Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných území

Projekt Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit

Diversitu různých mapovatelných jednotek v rámci krajiny je možno vyjádřit pomocí informační teorie obdobně jako druhovou diversitu určitého společenstva - byl tak použit běžný Shannon-Wienerův index H', přičemž zastoupení každé mapované jednotky bylo vyjádřeno její plochou na mapě v rámci hodnoceného území. Obdobně byl vypočítán rovněž index vyrovnanosti (e, equitability), který vypovídá o dominanci učité jednotky (jedné nebo více) v rámci sledovaného území.
Na základě níže uvedených výsledků je patrné, že různorodost území se může lišit podle sledovaných mapových jednotek. Hodnocení každého obdobného výsledku je potřebné provádět se zřetelem ke stanovenému cíli sledování. Jiným přístupem může být porovnání heterogenity území na základě jeho pokrytí různými biologicko-geografickými jednotkami. Příkladem může být biogeografické členění (Culek, 1996). To naznačuje značnou homogenitu Šumavy a naopak různorodost Křivoklátska (s poměrně malým centrálním regionem, který má v různých zeměpisných směrech různé přechody k sousedním regionům). Na Třeboňsku je možno pozorovat zastoupení dvou regionů, které zde vytvářejí určitý přechod. Fytogeografické členění podává podobný obraz s tím, že zvláště šumavské předhůří je poměrně bohatě členěno na podokresy - to dobře dokumentuje význam hierarchické úrovně členění, na které se pohybujeme při interpretaci.

Geobotanické jednotky Geologické jednotky
počet diversita
(H')
vyrovnanost
(e)
počet diversita
(H')
vyrovnanost
(e)
Křivoklátsko 7 2,148 0,765 7 1,490 0,531
Šumava 10 1,998 0,601 8 2,052 0,684
Třeboňsko 6 1,648 0,638 7 2,437 0,868

Zdrojová data jsou uvedena ve formě mapových podkladů, samostatně pro kažnou sledovanou oblast.

 


© Karel Matějka - IDS (2004)