Project GA ČR P404/11/0354 Protected areas – social deal on nature protection

Dokumenty / Documents

Matějka K. (2012): Sociálně-ekonomické charakteristiky obcí a vybraná velkoplošná chráněná území v ČR.
Matějka K., Kušová D., Těšitel J. (2013): Dotazníkové šetření ve vybraných velkoplošných chráněných oblastech ČR.
Matějka K., Kušová D., Těšitel J. (2013): The questionnaire survey in selected large protected areas of the Czech Republic.
Matějka K., Kušová D., Těšitel J. (2013): Chráněná území - společenská dohoda o ochraně přírody (GAČR P404/11/0354). Předběžná zpráva ze sociologického dotazníkového výzkumu.
Matějka K. (2014): Užití země v České republice v letech 1994 až 2012.

Příklad formuláře k dotazníkovému šetření v oblasti CHKO Śumava, které proběhlo v roce 2012. Obdobné dotazníky byly použity i v dalších šetřených oblastech (CHKO nebo NP), přičemž obsah dotazníku mohl být mírně modifikován. Obdobný dotazník byl použit též při průzkumu v roce 2004 v rámci projektu Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit.

Example of the form to the questionnaire survey in the PLA Šumava at 2012. Similar questionnaires were used in other surveyed areas (PLAs or NPs), the content of the questionnaire could be slightly modified. A similar questionnaire was also used in the survey in 2004 in the framework of the project Participatory management of protected areas - a key to minimizing conflicts between the protection of biodiversity and socio-economic development of local communities.

Publikace / Publications

Těšitel J., Kušová D., Silovský V., Matějka K. (2014): V. Biosphere reserve - Platform to communicate nature protection with local development (Šumava Mts., Czech Republic). In: Těšitel J., Kolbmüller B., Stöglehner G. (Eds.), Vital landscapes. Valorisation and sustainable development of cultural landscapes using innovative participation and visualisation techniques. - NEBE, s.r.o., České Budějovice, pp. 67-80.

© Karel Matějka - IDS (2013-2014)