Projekt Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě
Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts.

Výsledky řešení 1
Project results 1

 

Vybrat období řešení projektu: všechny roky 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (eds.) (2007): Průběžná zpráva za řešení projektu 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě v roce 2006.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (eds.) (2008): Průběžná zpráva za řešení projektu 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě v roce 2007.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (eds.) (2009): Průběžná zpráva za řešení projektu 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě v roce 2008.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (eds.) (2010): Průběžná zpráva za řešení projektu 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě v roce 2009.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (eds.) (2011): Průběžná zpráva za řešení projektu 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě v roce 2010.

Dokument v PDF Vacek S., Matějka K. (eds.) (2011): Závěrečná zpráva za řešení projektu 2B06012 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě.

 

Dokument v PDF Matějka K. (2007): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2006.

Dokument v PDF Matějka K. (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007.

Dokument v PDF Matějka K. (2009): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2008.

Dokument v PDF Matějka K. (2010): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009.

Dokument v PDF Matějka K. (2011): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2010.

Dokument v PDF Matějka K. (2011): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - závěrečná zpráva spoluřešitele.

 

Krajina
Landscape

Dokument v PDF Matějka K. (2009): Vyhodnocení krajinných transektů Šumavy v historické perspektivě.

Dokument v PDF Matějka K. (2010): Landscape structure / development and vegetation in example of the transect Vrchlabí - Bílé Labe springs [Struktura, vývoj krajiny a vegetace na příkladu transektu Vrchlabí - Prameny Labe]

Dokument v PDF Lokvenc Th.(2008): Rekonstrukce změn plochy lesních ekosystémů Krkonoš v 16. až 18. století.

Dokument v PDF Vacek, S., Mikeska M., Hejcman M., Podrázský V., Štursa J. (2008): Změny struktury krajiny Krkonoš.

Dokument v PDF Málková J., Matějka K. (2011): Vegetační kryt a krajina s výskytem krystalických vápenců u obce Lánov v Krkonoších.

Lesní ekosystémy
Forest ecosystems

Dokument v PDF Svoboda M. (2009): Význam a funkce tlejícího dřeva v horských lesích v NP Šumava.

Tento dokument je přepracováním a doplněním textu Svoboda M. (2007): Mrtvé dřevo – přehled dosavadních poznatků.

Dokument v PDF Svoboda M. (2011): Problematika managementu lesů v národních parcích - co je nutno změnit a jak?

Dokument v PDF Lepšová A. (2008): Diverzita a ekologie hub - makromycetů v horských porostech na Šumavě a v České republice (literární přehled).

Dokument v PDF Lepšová A., Matějka K. (2008): Makromycety ve výškovém transektu na vrcholu Plechý (Šumava).

Dokument v PDF Lepšová A., Matějka K. (2009): Makromycety ve výškovém transektu na vrcholu Plechý (Šumava) II.

Dokument v PDF Lepšová A., Matějka K. (2010): Tlející dřevo a společenstva makromycet podél výškového gradientu na Šumavě.

Dokument v PDF Starý J. (2008): Pancířníci (Acari: Oribatida) Šumavy a Krkonoš.

Dokument v PDF Starý J., Matějka K. (2008): Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit horských lesů na Šumavě.

Dokument v PDF Starý J., Matějka K. (2009): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) ve výškovém gradientu v horských lesích postižených kůrovcem na Šumavě.

Dokument v PDF Starý J., Matějka K. (2010): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) v horských lesích v Krkonoších.

Dokument v PDF Boháč J., Matějka K. (2010): Sledování epigeických brouků na výškovém transektu na Plechém (Šumava) v roce 2009.

Dokument v PDF Boháč J., Matějka K. (2011): Communities of epigeic beetles in the montane spruce forests of different decline stages in the Modrava area (Bohemian Forest).

Dokument v PDF Bednařík J., Matějka K. (2011): Ekosystémy vzniklé sekundární sukcesí Picea abies v oblasti Medvědí hory (Šumava).

Tento text vznikl aktualizací a doplněním stejně pojmenovaného příspěvku Bednařík et Matějka (2010) na základě nově měřených a zpracovaných dat.

Dokument v PDF Vacek S., Jeník J. (2010): Přirozené hřížení buku lesního (Fagus sylvatica) v ekotonu alpínské hranice lesa v Krkonoších.

Obnova lesního porostu
Forest stand regeneration

Dokument v PDF Kupka I., Ulbrichová I., Remeš J. (2007): Rešerše k problematice obnovy horských lesů.

Dokument v PDF Ulbrichová I., Remeš J., Štícha V. (2009): Vyhodnocení přirozené obnovy smrku NP Šumava.

Dokument v PDF Štícha V., Zahradník D. (2009): Charakter přirozené obnovy a povrchového humusu v NP Šumava ve vztahu k mikrostanovišti.

Dokument v PDF Vacek S., Vacek Z., Schwarz O., Nosková I., Balcar Z., Bulušek D., Bartošík Z., Rolínková V., Hirschová E. (2010): Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v bilaterální biosferické rezervaci Krkonoše/Karkonosze.

Genetika lesních dřevin
Tree genetics

Dokument v PDF Ivanek O. , Matějka K. (2009): Sledování genetické diversity smrku ve vybraném porostu v Krkonoších jako podklad pro modelování vlivu výchovy na genetickou strukturu populace dřeviny.

Dokument v PDF Ivanek O., Matějka K. (2010): Genetic diversity and spatial structure of the selected young Norway spruce (Picea abies) population in the Giant Mts.

Dokument v PDF Ešnerová J., Mánek J., Kolář R. (2010): Genetická diverzita 5 populací jedle bělokoré v oblasti Šumavy.

Nelesní ekosystémy
Non-forest ecosystems

Dokument v PDF Matějka K., Málková J. (2010): Long-term dynamics of plant communities in subalpine and alpine zone of the Eastern Giant Mountains.

Dokument v PDF Starý J., Matějka K. (2011): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) vybraných lokalit Krkonoš s různým typem managementu.

Půda
Soil

Dokument v PDF Matějka K. (2011): Zrnitostní složení půd Krkonoš.

Klima
Climate

Dokument v PDF Matějka K. (2011): Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů.

 

Publikace a další dokumenty vypracované v průběhu řešení projektu jsou dostupné ze stránky Výsledky řešení 2.

V rámci řešení projektu byly shromážděny materiály týkající studia přírody na Šumavě. Tyto materiály jsou zpřístupněny v sekci Výzkum na Šumavě


© Karel Matějka - IDS (2007-2011)