Studijní materiály k výuce

Na této stránce jsou uvedeny materiály k přednáškám realizovaným v rámci bakalářského a magisterského studia na Fakultě lesnické a dřevařské (dříve Fakulta lesnická a environmentální) České zemědělské univerzity v Praze a na Univerzitě Palackého v Olomouci. V prvém případě se jedná o pouhé presentace ve formátu MS PowerPoint.

 

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Hospodářská úprava lesa

V sekci Hospodářská úprava lesa jsou shromažďovány studijní materály k výce tohoto předmětu v roce 2020.

Přednášky - ostatní

 1. Lesní prostředí: Les jako ekosystém a faktory jej ovlivňující (4 265 kB)
  Obsah Faktory ovlivňující lesní ekosystém, Teplota (makroklimatický a mikroklimatický rámec, vliv výchovy), Světlo (význam, pronikání do porostu), Chemické složení vzduchu, Emise, Imise, Depozice, Voda (podkorunové srážky, intercepce, voda v půdě, evaporace, transpirace, evapotranspirace), Půda (minerální podloží, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, oragnická hmota, edafon, klasifikace půd, půdní typ), Biotické složky lesa, Ekologická nika, Vztahy mezi organismy, Ekologické sítě, cykly a funkce ekosystému, Trofická síť, Malé povodí, Model acidifikace, Cyklus uhlíku a dusíku, Typizace podmínek prostředí, Lesní typ, Přirozená vegetace
 2. Stabilita lesních ekosystémů (1 717 kB)
  Obsah Ekologická stabilita, Vývojová stadia lesa, Sukcese, Resilience, Rezistence, Lokální a globální stabilita, Eltnova trvrzení, Složitost a stabilita společenstva, Dynamická stabilita, Stupně nestability, Vývoj zdravotního stavu porostu, jeho modelování, Stabilita lesního porostu a genetická diversita, Statická (mechanická) stabilita, Vítr, Odolnost stromu proti vyvrácení, Poškození sněhem a námrazou, Ekologická stabilita v průběhu vývoje lesního porostu.
 3. Ekologické aspekty lesnického hospodaření v imisních oblastech (2 711 kB)
  Obsah Chřadnutí lesů v Evropě, Typy škodlivých činitelů, Emise v ČR, Koncentrace SO2, Mechanismus účinku plynného znečistění, Stres, Poškození dřevin SO2, Vliv stanoviště, Defoliace (pozemní šetření, metody DPZ), Pásma ohrožení imisemi, Vývoj stavu půd, Acidifikace lesních půd, Výměnná a aktuální acidita, Pufrovitost půd, Toxicita hliníku, Poměr obsahu bazických kationtů a hliníku, Látková bilance v ekosystému, Příklady vývoje půd, Vápnění.
 4. Krušné hory - oblast s nejvyšší imisní zátěží (1 352 kB)
  Obsah Historie poškození lesů, Faktory spolupodílející se na poškození lesů, Depozice, Vlastnosti půd, Porosty náhradních dřevin, Buldozerová příprava půdy, Aktuální problémy vývoje lesních ekosystémů, Přeměny PND, Cílová druhová skladba.
 5. Plány péče o chráněná území (1 516 kB)
  Obsah Velkoplošná CHÚ (NP, CHKO), Osnova plánu péče, Rozborová část (Charakteristika území, Ochrana přírody, Lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny), Návrhová část, Projednávání plánu péče; Maloplošná CHÚ, Postup vyhotovení, Osnova plánu péče, Skladba dřevin, Rámcové směrnice hospodaření, Mapové přílohy, Stupně přirozenosti lesních porostů, Zásady hospodaření v lese.
  Příklad vypracovaného plánu péče

Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Tyto presentace jsou optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer, doporučeno je zapnout kompatibilní zobrazení (menu Nástroje > Nastavení kompatibilního zobrazení).

 1. Ochrana životního prostředí
  Soubor presentace PPT
  Obsah Ochrana životního prostředí a ochrana přírody, Globální klimatická změna, Znečištění ovzduší, Poškození lesních porostů
 2. Ochrana přírody
  Soubor presentace PPT
  Obsah Historie ovlivnění přírody člověkem, Diversita a biodiversita, Danamika a sukcese, Stabilita, Disturbance, Klimax, Ekologie obnovy
 3. Chráněná území
  Soubor presentace PPT
  Obsah Kategorie ZCHÚ. Vytváření CHÚ, Plány péče

© Karel Matějka - IDS (2006-2020)