Služby

Firma Karel Matějka - IDS působí nepřetržitě od začátku roku 1995. Některé dílčí činnosti však byly prováděny již od počátku 90. let. Příkladem může být organizace prvního soukromého vědeckého semináře k ekologii lesů v Československu. Dobrý přehled o výsledcích práce nabízí přehled publikací, protože publikování nových poznatků je finálním článkem práce každého výzkumného pracoviště, tedy i IDS. Mnoho výsledků je rovněž presentováno v rámci domény infodatasys.cz, která je provozována od roku 2003. Firma v současnosti nabízí svoje služby pro řešení širokého spektra úloh. Jedná se především o následující tématické okruhy, s nimiž byly v minulosti získány bohaté zkušenosti:

 

Používané technologie

Vlastní softwarové vybavení IDS je založeno na operačních systémech Microsoft Windows různých verzí až po Windows 7. Nejnovější OS Windows 8 je na pracovišti sice zkoušen, ale dosud není podporován, protože se jedná o platformu, která není zpětně kompatibilní, což je důvod, proč tento OS zatím není ani doporučován pro užití na jiných pracovištích.

Důraz je kladen na legálnost veškerého vybavení, což je finančně nákladnou záležitostí. Proto je v některých případech dávána přednost vývoji vlastních aplikací. To však umožňuje následné jednoduché řešení i nových úloh, které nejsou jednoduše řešitelné v jiném komerčně dostupném softwaru.

GIS technologie

Vlastní zpracování datových vrstev je prováděno v prostředí TopoL xT. Úlohy prostorového modelování a analýz digitálního modelu terénu jsou realizovány ve vlastním sytému PlotOA.

Terénní mapování

Data pro GIS jsou sbírána technologií GPS, přičemž je využíváno zařízení Magellan (dnes firma Spectra Precision) MobileMapper CX se submetrovou přesností.

Datové vrstvy pro GIS

Při práci jsou využívány nejrůznější datové vrstvy a jejich odvozeniny. Pozornost soustředěna na využití vlastních dat:

Digitalizace materiálů

Skenovat je možno na pracovišti IDS materiály do formátu A3. K dispozici je dokumentový skener značky Hewlett-Packard a profesionální deskový A3 (maximální velikost 12" × 17") skener ScanMaker 9800XL firmy Microtek s rozlišením až 1600 dpi, volitelně s TMA jednotkou pro zpracování transparentních materiálů (například letecké snímky v oblasti DPZ nebo rentgenové snímky v oblasti lékařství).

Pro archivaci skenovaných a dalších materiálů je používán vlastní systém TextSearch.

Mikroskopická technika a zpracování obrazových dat

Protože mikroskopy patří k běžnému vybavení nejen biologických výzkumných pracovišť, je toto zařízení používáno i na pracovišti IDS. Nyní je zde užíván přístroj Nikon Eclipse E200 s připojením na PC. Pro zpracování mikroskopických snímků a měření na jejich základě byl vyvinut vlastní software FotoOverlay, který je i nabízen pro užití na dalších pracovištích. Tento program je použitelný nejen v mikroskopii, ale obecně pro jakékoli měřičské snímky, tedy rastrové obrazy se známou velikostí zobrazovacího bodu (pixelu). Ty se běžně používají například v GIS. Pro tvorbu i rozsáhlé databáze snímků lze opět využít systém TextSearch.

Vlastní knihovna a literární databáze

Knihovna začala být budována od 80. let minulého století. K této knihovně je postupně budována literární databáze (nyní v systému Reference Manager), která nyní obsahuje přibližně půl milionu citací prací z oborů, jimž je na pracovišti věnována pozornost. Souběžně je přibližně od přelomu století budována digitální knihovna skenovaných prací a dokumentů PDF evidovaných v systému TextSearch.

Matematicko-statistické zpracování dat

Základem pro zpracování jsou systémy Statistica, R, programy pro mnohorozměrnou analýzu ekologických dat (PC-ORD a Canoco) a vlastní software, jehož podstatnou složkou je program DBreleve.

Programování

Software je vyvíjen jak pro vlastní užití, tak jako zákaznický produkt. Převážně se jedná o desktopové aplikace, případně o aplikace pro web. Využívány jsou nejrůznější platformy, jejichž volba závisí na charakteru jednotlivého případu, historii řešení úlohy a na tom, jedná-li se o zákaznický produkt nebo o aplikaci pro interní užití:

Nápověda k programům je jako jejich nedílná součást vyvíjena v prostředí Adobe RoboHelp. Nápověda je distribuována společně s jednotlivými aplikacemi, ale většinou je jako web aplikace dostupná on-line na stránkách infodatasys.cz.

Formát zpracovávaných dat

Vyvíjené aplikace většinou využívají data uložená v jednotlivých databázových tabulkách dBase / FoxPro (*.dbf) a Paradox (*.db) nebo v relačních databázích Microsoft SQL Server a Interbase. V těchto formátech jsou bez problémů přijímána data pro zpracování, a to vedle běžných formátů Microsoft Access, Microsoft Excel, textových souborů a souborů XML. Pro přenos literárních citací je používán specifický textový formát Reference Manager.

Vektorová data pro GIS jsou standardně zpracovávána a uchovávána jako bloky TopoL, jejich export je často prováděn do formátu ArcGis shapefile. Zpracovávat je však možné i všechny formáty, které umožňuje načíst program TopoL xT. Rastrová data jsou podporována ve všech běžných formátech (TopoL RAS, TIFF v nejrůznějších verzích včetně kompresí, JPEG, JPEG 2000, CIT, BMP aj.). Data digitálního modelu terénu jsou podporována zejména v textovém formátu ASCII (*.asc) nebo jako real-value TIFF.

Při požadavku na zpracování dat v jiných formátech prosím o předcházející konzultaci.

 

Viz též předchozí verze této stránky (2007).

 


© Karel Matějka - IDS (2012-2013)