Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice

sborník z pracovního semináře uskutečněného 17. a 18. března 1992 v Českých Budějovicích

 

Karel Matějka, editor

České Budějovice, 1992

© Karel Matějka (1992)

 

Předmluva

V březnu 1992 se v Českých Budějovicích sešli pracovníci nejrůznějších pracovišť studující horské lesy Československa při dvoudenním jednání, jehož úkolem bylo seznámit kolegy se svou prací a s plány pro budoucí období. Cílem bylo alespoň částečně překlenout současnou nízkou úroveň koordinace výzkumu prováděného nejrůznějšími pracovišti lesnického výzkumu (zvláště Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady a LESPROJEKTEM v Brandýse nad Labem), vysokými školami (Lesnická fakulta VŠZ Brno a Praha, různé katedry mnoha universit), vědeckými ústavy ČSAV (Ústav systematické a ekologické biologie Brno, Ústav krajinné ekologie České Budějovice, Ústav půdní biologie tamtéž, Botanický ústav Průhonice u Prahy a jiné) a mnoha dalšími. Semináře se rovněž zúčastnila početná skupina zástupců lesnických pravocišť ve Zvolenu.

Seminář nebyl úmyslně zaměřen na určité úzce vymezené téma, ale byl pojat co nejšířeji, aby se mohla projevit rozdílnost v přístupech ke sledovanému objektu - k horskému lesu, a návaznost prací v rámci obecnějšího kontextu. Ukázalo se, že největší zájem je o okruhy: struktura a produkce stromového patra; bylinná synuzie a její bioindikační význam; voda, živiny a půda; biologie půdy; poškození lesních dřevin a porostů; znečistění ovzduší a jeho vliv na lesy; hospodaření v lese, výchova a obnova poškozeného lesa. Dle těchto okruhů byly referáty seřazeny do šesti bloků. Ukázalo se, že zvláštní místo zaujímají aktivity týkající se monitorování stavu lesů.

Mou milou povinností je poděkovat všem, kteří mi byli nápomocni při organizaci semináře a při sestavování tohoto sborníku. Byli jimi zvláště RNDr. Pavel Cudlín, CSc. z ÚKE ČSAV v Českých Budějovicích, který mi organizačně pomáhal a nešetřil radami a připomínkami, a RNDr. Josef Rusek, DrSc., ředitel ÚPB ČSAV v Českých Budějovicích, jemuž jsem zavázán za podporu při přípravě semináře a za mnoho cenných postřehů. Zvláštní poděkování patří Ing. Františku Urbanovi, řediteli odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí ČR, za jeho zájem a pomoc spojenou s vydáním tohoto sborníku.

Obsah

Úvodní slovo

Dámy a pánové,

dovolte mi přivítat vás na dvoudenním semináři, jehož náplní bude výzkum horských lesních ekosystémů v České republice. Přes počáteční pesimistické úvahy některých kolegů se nás zde sešel takový počet, že jsem sám velmi potěšen. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vám, že jste se nenechali odradit v této republice dosud poměrně neobvyklým způsobem organizace. Jedná se o prvý soukromně uspořádaný seminář v ekologii. Můj dík zároveň patří představitelům Ministerstva životního prostředí České republiky a Československého národního komitétu MAB za pochopení a podporu při organizaci akce, rovněž tak Ústavu krajinné ekologie ČSAV v jehož prostorách se seminář koná a s jehož pracovníky jsem spolupracoval při jeho přípravě.

Idea uspořádání semináře vyvstala při mé spolupráci s některými kolegy ÚKE ČSAV při výzkumu klimaxových smrčin v oblasti Šumavy. Tehdy se ukázalo, jak minimální existuje nejen propojení mezi jednotlivými projekty, ale též, jak je nízká vzájemná informovanost o cílech, hypothesách, metodikách a studijních objektech souvisejících s jednotlivými projekty.

Sešli se zde zástupci nejrůznějších pracovišť. Přesto, že v názvu semináře je obsaženo geografické vymezení na Českou republiku, přizváni byli též zástupci slovenských pracovišť, které tímto vítám. Jejich účast mne potěšila, neboť úlohy, o nichž se zde bude mluvit, neznají hranic.

Bylo by zbytečné zaobírat se otázkou, proč věnovat tolik pozornosti právě horskému lesu. Vždyť v souvislosti se znečistěním ovzduší největší škody na lesních porostech střední Evropy se projevují právě v hoských polohách, kde je též největší zastoupení lesní půdy. Značně problematické je vymezení tématických okruhů vztahujících se k horskému lesu a jeho poškození. K určitým, avšak subjektivně ovlivněným závěrům lze dojít na základě rozboru světové literatury. V roce 1991 bylo v Current Contents evidováno více jak 320 prací se vztahem k poškození lesa mírného klimatického pásma. Největší skupina prací (21%) se týká znečistění ovzduší. Tento počet je zatížen subjektivním přístupem k výběru prací, protože vymezení tématu nelze provést úplně jednoznačně. Další obsáhlou skupinu tvoří fysiologické, biochemické a anatomické práce (18%). Okolo 11% studií se zabývá živinami v lesním porostu, přičemž zvláštní postavení z živin uplatňuje dusík, který je do porostů importován ve zvýšené míře imisemi. Další rozsáhlá skupina prací se zabývá půdou a jejími změnami pod imisní zátěží (15%). Mnoho půdních procesů spadá do oblasti půdní biologie, která je presentována 8% prací. Navazující (i když speciální) oblastí je studium mykorrhiz (3.5%). Popis příznaků poškození a odumírání lesa (10%) a škůdci (2%) jsou dalšími tématickými okruhy. "Case-studies", které nejsou jednoznačně přiřaditelné k předcházejícím okruhům, representují 5% prací. Zajímavé je, že poměrně málo je prací s ekosystémovým přístupem (okolo 6%), což je způsobeno především obtížností takového studia.

Problém horských lesů a jejich poškození není jednoznačně ohraničitelný, což se projevuje i v programu semináře. Pouze zdánlivě na okraji mohou například stát příspěvky o znečistění ovzduší či o vlivu kyselých srážek na subalpinské a alpinské ekosystémy.

Ekologický výzkum je všestranně vysoce náročný. Jeho podmínkou je dlouhodobá práce na trvalých plochách, u nichž je znám maximální počet základních charakteristik a simultánně je zjišťováno co nejvíce faktorů a stavových proměnných. U tak složitého systému, jakým je horský les, není většinou v silách jedné pracovní skupiny zajistit jeho komplexní výzkum, nutná je meziskupinová kooperace. Další možnost - spíše nutnost spolupráce vyvstává při návaznosti podrobných ekosystémových studií na plošné monitorovací systémy, které sledují omezený počet charakteristik, ale dávají odpověď na otázku po jejich variabilitě v rámci širšího území v rámci mnoha lokalit.

V současnosti je nutno kombinovat lesnický a biologicko- ekologický přístup ke studiu lesa. Československo má v tomto směru vynikající základ vyrůstající z lesnické fytocenologie, která je představována takovými jmény, jakými byly a jsou Prof. Zlatník, Prof. Mezera či Doc. Randuška. Tato škola má celosvětově vyjímečné postavení (viz Jahn, 1982) a s ohledem na skutečnost, že každý ekologický výzkum lesa vychází ze znalosti jeho rostlinné složky, je vhodné tuto školu přijmout za základ výzkumu (cf. Průša, 1985). Mnohdy bývají kladeny proti sobě dva přístupy: Zlatníkova lesnicko-typologická škola a obecnější Braun-Blanquetova curyšsko-montpellierská škola. Ve skutečnosti však obě jsou komplementární, jak dokazuje řada prací (např. Pišta, 1982).

Nechci se zmiňovat o důležitosti sledování různých vlastností vegetace a jiných složek ekosystému horského lesa, což bude podrobně rozebráno v následujících referátech. Pouze mi dovolte poznámku: Při čtení některých biologicko - ekologických prací se nemohu zbavit nepříjemného pocitu, že autor "pro stromy nevidí les". Pozornost bývá věnována mnoha detailům, jejichž sledování je nesmírně náročné, ale přitom je zapomínáno na ty nejzákladnější údaje o lese, jakými je věková struktura porostu, počet stromů na jednotku plochy, střední a horní porostní výška, zásoba dendromasy a jiné. Většinou jen zřídka můžeme číst o provedených výchovných zásazích. Druh a intensita posledních dvou probírek bývají uvedeny zpravidla jen v lesnických studiích.

Druhá má poznámka bude směřovat k lavinovitě se šířícímu nešvaru posledních let, který lze popsat následovně: V projektu pracuji na určité ploše, mám možnost změřit tyto charakteristiky, tak je změřím bez ohledu na to, jaký je možno očekávat efekt jejich znalosti na řešení základních nastolených otázek. Proto je vždy nutné se ptát předem "Jsou skutečně důležité všechny údaje - například o koncentraci elementů skoro celé periodické soustavy ve všech materiálech (od půdy přes jehlice stromů až po krev zajíců) - pro náš cíl?"

Přejděme nyní opět k náplni následujících hodin. Tak, jak jsem uvedl již v prvé rozesílané pozvánce na tento seminář, chtěl bych všechny referující ještě jednou požádat, aby svá vystoupení soustředili především na seznámení přítomných s jejich projektem, jeho cíly, s jeho pracovními hypothesami, s používanými metodikami a sledovanými pokusnými objekty. Presentované výsledky nechť především dokreslují výklad k těmto otázkám a jsou zdrojem pro následnou diskusi, v níž by mělo být těžiště naší společné práce.

Literatura

Jahn, G., ed. (1982): Application of vegetation science to forestry. In: Handbook of vegetation science. Vol. 12. The Hague, 405 pp.

Pišta, F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobu kového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. Studie ČSAV, Vol. 2(1982), 153 pp. + append.

Průša, E. (1985): Die böhmischen und mährischen Urvälder. In: Vegetace ČSSR, Ser. A, Vol. 15, Praha, 578 pp.

Přehled příspěvků

presentovaných na pracovním semináři "Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice" ve dnech 17. a 18. března 1992.

1. Blok: Horský les jako objekt studia

2. Blok: Produkční a mimoprodukční funkce horského lesa

3. Blok: Bylinná synuzie horského lesa

4. Blok: Voda, živiny a půda v horském lese

5. Blok: Otázky půdní biologie

6. Blok: Znečistění ovzduší, poškození lesa a možnosti nápravy

Seznam účastníků

Poznámka: vzhledem k časovému ostupu tento přehled nepodává informace o současném působišti uvedených osob

Ing. Vratislav Balcar, CSc.

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno, Na olivě 550, 517 73 Opočno

Ing. Milan Bíba

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

Ing. Jindřich Brejcha

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

Ing. Antonín Bystřičan

PYRUS Ltd., areál VÚHŽ, 739 51 Dobrá u Frýdku-Místku

RNDr. Josef Chalupský, CSc.

Ústav půdní biologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ing. Ewa Chmelíková

PYRUS ltd., Dlouhá 2, 400 12 Ústí n. Labem

RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Ústav krajinné ekologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ing. Ingrid Čaňová

 

Ing. Vladimír Černohous

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno, Na olivě 550, 517 73 Opočno

Josef Červenský

MŽP ČR, regionální odbor, České Budějovice

Ing. Vítězslav Dvořák

OPELD, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Poříčí 3b, 603 00 Brno

Ing. Ivan Dyba

Správa CHKO Jeseníky, Malá Morávka 27, 793 36

RNDr. Pavel Hadaš

Ústav ekologie lesa, Lesnická fakulta VŠZ Brno, 644 00 Brno - Soběšice

RNDr. Ladislav Háněl, CSc.

Ústav půdní biologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Jan Hošek

ČSOP Hořovicko, Tichá 784, 268 01 Hořovice

Blažena Hušková

Frýdlant

Ing. David Jech

Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví, 252 43 Průhonice u Prahy

Ing. Jan Jiráček

Jihočeské státní lesy, Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice

Ing. Jiří Kalina

OPELD, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Poříčí 3b, 603 00 Brno

Doc. Ing. Petr Kantor, CSc.

Ústav pěstování lesů, Lesnická fakulta VŠZ Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Robert Kaufman

Cukrovarská 378, 196 00 Praha 9 - Čakovice

Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.

Ústav ekologie lesa, Lesnická fakulta VŠZ Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Ing. Jaroslav Kmeť

Katedra fytologie, Lesnícka fakulta, Technická universita Zvolen, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Pavel Knobloch

Čapkova 678, 407 53 Jiříkov

RNDr. Míla Kociánová

Správa KRNAP, 543 11 Vrchlabí - zámek

Ing. Milan Kodrík, CSc.

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

RNDr. Jaroslav Kontriš, CSc.

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Ing. Bohuslav Koutecký

ČÚOP VaMP Brno, Štefánikova 65, 612 00 Brno

Doc. Ing. Eva Križová, CSc.

Katedra fytologie, Lesnícka fakulta, Technická universita Zvolen, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

RNDr. Hana Korčáková

Ústav krajinné ekologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

RNDr. Jana Kubizňáková, CSc.

Ústav krajinné ekologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ing. Jiří Ledinský, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

Anna Lepšová, CSc.

Ústav krajinné ekologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ing. Karel Matějka, CSc.

Na spojce 358/5, 373 71 Rudolfov u Českých Budějovice

Ing. Jiří Mewald

Správa KRNAP, 543 11 Vrchlabí - zámek

Ján Pačesa

Lesná správa Javorinka, Čierny Váh 25, 032 33 Kráĺová Lehota

Ing. Aleš Pacl

Český hydrometeorologický ústav, pracoviště Košetice, 394 22 Košetice

RNDr. Ing. Eva Palátová

Ústav zakládání lesů, Lesnická fakulta VŠZ Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno

RNDr. Jarmila Pasuthová

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

Ing. Vilém Podrázský

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno, Na olivě 550, 517 73 Opočno

RNDr. Ota Rauch, CSc.

Botanický ústav ČSAV, Dukelská 145, 379 01 Třeboň

RNDr. Josef Rusek, DrSc.

Ústav půdní biologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Ing. Otakar Schwarz

Správa KRNAP, 543 11 Vrchlabí - zámek

RNDr. Marian Slodičák, CSc.

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno, Na olivě 550, 517 73 Opočno

RNDr. František Soukup, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

Ing. František Šach, CSc.

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno, Na olivě 550, 517 73 Opočno

RNDr. Martin Šíma

Ústav krajinné ekologie ČSAV, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

RNDr. Jan Štursa

Správa KRNAP, 543 11 Vrchlabí - zámek

Ing. Jindřich Tichý

PYRUS Ltd., Dlouhá 2, 400 12 Ústí n. Labem

RNDr. Eva Toušková

Geografický ústav ČSAV, Mendlovo náměstí 1, Brno

Ing. Hana Uhlířová, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

RNDr. Stanislav Vacek, CSc.

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno, Na olivě 550, 517 73 Opočno

Ing. Josef Vavřík

Lesní správa Chřibská, 407 44 Chřibská

Ing. Jiří Viewegh, CSc.

Ústav ekologie lesa, Lesnická fakulta VŠZ Brno, 644 00 Brno - Soběšice

Ing. Bohuslav Vinš

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha

Doc. Ing. Jaromír Vorel, CSc.

Ústav lesnické botaniky a fytocenologie, Lesnická fakulta VŠZ Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Doc. Ing. Milan Voško, CSc.

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Ing. Jan Weger

Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví, 252 43 Průhonice u Prahy

RNDr. Petr Zach

Vančurova 2870, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. Václav Ždímal

OPELD, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Poříčí 3b, 603 00 Brno

Přehled některých projektů

týkajících se studia horského lesa podporovaných OOP MŽP ČR

 

V následujícím přehledu jsou zahrnuty studie finančně podporované Odborem ochrany přírody MŽP ČR v roce 1991. Jsou uvedena rovněž řešitelská (případně koordinační) pracoviště.

Floristické a vegetační poměry Šumavského národního parku a přilehlých území CHKO Šumava.

Československá botanická společnost, Praha

Geobotanická stidue vybraných ekosystémů v Národním parku Šumava.

Botanický ústav ČSAV, Třeboň

Zpracování přírodovědně a ochranářsky zaměřených studií v CHKO Jeseníky - SPR Velká kotlina, Malá kotlina a Petrovy kameny

Ekoservis Jeseníky, Podlesí-Světlá Hora

Chronologie šířek a maximálních hustot letokruhů smrku na zkusné ploše v Labském dole.

Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy

Hodnocení vitality smrkových porostů v různých imisně zatížených oblastech Moravskoslezských Beskyd s využitím stanovištního indexu listové plochy.

Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Brno

Vegetační dynamika v bukových a smrkových porostech v Orlických horách pod vlivem imisí.

VÚLHM Jíloviště-Strnady

Dynamika strukturálních změn v původních smrkových a smrko bukových porostech

LESEKO, Nové Město nad Metují

Výzkum cenóz půdních organismů a změn chemismu půdy v Krkonošském národním parku.

Ústav půdní biologie ČSAV, České Budějovice

Výzkum cenóz půdních organismů a změn chemismu půdy v CHKO Jeseníky.

Ústav půdní biologie ČSAV, České Budějovice

Výzkum cenóz půdních organismů a změn chemismu půdy v CHKO Beskydy.

Ústav půdní biologie ČSAV, České Budějovice

Studie destrukce vztahů mezi půdou, půdními organismy a dřevinami v procese odumírání lesních ekosystémů CHKO Beskydy.

Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

Regenerační potenciál a možnosti přirozené a umělé obnovy smrkových porostů pod vlivem imisní zátěže v Krkonoších.

Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

Výsledky sledování a experimentální ověření metody zlepšení biologických vlastností půd v imisních podmínkách Hrubého Jeseníku.

Lesnická fakulta VŠZ Brno

Entomologický výzkum Šumavského národního parku pro účely ochrany přírody.

Entomologický ústav ČSAV, České Budějovice

Celková atmosférická depozice ve vybraných lokalitách CHKO Jizerské hory.

ČSOP Hořovicko, Cerhovice


Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)