Lišta nástrojů pro měření

 

Měření se provádí na základě manuální definice grafických objektů, kterými mohou být body (pro zjištění počtu objektů v obraze) a linie (pro měření délky). V případě uzavřených linií, t. j. linií, kde je koncový bod totožný s počátečním bodem, je možno měřit obsah linií ohraničené plochy.

 

fo_btns.png

 

Pomocí nástrojové lišty lze provádět všechny operace měření. Jedná se o následující procedury:

 

Kalibrace a její zápis do souboru (tlačítka 1-2)

1 - Set pixel size Provedení nové kalibrace.

2 - Save pixel size Uložení souboru s údaji o souřadnicovém umístění rastru a o velikosti pixelu.

Uložení a načtení dat měření (tlačítka 3-4)

3 - Save measurement data Uložení dat měření do binárního souboru (*.fod).

4 - Open measurement data Načtení dat měření z binárního souboru (*.fod).

Odečet délek a ploch: Operace s liniemi (tlačítka 5-7, nastavení tlačítka 11-14)

5 - New line Tvorba nové linie. Program očekává postupné snímání bodů linie (kliknutí levým tlačítkem myši v příslušné poloze). Pro sejmutí polohy posledního bodu linie je potřebné současně držet zmáčknutou klávesu CTRL.

6 - Delete line Vymazání existující linie. K vymazání celé linie dojde při označení libovolného lomového nebo koncového bodu této linie myší.

7 - Line Information Zobrazení informace k linii, která je označena myší.

8 - Change point in the line Změna polohy lomového nebo koncového bodu linie. Uživatel nejdřív označí myší stávající bod linie a poté sejme jeho novou polohu.

Počítání objektů: Operace s body (tlačítka 8-9, nastavení tlačítka 10-13)

9 - New point Zadávání nových bodů.

10 - Delete point Zrušení existujících bodů.

 

Nastavení tvorby objektů

11 - Select image region Definuje čtvercový nebo kruhový region o známém obsahu. Vzhledem k tomuto regionu bude počítána hustota bodů (měřených objektů)

12 - Insert measure mark Vložení měřítka do vektorové kresby. V samostatném dialogovém okně uživatel nastavuje počet dílků měřítka, velikost jednoho dílku měřítka v uživatelských jednotkách, popis měřítka (libovolný text) a jeho font, grafické charakteristiky měřítka (síla čáry v pixelech a barva). Viz Vložení měřítka.

13 - Object color Stanovení barvy nových linií a barvy bodů.

14 - New line width Šířka nové linie. Při pokusu o nastavení šířky nižší, než je minimální šířka regulérně zobrazitelné linie (při nastavené relativní velikosti obrazu), bude uživatel na tento fakt upozorněn.

15 - Set neighbour size (pixels) Velikost okolí bodu určuje velikost bodové značky.

16 - Closed lines with area Nové linie budou definovány jako uzavřené, takže budou určovat plochu o měřeném obsahu.

 

Manipulace s vrstvou měření (tlačítko 15)

17 - Refresh Překreslení vrstvy měření.

18 - Copy drawing into image bitmap Umožní překreslit vektorovou kresbu přímo do aktivního obrazu (do bitmapy). Poté může uživatel tuto bitmapu uložit do nového souboru použitím příslušného tlačítka Save as na levém panelu hlavního okna aplikace.

19 - Hide/Show measurement Tímto tlačítkem může uživatel skrýt či opět zobrazit vektorovou kresbu měření.

 

Statistika měřených parametrů (tlačítko 16)

20 - Statistics Výpočet základních statistik grafických objektů ve vrstvě měření.

 

Informace o poloze kursoru myši (21) v uživatelských jednotkách.

 

Informační panel (22) podává informaci o aktuálně probíhající aktivitě (zvolené funkci) a to pomocí barvy:

zelená - editace / přidávání nových prvků;

červená - editace / oprava polohy zvoleného bodu / přidávání nových bodů do aktuální linie, jejíž číslo je vypsáno na panelu;

žlutá - ostatní funkce;

šedá - základní stav, bez zvolené funkce

nebo pomocí popisku:

DEL - mazání prvků;

INF - informace k prvkům;

REG - volba regionu;

MM - vkládání měřítka.

 

Panel textových popisků (23) slouží pro nastavení příslušného fontu a pro zapnutí nebo vypnutí zobrazování popisků. Změna jakéhokoli parametru se projeví až po překreslení vektorové vrstvy. Viz Vlastnosti objektů a práce s texty.