Hlavní okno aplikace

 

Hlavní okno sestává ze tří až čtyř základních oblastí:

 

Spodní panel

File type - přepínač mezi typy zpracovávaných rastrových souborů (JPEG, TIFF, BMP).

Directory - hlavní adresář, v němž jsou uloženy zpracovávané soubory.

Size - relativní velikost obrazu v procentech. Při pokusu o nastavení relativní velikosti nižší, než je mez pro správné zobrazení vrstvy vektorové kresby, bude uživatel na tento fakt upozorněn.

Compression quality - tato volba určuje míru komprese při ukládání souborů typu JPEG. Pro ostatní typy souborů nemá žádný význam.

Tlačítko btn_info.png umožňuje vyvolání okna se základními informacemi o aplikaci.

Tlačítko btn_help.png umožňuje vyvolání nápovědy k aplikaci.

Tlačítko btn_move1.png slouží k posunu obrazu v okně aplikace. Po jeho použití (aktivaci) se změní kurzor nad obrazem a uživatel může pomocí myši posouvat s obrazem. Současně se vedle tohoto tlačítka zobrazí nové tlačítko sloužící k ukončení módu posunu obrazu: btn_move2.png Poznámka: Při zapnutém módu posunu obrazu je skytá vrstva měření a současně jsou deaktivovány všechny funkce měření, které jsou případně aktivní. Po opuštění módu posunu je opět obnovena práce s vrstvou měření.

 

Levý panel

fo_panel1.png

 

V horní části panelu je uváděn seznam otevřených rastrových souborů - zpracovávaných obrazů. Dvojitým kliknutím na jméno libovolného souboru je tento zobrazen v příslušné části okna.

Tlačítko Add slouží k přidání a načtení dalšího souboru.

Tlačítko Del umožňuje odstranění právě zvoleného (zvýrazněného) souboru ze seznamu.

Tlačítko Clear vymaže celý seznam otevřených souborů.

Tlačítko Show zobrazí právě zvolený (zvýrazněný) soubor ze seznamu. Obdobně funguje dvojité kliknutí na příslušné jméno souboru.

 

Posuvník Color gradient nastavuje příslušnou hodnotu - viz Překryv více bitmap.

 

Tlačítko Overlay zkombinuje všechny otevřené soubory do jediného obrazu - viz Překryv více bitmap.

Tlačítko Save as uloží právě zobrazený obraz do nového souboru.

Tlačítko Result zobrazí naposledy generovaný překryv otevřených souborů.

Tlačítko Auto provede autokorekci jasu generovaného obrazu.

Tlačítko Measurement zapne či vypne mód měření spolu se zobrazením lišty nástrojů pro měření.

Tlačítko Menu slouží k vyvolání nabídky s dalšími příkazy:

Re-load image příkaz znovu načte aktivní rastr do paměti programu.

Bitmap color equalize umožňuje vyrovnání barev a stupňů šedi v rámci celého rastru. Viz Automatické vyrovnání barev a stupňů šedi

Print slouží k tisku zobrazeného rastru společně s vektorovou vrstvou (kresbou)  měření.

Show dialogs umožňuje zapnout nebo vypnout některé informační dialogy, které se zobrazují v průběhu práce s aplikací. Vypnutí těchto dialogů umožní rychlejší práci, ale současně (zvláště pro méně zkušenou obsluhu) může znamenat zvýšení rizika chyb při práci.

Manage calibration standards zobrazí okno s přehledem všech kalibračních standardů, přičemž lze data odpovídající těmto standardům editovat, nové standardy je možno přidat nebo stávající naopak vymazat. Je-li například měření prováděno na skenovaných obrazech při známé hustotě skenování, je možné vytvořit odpovídající standard, jehož velikost pixelu bude přepočtena z hustoty skenování - například hustota 600 dpi odpovídá velikosti pixelu 25,4 mm / 600 = 42,33 μm.

Measurement (položka je zobrazena pouze v módu měření; položka je zaškrtnuta tehdy, je-li zobrazena vrstva měření):

Show umožňuje zapnout vektorovou kresbu měření.

Text setting zapnutí práce s texty a dalšími vlastnostmi objektů. Viz Vlastnosti objektů a práce s texty

Export point features Exportuje vlastnosti bodových objektů do externí tabulky formátu *.csv. Soubory tohoto formátu je možno zpracovávat například v MS Excel.

Export line features Exportuje vlastnosti liniových objektů do externí tabulky formátu *.csv.

On-line help vyvolá poslední verzi nápovědy, která je dostupná prostřednictvím Internetu.

 

Oblast pro zobrazení obrázků

Zde je možno definovat oblast výřezu rastru (obrázku). S tímto výřezem je možno dále pracovat.

Definice výřezu

Levé tlačítko myši zmáčkneme v bodě odpovídajícím jednomu rohu požadovaného výřezu. Tlačítko myši přidržíme a myší táhneme k bodu odpovídajícímu diagonálně protilehlému rohu požadovaného výřezu, kde tlačítko uvolníme. Vykreslen bude obdélník ohraničující oblast s požadovaným výřezem.

Hranici oblasti je možno upravit přetažením libovolné strany hraničního obdélníka pomocí myši.

Celou oblast je možno přesunout pomocí myši.

Práce s výřezem

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše výřezu je zobrazena lokální nabídka s příkazy pro práci s tímto výřezem:

Clear Příkaz zruší definovaný výřez. Stejného efektu je možno dosáhnout kliknutím myší mimo oblast výřezu.

Copy slice Příkaz zkopíruje výřez do schránky Windows.

Save slice Příkaz uloží výřez do samostatného obrazového souboru. Pojmenování a typ souboru určuje uživatel ve standardním dialogovém okně.

Auto equalize Příkaz provede vyrovnání barev a stupňů šedi v rámci zvoleného výřezu. Viz Automatické vyrovnání barev a stupňů šedi

 

Poznámka: S výřezem nelze pracovat v okamžiku měření, je-li současně zapnuta vrstva s vektorovou kresbou a to i přesto, že výřez je stále viditelný. Je-li potřeba v tuto chvíli s výřezem pracovat či definovat výřez nový, je nutno skrýt vrstvu vektorové kresby, k čemuž slouží tlačítko (18) na liště nástrojů pro měření.