Okrašlovací spolek Zdíkovska

Seminář Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti

Pro přípravu příspěvků pro sborník využijte šablonu ke stažení pro MS Word.

16. ročník (2023) - Pozvánka

Lesy a požáry, ohrožení nebo příležitost

Pozvánka - druhý cirkulář

Seminář se uskuteční 9. 11. 2023 v Kašperských horách.

Původně plánovaný seminář byl z důvodu epidemiologických opatření vlády ČR v letech 2020-22 odložen na neučito a následně bylo změněno jeho téma na výše uvedené v souvislosti s výskytem rozsáhlého lesního požáru na území NP ČŠ v létě 2022.

Požár v NP České Švýcarsko v roce 2022 znamenal pro řadu lidí šok – nejen pro místní obyvatele, ale i pro lesníky, ochránce přírody, vědecké pracovníky a hlavně pro úředníky. Nejde o to, že by požáry v lese byly v ČR neznámým fenoménem, ale jen málokdo si dokázal představit, že k tak rozsáhlé události dojde ve středu Evropy. Lesní požár je však jev vcelku běžný, což je vidět i z vědeckých článků, které v posledních cca 10 letech byly publikovány v časopise Journal of Forest Science.

Ve velmi krátké době vznikla studie, která mapuje nejen průběh požáru v NP ČŠ, ale pokouší se shrnout poznatky o příčinách požárů v lesích, jejich historii a vlivu na lesní ekosystémy (Hruška et al. 2022), která bude na semináři podrobně presentována.

Organizátoři dalšího ročníku semináře Lesník 21. století se tedy rozhodli věnovat tento ročník problematice ohně v lesích, a to při akcentování různosti přístupů – od požáru jako zásadního škodlivého faktoru až po jeho aktivního či pasivního využití v rámci managementu o chráněná území. Tematické okruhy nejsou přesně vymezeny, nicméně se může jednat o následující problematiku

 

15. ročník (2019)

Co mohou říci poznatky z národních parků k současné lýkožroutové kalamitě v hospodářských lesích ČR za podmínek probíhající klimatické změny

Poslední ročník seminářese uskutečnil 24. října 2019, opět v Kašperských Horách. Věnoval se aktuálním otázkám změny klimatu a jak se ta projevuje v lesních ekosystémech v ČR, speciální pozornost pak byla věnována disturbancím v důsledku rozsáhlé kůrovcové kalamity. Ta je především důsledkem stresu vyvolaného sníženou dostupností vody (suchem) a vysokými teplotami. Jediným dlouhodobým řešením této situace je změna druhové skladby lesů, tedy minimalizací pěstování smrku ztepilého v polohách 1. až 4. lesního vegetačního stupně.

Sborník k semináři, přehled příspěvků a presentace
 

14. ročník (2018)

Pralesy a jejich vnímání společností

Seminář uskutečnil 26. dubna 2018 v Kašperských Horách, kde se diskutovalo o problematice pralesů.

Rok 2018 byl Správou Národního parku Šumava vyhlášen rokem pralesů. Prales je termín, který si zaslouží upřesnění jeho obsahu a to i ve vztahu k dalšímu, často používanému termínu divočina. S vymezením termínu prales velmi úzce souvisí vysoký stupeň přirozenosti lesa. Potřebné je věnovat se uchopení pralesů z hlediska jak přírodovědného a lesnického, tak sociálního, estetického, etického a ekonomického. Co přináší znalost pralesů pro úspěšný management hospodářských lesů a zacházení s jinak převážně kulturní krajinou?

Sborník k semináři, přehled příspěvků a presentace
 

13. ročník (2017)

13. ročník - Krušné hory a Šumava - pohoří pod různým vlivem člověka

13. ročník semináře se konal 23. března 2017 v Informačním centru NP Šumava v Kašperských Horách.

Program:
Sborník ze semináře Lesník 21. století - 13. ročník - 2017
 

12. ročník (2016)

Příroda v zákonech

12. ročník semináře se konal 19. května 2016 v Informačním centru NP Šumava v Kašperských Horách.

Sborník ze semináře Lesník 21. století - 12. ročník - 2016
Program:
 

11. ročník (2015)

Seminář proběhl na Šumavě ve Stachách dne 26. 2. 2015. Tentokrát byl věnován struktuře lesa, vlastnostem půdy a vodě. Mimo jiné byly předneseny následující příspěvky.

Sborník ze semináře Lesník 21. století - 11. ročník - 2015
 

Ze starších ročníků

 


© Karel Matějka - IDS (2023)