Hospodářská úprava lesa

Studijní materiály k výuce předmětu na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Účelem předmětu je seznámit studenty se strukturou numerických a grafických dat používaných v rámci hospodářské úpravy lesa - lesnického plánování, naučí se základy analýzy těchto dat a jejich interpretaci. Používané nástroje (relační databáze, jazyk SQL, aplikace GIS) může v budoucnu absolvent použít i pro práci s jinými typy dat.

 

Hospodářská úprava lesa (cvičení, ver. 2022): Tento dokument obsahuje průběžně aktualizované sylaby cvičení

Databáze LHP a práce v MS Access

Příklady dotazů jazyka SQL pro práci s databází LHP/LHO v MS Access

Pro představu o možnostech příkazů SELECT jazyka SQL lze využít textu kapitol 7 - 8 z knihy Gruber M. (2004): Mistrovství v SQL, který je založen na standardu SQL (netýká se tedy aplikace v MS Access, ale principu jazyka)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (pdf; externí odkaz)

Kontrolní úlohy

1. Vypočtěte průměrný věk všech dřevin v datech LHP vážený jejich porostní plochou. Výsledkem má být tabulka se sloupci:

  1. latinské jméno dřeviny
  2. celková porostní plocha dřeviny
  3. průměrný věk (vážený)
  4. maximální věk

2. Jaká je celková zásoba SM (BO, BK, DB) v porostech nad 80 let v celém LHC?

3. Jaká porostní skupina je v daném LHC nejstarší?

4. Jaká je zastoupení (=porostní plocha) jednotlivých druhů dřevin v lesích NPR Voděradské bučiny?

Lesnické mapy a práce v GIS TopoL

Základní datové struktury v GIS

Program KoPla Jednoduchá prohlížečka dat LHP/LHO. Zde je názorně vidět hierarchie dat uspořádaných do relačně svázaných tabulek.

Informační standard lesního hospodářství LHP/O Standard poskytuje přehled o datové struktuře LHP/LHO, jeho alespoň základní znalost je potřebná pro analýzu dat LHP/LHO, tak pro vlastní tvorbu plánů.

Legenda lesnických map

Práce s programem TopoL pro cvičení z HÚL 1

Pozor: V roce 2022 ÚHÚL změnil specifikaci WMS služeb, takže služby (například typologická mapa) jsou dostupné na nové adrese, která není specifikována v programu TopoL. Novou specifikaci naleznete na stránce ÚHÚL a v programu TopoL příslušnou adresu zadáte přímo v dialogovém okně pro připojení WMS (nevybíráte z předdefinovaného seznamu).

Následující materiály vypracovala firma TopoL pro své zákazníky. Pro výuku jsou použity na základě souhlasu této firmy.
Školení v TopoLu xT I (Přechod na TopoL xT z programu TopoL pro Windows)
Školení v TopoLu xT II
Školení v TopoLu xT III
Školení v TopoLu xT IV
Školení v TopoLu xT V
TopoL xT. Základní nastavení

Přednáška Hospodářská úprava lesů I: 4. Oblastní plány rozvoje lesů, rámcové směrnice hospodaření a hospodářské soubory


Hospodářské soubory: rámcové směrnice hospodaření: Příklad rámcových směrnic a formulář pro jejich vypracování (podklad pro cvičení ve 4.-5. týdnu) [dokument MS Word]

Vyhláška 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování poskytuje definici základních pojmů v HÚL a slouží jako návod pro tvorbu plánů.

Vyhláška 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů je hlavním studijním materiálem pro témata OPRL a tvorbu základních hospodářských doporučení podle hospodářských souborů.

 


Předchozí právní dokumenty navazují na základní právní předpis, kterým je Zákon o lesích z roku 1995, který však byl vícekrát aktualizován. Proto jsou níže uváděny poslední změny (do roku 2019, dále se mluví o potřebě "velké aktualizace", respektive o tvorbě nového zákona o lesích):

Zákon č. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Aktuální znění s platností 29.11.2019 - 27.11.2021 (verze 26)

Zákon ze dne 31. října 2019, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Erber A. (2019): Současný stav a budoucí podoba našich lesů: novela lesního zákona

 


© Karel Matějka - IDS (2020-2022)