52 (10): 446-456.

Dokument v PDF Remeš J., Ulbrichová I., Zahradník D. (2006): Development of the natural regeneration on sites with different level of the natural and anthropogenous disturbance. In: Fürst Ch., Janecek V., Lorz C., Makeschin F., Podrazsky V., Vacik H. [eds.], Future-oriented Concepts, Tools and Methods for Forest Management and Forest Research Crossing European Borders. Proceedings of the Virtual Conference ForwardFORESTs. - Eugen Ulmer GmbH & Co.: Stuttgart, pp. 87-98.

Dokument v PDF Štícha V., Bílek L., Zahradník D. (2010): Influence of microrelief and dominant species on thickness of humus layers on selected plots in NP Šumava. - Scientia Agriculturae Bohemica, 41: 44-48.

Dokument v PDF Štícha V., Kupka I., Zahradník D., Vacek S. (2010): Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. - Journal of Forest Science, 56: 218-224.

Mrtvé dřevo

Dokument v PDF Svoboda M. (2007): Tlející dřevo - jeho význam a funkce v horském smrkovém lese. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 115-118.

Management lesa

Dokument v PDF Simon J., Vacek S., Minx T. (2006): Struktura, vývoj a možnosti managementu k přiblížení kulturních forem lesa cílovému stavu na plochách v NP Šumava. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 147-168.

Dokument v PDF Simon J., Vacek S., Minx T. (2006): Porovnání strategií managementu na plochách s původní a kulturní skladbou porostů v NP Šumava. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 169-181.

Společenstva hmyzu na Šumavě

Dokument v PDF Farkač J., Nakládal O. (in preparation): Výsledky průzkumu bezobratlých živočichů vrcholové části Boubína v CHKO Šumava. - Silva Gabreta.

Dokument v PDF Nakládal O., Doležal Z., Farkač J. (2007): Faunistic records from Czech Republic - 222. Coleoptera: Elateridae. - Klapalekiana, 43: 18.

Management lesů

(+) Poleno Z., Vacek S., Podrázský V., Remeš J., Mikeska M., Kobliha J., Bílek L. (2007a): Pěstování lesů I. Ekologické základy pěstování lesů. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 313 p.

(+) Poleno Z., Vacek S., Podrázský V., Remeš J., Mikeska M., Kobliha J., Bílek L. (2007b): Pěstování lesů II. Teoretická východiska pěstování lesů. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 460 p.

(+) Poleno Z., Vacek S. , Podrázský V., Remeš J., Štefančík I., Mikeska M., Kobliha J., Kupka I., Malík V., Turčáni M., Dvořák J., Zatloukal V., Bílek L., Baláš M., Simon J. (2009): Pěstování lesů III. Teoretická východiska pěstování lesů. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 952 p.

(+) Vacek S., Simon J., Remeš J., Podrázský V., Minx T., Mikeska M., Malik V., Jankovský L., Turčáni M., Jakuš R., Schwarz O., Kozel J., Valenta M., Lička D., Hlásny T., Zúbrik M., Krejčí F., Třešňák J., Hofmeister Š. (2007): Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 447 p.

(+) Vacek S., Simon J., Podrázský V., Baláš M., Slávik M., Mikeska M., Štefančík I., Kamenský M., Petráš R., Turčáni M., Šrůtka P., Čížková D., Nakládal O., Jankovský L., Čermák P., Malík V., Macků J., Zatloukal V., Prausová R., Kobliha J., Buček A., Úradníček L., Tichá S., Minx T., Remeš J., Valenta M., Hatlapatková L., Kašíková V., Bílek L., Zlatník J. (2009): Zakládání a stabilizace lesních porostů založených na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 784 p.

Dokument v PDF Vacek, S., Podrázský, V. (2006): Přírodě blízké lesní hospodářství v podmínkách střední Evropy. Sborník pro vlastníky lesů. - FLE ČZU, Ústav zemědělských a potravinářských informací: Praha, 74 p.

Dokument v PDF Mikeska M., Vacek S. (2006): Minimální podíl stanovištně vhodných dřevin přirozené druhové skladby při obhospodařování lesů. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 41-54.

Dokument v PDF Schwarz O., Vacek S., Simon J. (2006): Dálkový průzkum země jako podklad pro tvorbu alternativního managementu lesních ekosystémů Krkonoš. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 103-114.

Dokument v PDF Vacek S., Malík V., Kašíková, V. (2006): Biotechnické metody přiblížení kulturních forem lesa přírodě blízkému stavu ve ZCHÚ. In: Neuhöferová P. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 115-125.

Dokument v PDF Simon J., Vacek S. (2006): Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. In: Vacek S. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno 6. 12. 2006. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, p. 5.

Dokument v PDF Vacek S., Simon J., Minx T., Podrázský V. (2006): Struktura a vývoj přírodě blízkých porostů na modelových výzkumných plochách v Krkonoších. In: Vacek S. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno 6. 12. 2006. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, pp. 45-58.

Dokument v PDF Simon J., Vacek S. (2006): Speciální management lesních porostů v územích se zvláštním statutem ochrany. In: Vacek S. (ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Brno 6. 12. 2006. - MZLU a ČZU: Brno, Praha, p. 227.

Dokument v PDF Kupka I. (2007): Growth reaction of young wild cherry (Prunus avium L.) trees to pruning. - Journal of Forest Science, 53(12): 555-560.


Ekologie a management nelesních ekosystémů

Krkonoše

Dokument v PDF Hejcman M., Klaudisová M., Štursa J., Pavlů V., Schellberg J., Hejcmanová-Nežerková P., Hakl J., Rauch O., Vacek S. (2007): Revisiting a 37 years abandoned fertilizer experiment on Nardus grassland in the Czech Republic. - Agriculture, Ecosystems and Environment, 118: 231-236

Dokument v PDF Semelová V., Hejcman M, Hartmanová O., Lokvenc T. (2007): Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení. - Opera Corcontica, 44: 379-383.

Dokument v PDF Semelová V., Hejcman M., Pavlů V., Vacek S., Podrázský V. (2008): The Grass Garden in the Giant Mts. (Czech Republic): Residual effect of long-term fertilization after 62 years. - Agriculture, Ecosystems and Environment 123: 337-342.

Dokument v PDF Hejcman, M., Žáková, I., Bílek, M., Bendová, P., Hejcmanová, P., Pavlů, V., Stránská, M. (2008): Sward structure and diet selection after sheep introduction on abandoned grassland in the Giant Mts, Czech Republic. - Biologia, 63(4): 506-514.

Dokument v PDF Hejcman M., Klaudisová M., Hejcmanová P., Pavlů V., Jones M. (2009): Expansion of Calamagrostis villosa on sub-alpine Nardus stricta grassland: Cessation of cutting management or high nitrogen deposition? - Agriculture, Ecosystems and Environment, 129: 91-96.

Dokument v PDF Klaudisová, M., Hejcman, M. (2009): Long-term residual effect of short-term fertilizer application on Ca, N and P concentrations in grasses Nardus stricta L. and Avenella flexuosa L. - Nutr. Cycl. Agroecosyst., 85: 187–193.

Dokument v PDF Hejcman M., Češková M., Pavlů V. (2010): Control of Molinia caerulea by cutting management on sub-alpine grassland. - Flora 205: 577-582.

 

Dokument v PDF Matějka K. (2010): Long-term dynamics of plant communities in subalpine and alpine zone of the Eastern Giant Mts. - Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 123-138.

Dokument v PDF Matějka K. (2010): Ekotonální prvky s porosty dřevin v krajině Šumavy, jejich výskyt a klasifikace. - Studia Oecologica, 4: 15-32.

Dlouhodobé experimenty v jiných regionech

Dokument v PDF Honsová D., Hejcman M., Klaudisová M., Pavlů V., Kocourková D., Hakl J. (2007): Species composition of an alluvial meadow after 40 years of applying nitrogen, phospohorus and potassium fertilizer. - Preslia 79: 245-258.

Dokument v PDF Hejcman M., Klaudisová M., Schellberg J., Honsová D. (2007): The Rengen Grassland Experiment: Plant species composition after 64 years of fertilizer application. - Agriculture, Ecosystems and Environment 122: 259-266.

Dokument v PDF Hrevušová, Z., Hejcman, M., Pavlů, V., Hakl, J., Klaudisová, M., Mrkvička, J. (2009): Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. - Agriculture, Ecosystems and Environment, 130: 123-130.


Diversita populací dřevin

Dokument v PDF Ešnerová J., Mánek J. (2007): Využití analýz isoenzymů při záchraně genofondu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) na Šumavě. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. [eds.], Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 85-86.

Dokument v PDF Karlík P., Ešnerová J., Urfus T., Kuneš I., Baláš M., Vítámvás J., Koňasová T., Kubešová M., Fér T., Vít P. (2010): Problematika určování druhů bříz Betula L. ve světle průtokové cytometrie. In: Prknová H. (eds), Bříza - strom roku 2010 - Sborník z konference. Kostelec nad Černými lesy 23. září 2010. - ČZU, Praha, pp. 51-56.

Dokument v PDF Koňasová T., Ešnerová J., Vítámvás J., Karlík P., Kuneš I., Baláš M., Rašáková N., Stacho J., Stejskal J. (2010): Předběžné zhodnocení využitelnosti vybraných morfologických znaků pro určování zástupců rodu Betula L. rostoucích na území ČR. In: Prknová H. (eds), Bříza - strom roku 2010 - Sborník z konference. Kostelec nad Černými lesy 23. září 2010. - ČZU, Praha, pp. 57-60.

Dokument v PDF Karlík P. (2010): Taxonomická problematika bříz Betula L. v České republice se zvláštním zřetelem na drobné taxony z okruhu břízy pýřité Betula pubescens agg. In: Prknová H. (eds), Bříza - strom roku 2010 - Sborník z konference. Kostelec nad Černými lesy 23. září 2010. - ČZU, Praha, pp. 61-65.


Seznam ostatních publikací

Příroda Krkonoš

Dokument v PDF Podrázský, V., Vacek, S., Mikeska, M., Boček, M., Hejcman, M. (2007): Půdy. In: Krkonoše - příroda, historie, život. - Baset, Praha, pp. 135-146.

Dokument v PDF Vacek S. et al. (2007): Lesy a péče o lesní ekosystémy. In: Krkonoše - příroda, historie, život. Praha, Baset, Praha, pp. 749-766.

Dokument v PDF Hejcman M., Mládková A., Vacek S., Pavlů V., Hejcmanová P., Laborewicz I. (2007): Zemědělství. In: Krkonoše - příroda, historie, život. Praha, Baset, Praha, pp. 767-772.

Publikace nedostupné v elektronické podobě

Hofmeister, Š., Vacek, S. (2006): The prosperity of Silver Fir (Abies alba Mill.) natural regeneration in the gene basae of the Krkonoše Mts. In: Jurásek, A., Novák, J., Slodičák, M. [eds.], Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - FGMRI RS Opočno, pp. 311-318.

Špulák, O., Souček, J., Vacek, S. (2006): Evalution of the health development on the research plots in the Krkonoše Mts. during 25 years of monitoring. In: Jurásek, A., Novák, J., Slodičák, M. [eds.], Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - FGMRI RS Opočno, pp. 259-270.

Semelová V., Hejcman M. (2006): Garden in the Czech Republic: the oldest grassland fertilizer experiment in the world. Sborník z 7. Konference mladých vědeckých pracovníků - COYOUS, FLE ČZU: Praha, pp. 48-49.

Vacek S. (2006): Pěstební management v lesích se zvláštním statutem ochrany (obecná východiska). In: Simon J. (ed.), Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (metodika). Sborník prací institucionálního výzkumu. - MZLU LDF: Brno, pp. 40-45.

Vacek S. (2006): Rámcové zásady pro odvození pěstebního managementu - sledovaná hlediska. In: Simon J. (ed.), Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (metodika). Sborník prací institucionálního výzkumu. - MZLU LDF: Brno, pp. 60-64.

Mikeska M., Vacek S. (2006): Druhová skladba a trvale udržitelné hospodaření. [Species composition and sustainable management of forests]. - Lesnická práce, 85(8): 17-19.

Vacek S. (2006): Vztah lesního hospodářství a ochrany přírody. In: Ochrana lesa a krajinotvonné programy. Sborník referátů. Průhonice 12. a 13. 9. 2006. - ČLS, MZe, MŽP: Praha, pp. 18-26.

Mikeska, M., Vacek, S., Podrázský, V. (2006): Forest typology concept in the bilateral biosphere reserve Krkonoš/Karkonosze. [Pojetí lesnické typologie v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3. - 5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 35.

Podrázský, V., Vacek, S., Mikeska, M. (2006): Damage potential for forest soils of the Bilateral Bioesphere Reserve Krkonoše/Karkonosze. [Ohrožení lesních půd v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3. - 5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 36.

Podrázský, V., Vacek, S., Mikeska, M., Boček, M. (2006): Status and development of soils in the Bilateral Biosferic Reserve Krkonoše/Karkonosze. [Stav a vývoj půd v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze ]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3. - 5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy, pp. 36-37.

Schwarz, O., Vacek, S. (2006): Use of remote sensing of the Earth for construction of special maps and for differentiation of forest ecosystems of the Krkonoše Mts. and their management. [Využití dálkového průzkumu Země pro tvorbu speciálních map a pro diferenciaci lesních ekosystémů Krkonoš a jejich managementu]. In: Geoekologické problémy Krkonoš / Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3. - 5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 39.

Schwarz, O., Vacek, S., Kuś, J. (2006): Evaluation of the proportion of dead wood in forest stands of the bilateral biosphere reserve Krkonoše/Karkonosze. [Vyhodnocení podílu odumřelého dřeva v lesních porostech bilaterální biosferické rezervace Krkonoše/Karkonosze]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 40.

Schwarz, O., Vacek, S., Kuś, J. (2006): Development of hoofed game stocks and damage caused by the game in the bilateral biosphere reserve Krkonoše/Karkonosze. [Vývoj stavu spárkaté zvěře a škod zvěří v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 40.

Schwarz, O., Vacek, S., Simon, J. (2006): Use of growth simulator for the testing of forest ecosystem management principles in the Krkonoše Mts. including the technologies of silver fir cultivation. [Využití růstového simulátoru pro ověření zásad managementu lesních ekosystémů Krkonoš včetně technologií kultivace jedle bělokoré]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 40.

Schwarz, O., Vacek, S., Souček, J. (2006): Evaluation of stand stabilization on problematic lokality of KRNAP - underplanting on Růžová hora Mt. [Využití růstového simulátoru pro ověření zásad managementu lesních ekosystémů Krkonoš včetně technologií kultivace jedle bělokoré]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 41.

Špulák, O., Jurásek, A., Vacek, S. (2006): Beech with spruce research plots Nad Benzínou 1 and 2 after 25 years. [Smrkobukové výzkumné plochy nad Benzínou 1 a 2 po 25 letech]. In: Geoekologické problémy Krkonoš / Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 42.

Vacek, S., Mikeska, M., Podrázský, V., Hejcman, M. (2006): Landscape deveopment in the Bilateral Biosphere Reserve Krkonoše/Karkonosze. [Vývoj krajiny v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/ Karkonosze]. In: Geoekologické problémy Krkonoš/ Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, pp. 42-43.

Vacek, S., Podrázský, V. (2006): Healthy status development of forest stands on permanent research plots in the Giant Mts. [Vývoj zdravotního stavu lesních porostů na výzkumných plochách v Krkonoších]. In: Geoekologické problémy Krkonoš / Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, p. 43.

Vacek, S., Podrázský, V., Mikeska, M. (2006): Structure and development of forest ecosystems in the Krkonoše Mts. [Struktura a vývoj lesních ekosystémů v Krkonoších]. In: Geoekologické problémy Krkonoš / Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Sborník abstraktů refarátů a posterů z mezinárodní vědecké konference. Vrchlabí 3.-5. 10. 2006, Krkonošský národní park a Karkonoski park narodowy 2006, pp. 43-44.


 

Zprávy a další dokumenty vypracované v průběhu řešení projektu jsou dostupné ze stránky Výsledky řešení 1.


© Karel Matějka - IDS (2007-2011)