Studijní materiály k výuce na FLE České zemědělské univerzity

Na této stránce jsou uvedeny materiály k přednáškám realizovaným v rámci bakalářského a magisterského studia na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. V současnosti se jedná o pouhé presentace ve formátu MS PowerPoint.

 

 1. Lesní prostředí: Les jako ekosystém a faktory jej ovlivňující (4 265 kB)
  Obsah Faktory ovlivňující lesní ekosystém, Teplota (makroklimatický a mikroklimatický rámec, vliv výchovy), Světlo (význam, pronikání do porostu), Chemické složení vzduchu, Emise, Imise, Depozice, Voda (podkorunové srážky, intercepce, voda v půdě, evaporace, transpirace, evapotranspirace), Půda (minerální podloží, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, oragnická hmota, edafon, klasifikace půd, půdní typ), Biotické složky lesa, Ekologická nika, Vztahy mezi organismy, Ekologické sítě, cykly a funkce ekosystému, Trofická síť, Malé povodí, Model acidifikace, Cyklus uhlíku a dusíku, Typizace podmínek prostředí, Lesní typ, Přirozená vegetace
 2. Stabilita lesních ekosystémů (1 717 kB)
  Obsah Ekologická stabilita, Vývojová stadia lesa, Sukcese, Resilience, Rezistence, Lokální a globální stabilita, Eltnova trvrzení, Složitost a stabilita společenstva, Dynamická stabilita, Stupně nestability, Vývoj zdravotního stavu porostu, jeho modelování, Stabilita lesního porostu a genetická diversita, Statická (mechanická) stabilita, Vítr, Odolnost stromu proti vyvrácení, Poškození sněhem a námrazou, Ekologická stabilita v průběhu vývoje lesního porostu.
 3. Ekologické aspekty lesnického hospodaření v imisních oblastech (2 711 kB)
  Obsah Chřadnutí lesů v Evropě, Typy škodlivých činitelů, Emise v ČR, Koncentrace SO2, Mechanismus účinku plynného znečistění, Stres, Poškození dřevin SO2, Vliv stanoviště, Defoliace (pozemní šetření, metody DPZ), Pásma ohrožení imisemi, Vývoj stavu půd, Acidifikace lesních půd, Výměnná a aktuální acidita, Pufrovitost půd, Toxicita hliníku, Poměr obsahu bazických kationtů a hliníku, Látková bilance v ekosystému, Příklady vývoje půd, Vápnění.
 4. Krušné hory - oblast s nejvyšší imisní zátěží (1 352 kB)
  Obsah Historie poškození lesů, Faktory spolupodílející se na poškození lesů, Depozice, Vlastnosti půd, Porosty náhradních dřevin, Buldozerová příprava půdy, Aktuální problémy vývoje lesních ekosystémů, Přeměny PND, Cílová druhová skladba.
 5. Plány péče o chráněná území (1 516 kB)
  Obsah Velkoplošná CHÚ (NP, CHKO), Osnova plánu péče, Rozborová část (Charakteristika území, Ochrana přírody, Lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny), Návrhová část, Projednávání plánu péče; Maloplošná CHÚ, Postup vyhotovení, Osnova plánu péče, Skladba dřevin, Rámcové směrnice hospodaření, Mapové přílohy, Stupně přirozenosti lesních porostů, Zásady hospodaření v lese.
  Příklad vypracovaného plánu péče

© Karel Matějka - IDS (2006-2007)