Vlastnosti objektů a práce s texty

Viz též: Lišta nástrojů pro měření

 

Ke každému vektorovému objektu - k bodu nebo k linii, případně k ploše ohraničené touto linií - je možno přiřadit další vlastnosti. Současná verze programu FotoOverlay podporuje jeden text libovolné délky a jednu reálnou hodnotu. Tyto parametry je vedle standardních parametrů (pořadové číslo, délka a plocha) možno vykreslit ve vektorové vrstvě, případně i přímo v rastru (překreslením vektorové kresby do aktivního obrazu).

 

Vlastnosti bodů je možno editovat v okně

fo_txpoint.png

 

Obdobně vypadá okno pro editování vlastností linii

fo_txline.png

 

Tato okna obsahují jednak tabulku se záznamy ke všem objektům, ale též přepínač, který určuje, jaká vlastnost bude vykreslena u příslušného objektu.

V okně vlastností linií jsou navíc tlačítka On nebo Off pro zapínání a vypínání editačního módu vlastností [obdoba dvojitého kliknutí myší v tabulce] a M (Menu) pro vyvolání lokální nabídky (příkazů) [obdobně funguje kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušném řádku tabulky].

 

Práce s texty a dalšími vlastnostmi objektů

Je-li zapnutý mód měření, můžeme s těmito parametry pracovat po zapnutí volby menu Measurement > Text Setting (viz Hlavní okno aplikace). Poté se zobrazí výše uvedená okna s vlastnostmi objektů a na liště nástrojů pro měření se zobrazí další ovládací prvky

fo_text.png

Zde pomocí zaškrtávacího pole Show text můžeme globálně zapnout či vypnout zobrazování textů u objektů. Zaškrtnutím tohoto pole budou zobrazena okna Point Features a Line Features, kde vybereme vlastnost, která má být vypsána u každého objektu.

Tlačítko Font slouží k zadání druhu písma, jeho barvy a velikosti.

 

Pozice zobrazovaných textů:

Body - text je posunutý od bodu vpravo dolů.

Linie - text je posunutý od koncového bodu linie vpravo dolů.

Uzavřené linie ohraničující plochy - text je umístěný ve středu plochy v případě, že je zapnut mód uzavřených linií.

 

Další práce s body

Bod odpovídající vybranému řádku tabulky je možno zrušit z okna Point Features. Klikneme pravým tlačítkem myši na vybraný řádek tabulky. V nabídce zvolíme příkaz Delete point.

 

Vlastnosti zobrazení linií a další práce s liniemi

V okně Line Features je možné dále nastavit pro každou linii:

Linii odpovídající vybranému řádku tabulky je možno zrušit. Klikneme pravým tlačítkem myši na vybraný řádek tabulky. V nabídce zvolíme příkaz Delete line.

Pomocí příkazu Store data into DB je možno hodnoty z tabulky uložit do databáze - viz Uložení měřených hodnot do databáze.

 

Výpočet úhlu sevřeného dvěma liniemi (dvěma úseky linie/linií)

V okně Line Features zvolíme linii, jejíž úhel potřebujeme znát. Zvolíme příkaz menu Angle calculation, zobrazí se následující dialogové okno.

fo_angle.png

Zde vybereme srovnávací linii (Line 1), k níž bude počítán úhel sevřený vybranou linií (Line 2). Dále musíme pro každou linii vybrat úsek (Section) definovaný dvěma lomovými body, které určují příslušnou přímku. Poté jsou automaticky vypočítány úhel sevřený příslušnými přímkami (bude vždy v rozmezí 0 až 90°) a souřadnice průsečíku. V případě, že linie 2 je určena pouze dvěma krajními body, bude vypočítána též ortogonální délka (proměnná Line2 ortho len), což je délka linie kolmé k linii 1, jejíž vzdálenosti krajních bodů od linie 1 jsou shodné s kolmými vzdálenostmi krajních bodů linie 2.

Tlačítko Save slouží pro zápis vypočtených parametrů do proměnných Text a Value v okně Line Features. Do proměnné Value bude uložena hodnota úhlu nebo ortogonální délky podle toho, jaký z přepínačů u příslušných polí je zapnut.