Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území

Za základní územní jednotku, kterou lze dostatečně popsat na základě dostupných dat statistických šetření, která současně je dostatečně malá, aby s její pomocí bylo možno popsat heterogenitu krajiny, byla zvolena obec. Každá obec je složena z jednoho nebo více katastrálních území. Vzhledem ke změně rozsahu obcí (k jejich administrativnímu slučování a dělení) v průběhu doby, jsou charakteristiky vyjadřovány vzhledem k územnímu rozsahu současně platných obcí.
Cílem šetření je

Viz též seznam šetřených ukazatelů obecní statistiky.
Dále jsou uvedeny stručné příklady některých výsledků.

 

Výsledky zpracování některých významných charakteristik

Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů
Hustota obyvatel
Trvale obydlené domy
Podíl domů ve vlastnictví soukromé fyzické osoby
Relativní změna počtu obyvatel v období 1961 až 2001
Průměrný věk
Zastoupení dětí
Zastoupení seniorů
Podíl obyvatelstva bez vzdělání, se základním vzděláním a bez maturity
Podíl obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním
Vybavenost automobily
Vybavenost pevnou telefonní linkou
Vybavenost osobními počítači
Vybavenost rekreačními objekty
Dobrá vybavenost
Počet osob v domácnosti
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
Podíl žadatelů o práci
Podíl zaměstnaných vyjíždějících do zaměstnání
Dojížďka obyvatel za prací
Dálková dojížďka obyvatel za prací
Dojížďka obyvatel do škol
Dojížďka dětí mladších 15 let do škol

Údaje z městské a obecní statistiky - podíl plochy určité kategorie
Orná půda
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Další zpracování dat
Klasifikace obcí podle zastoupení druhů pozemků (podle užití země)
Klasifikace obcí podle sociálně-ekonomických charakteristik
Normalizovaný sociálně-ekonomický status


Úvodní stránka projektu


Zpět na hlavní stránku IDS

(c) Karel Matějka - IDS (2003-2005)