Vývoj vegetace na TVP Šumava

V rámci projektu Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě bylo na centrální Šumavě sledováno celkem 20 trvalých výzkumných ploch (TVP) rozmístěných ve dvou regionech - Modrava (M1 až M11) a Plechý (P12 až P20). Na této stránce jsou zpřístupněny základní výsledky týkající se vývoje vegetace na těchto plochách. Zřetelný je zvláště vliv rozpadu stromového patra na plochách, to předenším v souvislosti s gradací kůrovců (dominantní byl Ips typographus).
Primární data poskytl J. Viewegh, FLD ČZU Praha (fytocenologické snímky) a S. Vacek, FLD ČZU Praha (defoliace dřevin).

Tato stránka je optimalizována pro MS Internet Explorer.

Vybrat výzkumnou plochu 

Parametry popisující strukturu bylinného patra

V průběhu let 1997 až 2007 bylo na každé ploše zapsáno šest fytocenologických snímků. Jednotlivé snímky byly zapsány do databáze DBreleve (Matějka, 2007), kde proběhlo další zpracování. Presence každého druhu v bylinné etáži byla vyjádřena po následující transformaci: Zastoupení druhu bylo originálně vyjádřeno pomoci Zlatníkovy stupnice pro pokryvnost. Každá hodnota byla vyjádřena jako průměrná pokryvnost druhu (xi). Tato hodnota byla transformována podle výrazu

Pro ordinační analýzu byla užita metoda DCA (výpočet byl proveden v programu CANOCO, verze 4.5 (Ter Braak et Šmilauer, 2002). Následující grafy zobrazují změnu skóre fytocenologických snímků v jednotlivých letech podél prvých čtyř ordinačních os. Změna skóre v čase tak indikuje změnu druhové struktury společenstva. Celková změna druhové struktury oproti výchozímu stavu (první rok snímkování) byla vyjádřena euklidovskou distancí dvou snímků - snímku z prvního roku sledování a snímku z aktuálního roku (druhý graf). Druhová diversita byla počítána jako Shannon-Wienerův index 'H a příslušný index vyrovnanosti e (třetí graf).
Výpočty distancí a druhové diversity byly provedeny a všechny grafy byly vytvořeny v prostředí DBreleve.

Vývoj poškození stromového patra

Zpracován byl vývoj defoliace jednotlivých dřevin na výzkumných plochách do roku 2010. Přítomny jsou grafy generované programem TDM pro všechny druhy dřevin, které jsou přítomny na dané ploše v počtu 10 jedinců nebo více. Na grafech je patrný vývoj průměrné defoliace všech živých stromů (Davg), podíl odumřelých stromů (Deads) a predikce dalšího vývoje defoliace založená vždy na dvou po sobě následujících letech.
Vybrat druh dřeviny 

Dřevina není na ploše přítomna nebo nebyl graf zpracován© Karel Matějka - IDS (2008-2010)