Zpracované plány péče o maloplošná chráněná území

Od roku 2002 byla na pracovišti IDS vypracována celá řada plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území (mCHÚ). Při zpracování všech plánů byl kladen důraz zvláště na provedení terénního průzkumu aktuálního stavu území (z hlediska vegetace), na typizaci jednotlivých částí území a na jeho přesné vymezení. Z hlediska správního se ukázalo, že u většiny území není zřejmé vedení hranice tohoto mCHÚ, v některých případech dokonce dosud tradovaná hranice neodpovídá vymezení území v příslušném zřizovacím předpisu. Důraz byl kladen na systematické zpracování všech dat v prostředí GIS. Pro terénní práce byly důsledně používány aktuální i starší letecké snímky, posléze byl pro mapování použit přístroj GPS (Magellan CX) s dostatečnou přesností. První zpracované plány péče měly v době svého vyhotovení inovativní charakter jak z hlediska celkové hloubky zpracování, tak díky zavádění kategorií naléhavosti (významnosti) jednotlivých navrhovaných opatření.
Během let mezi vyhotovením prvního a posledního plánu došlo i k určitým změnám v předpisech týkajících se zpracování plánů péče. Za velmi důležitou lze považovat například změnu klasifikace stupňů přirozenosti lesních porostů.

Zkušenosti s přípravou plánů péče byly rovněž využity při výuce na vysoké škole - viz materiály k přednášce Plány péče o chráněná území (viz Materiály k výuce).

  Rok zpracování Kategorie a název území Oblast Období platnosti
  2002 PR Tetínské skály CHKO Český kras 2003-2012
  2003 navrhovaná PR Vanovice CHKO Český kras 2004-2013
  2004 PR Kobyla CHKO Český kras 2005-2014
  2005 NPP Barrandovské skály Hl.m. Praha 2006-2015
  2005 NPP Dalejský profil Hl.m. Praha 2006-2015
  2005 NPP Lochkovský profil Hl.m. Praha 2006-2015
  2005 NPP U Nového mlýna Hl.m. Praha 2006-2015
Materiály 2006 NPP Klonk CHKO Český kras 2007-2016
  2007 PP Hvížďalka CHKO Český kras 2009-2017
  2007 PP Lom u Kozolup CHKO Český kras 2009-2017
  2007 PP Špičatý vrch-Barrandovy jámy CHKO Český kras 2009-2017
  2007 PP Cihelna v Bažantnici Hl.m. Praha 2008-2017
  2007 PR Podhoří Hl.m. Praha 2008-2017
  2009 PP Chvalský lom Hl.m. Praha 2010-2024
  2009 PP Kalvárie v Motole Hl.m. Praha 2010-2024
  2009 PP Ládví Hl.m. Praha 2010-2024
  2009 PP Letenský profil Hl.m. Praha 2010-2024
  2009 PP Motolský ordovik Hl.m. Praha 2010-2024
  2009 PP Okrouhlík Hl.m. Praha 2010-2022
  2009 PP Orthocerový lůmek Hl.m. Praha 2010-2022
  2009 PP Pecka Hl.m. Praha 2010-2022
  2009 PP Pražský zlom Hl.m. Praha 2010-2022
  2009 PP Rohožník-Lom v Dubči Hl.m. Praha 2010-2024
  2009 PP U Branického pivovaru Hl.m. Praha 2010-2022
  2009 PP Železniční zářez Hl.m. Praha 2010-2022

 


© Karel Matějka - IDS (2010)