Seznam publikací, závěrečných zpráv a jiných materiálů
Publication list, research reports and other materials

Obsah / Content
Všechny elektronické publikace na těchto stránkách infodatasys.cz je možno vyhledat pomocí nástroje Hledat soubor na tomto webu
All electronic papers in the infodatasys.cz sites can be found using tools Find file in this web site
 

in PDFPřevážná většina dokumentů, na něž jsou níže uvedené odkazy, je ve formátu pdf pro Adobe Reader.
Majority of the documents below are in pdf format for Adobe Reader.

Odkaz na přehled textů, v nichž je publikace citována. V seznamu nejsou zahrnuty autocitace.
List of texts in which the publication is quoted. Autocitations are not included in the list.

Viz též osobní profil na / See also personal profile at ResearchGate.

ORCID 0000-0002-1202-1947

 

1. Publikované práce / Published papers

1987

Matějka K. (1987): Ekologicko-vegetační charakteristiky sukcesních stadií opuštěných polí v území Chelčic. [Plant ecological properties of several successional stages in old-fields of the Chelčice-area (South Bohemia)] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]

1990

Matějka K. (1990): Struktura a funkce společenstev primárních producentů ve vztahu k půdní složce ekosystémů. [Structure and functions of the primary producer communities in relation to the soil component of ecosystems] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]

1992

Matějka K. [ed.] (1992): Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Sborník z pracovního semináře uskutečněného 17. a 18. března 1992 v Českých Budějovicích. [Investigation of the mountain forest ecosystems and of forest damage in the Czech Republic. Proceedings of the workshop held in České Budějovice on March 17 and 18 in 1992] - České Budějovice, 140 p.
Matějka K. (1992): Poznámky ke struktuře a funkci rostlinných společenstev a k jejich roli v ekosystémech. [Remarks on the structure and functions of plant communities and to their part in the ecosystems] - Ms. [Depon in: Ústav půdní biologie, BC AV ČR, České Budějovice]
Matějka K. (1992): Confusing of terms in ecology - an example of the ecotone polemic. - Ekológia ČSFR, 11: 99-102.
Matějka K. (1992): Some aspects of the theory of the ecosystem spatial structure. I. Theory. - Ekológia ČSFR, 11: 369-377.
Matějka K. (1992): A case study of mountain spruce forest - problems and comments. In K. Matějka (Ed.), Investigation of the mountain forest ecosystems and of forest damage in the Czech Republic. Proceedings of the workshop held in České Budějovice on March 17 and 18 in 1992. - České Budějovice, pp. 42-50.

1993

Matějka K. (1993): Monitoring stavu lesů České republiky. Metodický komentář seznam ploch a některé dosavadní výsledky. [Monitoring of the forest state in the Czech Republic. Methodological remarks and some temporary results] - VÚLHM Jíloviště-Strnady.
Matějka K. (1993): Hierarchical semi-cluster analysis (HSCA): a new method of gradient analysis. - Ekológia Bratislava, 12: 131-152.
Matějka K. (1993): Diversity of ecological groups of species in cultural forests of South Bohemia. - Ekológia Bratislava, 12, 299-316.
Matějka K. (1993): Czech Republic - Republique Tcheque (Resolution 1: European network on permanent sample plots for monitoring of forest ecosystems). In von Weissenberg K., Halko L., Loiskekoski M., Norros K., Rizk N., Veltheim T. (Eds.), Report on the follow-up ministerial conference on the protection of forests in Europe, 16-17 June 1993 in Helsinki of the Strasbourg resolutions of the ministerial conference in December 1990. - Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki, pp. 37-38.
Matějka K., Materna J., Henžlík V., Palát M. (1993): Inventarization and monitoring of forest ecosystems. In Klimo E., Vinš B. (Eds.), Follow-up work with the Strasbourg resolutions in the Czech Republic (Summary of activities). - Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Prague, pp. 7-12.

1994

Matějka K. [ed.] (1994): Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. Proceeding of the workshop held in Kostelec nad Černými lesy on April from 5 to 7 in 1993. - VÚLHM, Jíloviště-Strnady.
Matějka K. (1994): Phytocoenological and environmental conditions of the cultural forests in South Bohemia. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. - FGMRI Jíloviště-Strnady, pp. 8-28.
Matějka K. (1994): Several results of the study in oak forest in periphery of the South Bohemian Basin. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. - FGMRI Jíloviště-Strnady, pp. 74-92.
Matějka K. (1994): Monitoring of the forest status in the Czech Republic. Recent results and prospects. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. - FGMRI Jíloviště-Strnady, pp. 146-154.

1995

Matějka K. [ed.] (1995): Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Processes in forest ecosystems and their external functions. Proceedings of the workshop held in Opočno on April from 25 to 27 in 1995. - IDS, Praha.
Matějka K. (1995): Ruderalization in the man-influenced forests. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. - IDS, Praha, pp. 14-18.
Matějka K. (1995): Bioindication of nutrition state and pollution on the base of foliar analysis. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. - IDS, Praha, pp. 95-106.
Matějka K. (1995): Defoliation of the forest trees and its relationships to the structure and development of stands. In Matějka K. (Ed.), Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. - IDS, Praha, pp. 130-138.
Matějka K. (1995): Forest conditions under the air-pollution impact in Europe (some results of the International Co-operative Programme). - Colloques Phytosociologiques, 23, 473-485.

1996

Matějka K. (1996): Ekologie a cenologie trav v lučních a bylinných porostech jižní části Předšumaví. [The ecology and coenology of grass species in grass-dominant and herb-grass-dominant communities in south part of foothills of Šumava Mts.] In Krahulec F., Pyšek P., Hrouda L. (Eds.), Trávy. Pracovní konference ČBS. - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 13: 71-77.
Matějka K. (1996): Monitoring jako metoda sběru dat v ekologii. [Monitoring as a method of data collection in the ecology] In Chrudina Z. (Ed.), Ekologické monitorování. - AOPK ČR, Brno, pp. 5-8.
Pašťalková H., Vacek S., Málková J., Matějka K., Bastl M. (1996): Vliv kleče horské na rostlinná společenstva v Krkonoších. [Effect of dwarf pine on plant communities in the Krkonoše Mts.] In Vacek S. (Ed.), Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území KRNAP. - VÚLHM VS Opočno, pp. 241-251.
Vacek S., Matějka K., Šach F. (1996): Analýza vegetačních změn na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Vegetation changes analysis on sites endangered by the introskeletal erosion] In Vacek S. (Ed.), Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území KRNAP. - VÚLHM VS Opočno, pp. 89-100.

1998

Matějka K. (1998): Vývoj vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic. [Plant communities development on old fields in the area of Chelčice (South Bohemia)] In: Križová E., Ujházy K. [eds.], Sekundárna sukcesia II. - TU Zvolen, pp. 75-93.
Matějka K., Vacek S., Schwarz O. (1998): Modelování vývoje zdravotního stavu smrkových porostů Krkonoš s použitím satelitních snímků. [The Norway spruce (Picea abies) health state development modelling with satellite data in the Krkonoše Mts.] - Lesnictví-Forestry, 44(8): 333-343.

1999

Matějka K. (1999): Diskusní příspěvek k typologii lesů ČR. [Towards forest typology in the Czech Republic] In: Viewegh J. [ed.], Problematika lesnické typologie I. - Česká zemědělská univerzita, LF, Praha, pp. 83-85.
Matějka K. (1999): Study of Forest Ecosystems and their Damage - a Seminar [Seminář Studium lesních ekosystémů a jejich poškození]. - Journal of Forest Science, 45(7): 289.
Vacek S., Matějka K. (1999): State of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts. in years 1976-1997. - Journal of Forest Science, 45(7): 291-315.
Vacek S., Matějka K., Šach F. (1999): Vegetační změny na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Vegetation changes on sites endangered by the introskeletal erosion]. In: Slodičák M. (Ed.), Obnova a stabilizace horských lesů. - VÚLHM, Jíloviště-Strnady, pp. 107-112.

2000

Matějka K. (2000): Rozbor poškození smrkového porostu na lokalitě Trojmezí v Národním parku Šumava. [An analyse of Norway spruce damage at the Trojmezí locality (Šumava National Park)] In: Podrázský V. et al., Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. - Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Praha, pp. 79-85.
Abstract
Vacek S., Matějka K. (2000): Dynamika vegetačních změn na výzkumných plochách v lesních porostech v Krkonoších v letech 1976 - 1995. [Dynamic of vegetation changes on permanent research plots in forests of the Krkonoše Mts. in 1976 - 1995]. In: Viewegh J. [Ed.], Problematika lesnické typologie 2. - Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická, Praha, pp. 93-106.
Vacek S., Podrázský V., Matějka K. (2000): Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980 - 1998. [Condition and development of forest soils in permanent research plots in the Krkonoše Mts. from 1980 to 1998]. In: Štursa J., Marková J. (Eds.), Geoekologické problémy Krkonoš (4). - Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, p. 39.

2001

Matějka K. (2001): Vývoj poškození porostů v Krušných horách podle skupin lesních typů na základě zpracovaných družicových snímků Landsat TM. [Stand damage development according to the forest type groups in the Ore Mts. using Landsat TM satellite imagery] In: Slodičák M.; Novák J. (Eds.), Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Results of forestry research in air-polluted area of the Ore Mts. - VÚLHM, Jíloviště-Strnady, pp. 165-168.
opravené a doplněné výsledky.
Pašťalková H., Vacek S., Matějka K. (2001): Vegetační dynamika v ekosystémech klečového vegetačního stupně v Krkonoších. [Vegetation dynamics in the ecosystems of dwarf pine vegetation zone in the Krkonoše Mts.]. In: Viewegh J. (Ed.), Problematika lesnické typologie 3. - Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická, Praha, pp. 53-62.
Pašťálková H., Vacek S., Matějka K., Málková J. (2001): Dynamika v porostech kleče horské v Krkonoších. [Dynamics of dwarf pine stands in the Giant Mountains]. - Opera Corcontica, Vrchlabí, 37(2000): 578-583.
Abstract
Vacek S., Podrázský V., Matějka K. (2001): Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998. [State and dynamics of forest soils on PRP in the Giant Mountains in the period 1980-1998] - Opera Corcontica, Vrchlabí, 37(2000): 150-155.
Abstract

2002

Cudlín P., Pechanec V., Matějka K., Elsnerová M. (2002): 11.2.3 Účinky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách [Flood effect on vegetation changes and land using in the river floodplain]. In: Patera A. et al. (Eds.), Povodně: prognózy, vodní toky a krajina [Floods: Forecasts, Watercourses and Landscape]. - ČVUT & ČVVS, Praha, pp. 419-425.
Málková J., Matějka K., Krtičková M., Zikmund M. (2002): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the eastern Giant Mts. - Opera Corcontica, Vrchlabí, 38(2001): 123-148.
Abstract
Matějka K. (2002): Komentovaný přehled mnohorozměrných statistických metod používaných v ekologii. In Viewegh J. (ed.), Problematika lesnické typologie IV. - Česká zemědělská univerzita, LF, Praha, pp. 5-10.
Pašťalková H., Vacek S., Matějka K., Málková J. (2002): Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the western Giant Mts. - Opera Corcontica, Vrchlabí, 38(2001): 89-121.
Abstract
Vacek S., Matějka K. (2002): Vegetační změny v bukových a smrkových porostech Orlických hor v letech 1951-2001 [Vegetation changes of the beech and spruce stands in the Orlické hory Mts. during 1951-2001]. In Viewegh J. (ed.), Problematika lesnické typologie IV. - Česká zemědělská univerzita, LF, Praha, pp. 11-15.
Materiály k publikaci

2003

Matějka K. (2003): Přírodní podmínky horských lesních oblastí České republiky. - infodatasys.cz.
Vacek S., Matějka K. (2003): Význam typologických ploch prof. Zlatníka pro studium dynamiky bukových a smrkových porostů CHKO Orlické hory [Significance of the Zlaník's typological plots for evaluation of dynamics in beech and spruce stands of the Orlické hory Mts. Protected Landscape Area]. In Štykar J. (Ed.), Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území. Geobiocenologické spisy, svazek č. 7. - MZLU Brno, pp. 51-66.
Vacek S., Matějka K. (2003): Vegetation changes in beech and spruce stands in the Orlické hory Mts. in 1951-2001. - Journal of Forest Science, 49(10): 445-473. DOI: 10.17221/4718-JFS
Materiály k publikaci
Vacek S., Matějka K., Mayová J., Podrázský V. (2003): Dynamics of health status of forest stands on research plots in the Šumava National Park. - Journal of Forest Science, 49(7): 333-347. DOI: 10.17221/4708-JFS
Abstract

2004

Boháč J., Hanousková I., Matějka K. (2004): Effect of habitat fragmentation due to traffic impact of different intensity on epigeic beetle communities in cultural landscape of the Czech Republic. - Ekológia (Bratislava), 23(Supplement 1/2004): 35-46.
Abstract
Málková J., Matějka K. (2004): Klíčivost vybraných travních dominant Krkonoš [Selected grass dominant germination in the Giant Mountains]. - Opera Corcontica, Vrchlabí, 41(1): 250-255.
Matějka K. (2004): Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy [Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region]. In Dvořák L., Šustr P. (Eds.), Aktuality šumavského výzkumu II. (Sborník z konference). - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 143-150.

2005

Hanousková I., Matějka K. (2005): Nevítané bylinné druhy v prostředí obcí [Unwelkome herbaceous species in built-up areas]. In: Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Sborník přednášek - Klatovy 2005, XXXI. ročník. - Výzk. ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, pp. 83-94.
Kušová D., Těšitel J., Matějka K., Bartoš M. (2005): Nature protection and socio-economic development in selected protected landscape areas. - Ekológia (Bratislava), 24(Supplement 1/2005): 109-123.
Abstract
Projekt Participativní management ...
Matějka K. (2005): Environmental and stand conditions of Prague's periurban forests. In: Neuhöferová P. (Ed.), Management of urban forests around large cities. Proceedings of abstracts. - Czech Univ. Agric., Prague, pp. 35-36.
Projekt Městské a příměstské lesy Prahy
Slodičák M. et al. (2005): Lesnické hospodaření v Jizerských horách. Forestry management in the Jizerské hory Mts. - LČR Hradec Králové & VÚLHM Jíloviště-Strnady, 226p.
Těšitel J., Kušová D., Matějka K., Bartoš M. (2005): Protected landscape areas and regional development (the case of the Czech Republic). In: Floriańczyk Z., Czapiewski K. (Eds.), Rural development capacity in Carpathian Europe. - Inst. of Agricult. and Food Economics & Inst. of Geography and Spatial Organization, Warsaw, pp. 23-36.
Projekt Participativní management ...
Těšitel J., Kušová D., Matějka K., Bartoš M. (2005): Lidé v biosférických rezervacích [Man in the biosphere reserves]. - ÚSBE AV ČR, České Budějovice, 53p.
Projekt Participativní management ...
Vacek S., Podrázský V., Matějka K. (2005): Vývoj zdravotního stavu lesních porostů a jeho predikce na výzkumných plochách na Šumavě [Dynamics of healthy status of forest stands and its preduction on research plots in the Šumava Mts.]. In: Neuhöferová P. (Ed.), Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v Národním parku Šumava. - Česká zemědělská univerzita, Praha, pp. 87-106.

2006

Boháč J., Šrubař V., Matějka K., Šťastný J. (2006): The impact of turism and landscape management in the Šumava National Park and the Šumava Landscape Protected Area on the epigeic beetle communities. - Ekológia (Bratislava), 25(Supplement 3/2006): 41-52.
Abstract
Černý K., Cudlín P., Matějka K. (2006): Die Bedeutung von Lawinenabgängen für die Schmetterlingspopulationen. - Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, Innsbruck, 86: 5-36.
Abstract
Kušová D., Těšitel J., Matějka K., Bartoš M. (2006): Socio-economic conditions in selected biosphere reserves. - Silva Gabreta, 12(3): 157-169.
Matějka K. (2006): Růst břízy v oblasti Krušných hor podle údajů LHP [Growth of birch (Betula pendula, B. carpatica and B. pubescens) in the region of the Ore Mts. on database of forest management plans]. In: Slodičák M., Novák J. (Eds.), Lesnický výzkum v Krušných horách. Recenzovaný sborník z celostátní vědecké konference. - VÚLHM, Opočno, pp. 163-168.
Matějka K. (2006): Principy vymezení I. a II. zóny příměstských lesů. [Principles of delimitation of 1st and 2nd zone of the periurban forests] In: Hospodaření v městských a příměstských lesích. Odborný seminář (úterý, 11. dubna 2006, Praha) - ČLS, Praha, pp. 18-25.
Projekt Městské a příměstské lesy Prahy
Matějka K. (2006): Území okolí Prahy a charakteristika příměstských lesů [The Prague′s surrounding area and features of the periurban forests] In: Hospodaření v městských a příměstských lesích. Odborný seminář (čtvrtek, 21. září 2006, Ostrava) - ČLS, Praha, pp. 13-20.
Projekt Městské a příměstské lesy Prahy
Podrázský V., Vacek S., Matějka K. (2006): Půdy a půdní procesy dle dominantních dřevin v Krkonoších. In: Neuhöferová P. (Ed.), Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany. - MZLU, Brno & Česká zemědělská univerzita, LF, Praha, pp. 29-40.
Svoboda M., Kopáček J., Matějka K., Podrázský V., Sládková L. (2006): Carbon pools in mountain Norway spruce ecosystem in the Bohemian Forest (Czech Republic). - Lesnícky časopis-Forestry Journal, 52: 79-87.
Abstract
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of herb layer in the catchments of the Čertovo and Plešné Lakes in Šumava Mts. - preliminary results. In: Jurásek A., Novák J., Slodičák M. (Eds.), Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - VÚLHM VS Opočno, pp. 505-513.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Čertovo Lake and Plešné Lake in the Bohemian Forest. - Biologia, Bratislava, 61(Suppl. 20): S509-S521.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52(10): 482–495. DOI: 10.17221/4529-JFS
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006): Tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest - preliminary results. In: Jurásek A., Novák J., Slodičák M. (Eds.), Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - VÚLHM VS Opočno, pp. 515-523.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006): Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. - Biologia, Bratislava, 61(Suppl. 20): S523-S532.
Vacek S., Podrázský V., Matějka K. (2006): Dynamics of the health status of forest stands and its prediction on research plots in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52(10): 457–473. DOI: 10.17221/4527-JFS

2007

Matějka K. (2007): Nové postupy pro hodnocení diversity společenstev (s příklady lesních ekosystémů) [New methods of evaluation of community diversity (with examples of forest ecosystems)] In: Križová E., Ujházy K. (Eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. - TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 161–170.
Matějka K., Vacek S. (2007): Příklady dynamiky lesních ekosystémů a jejich hodnocení [Examples of forest ecosystem dynamics and their evaluation] In: Križová E., Ujházy K. (Eds.), Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. - TU vo Zvolene, Zvolen, pp. 7–13.
Matějka K., Vacek S. (2007): Cíle projektu Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě a principy jeho řešení [Goals and principles of the project Biodiversity management in the Giant Mts. and the Bohemian Forest]. In: Dvořák L., Šustr P., Braun V. (Eds.), Aktuality šumavského výzkumu III. - Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 136–138.
Vacek S., Matějka K., Simon J., Malík V., Schwarz O., Podrázský V., Minx T., Tesař V., Anděl P., Jankovský L., Mikeska M. (2007): Zdravotní stav a dynamika lesních ekosystémů Krkonoš pod stresem vyvolaným znečištěním ovzduší [Health status and dynamics of forest ecosystems under air pollution stress in the Giant Mts.] In: Folia Forestalia Bohemica, Vol. 4. - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec n. Černými lesy, 216 p.

2008

Kulhavý J., Šrámek V., Lomský B., Fiala P., Matějka K., Borůvka L., Menšík L. (2008): Stav lesních půd zájmové oblasti [Condition of forest soils in the Krušné hory Mts.] In: Slodičák M., Balcar V., Novák J., Šrámek V. et al.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. - Hradec Králové, Edice Grantové služby LČR, pp. 71-98.
Kušová D., Těšitel J., Matějka K., Bartoš M. (2008): Biosphere reserves — An attempt to form sustainable landscapes. A case study of three biosphere reserves in the Czech Republic. - Landscape and Urban Planning, 84: 38–51.
Mikeska M., Vacek S., Prausová R., Simon J., Minx T., Podrázský V., Malík V., Kobliha J., Anděl P., Matějka K. (2008): Lesnicko-typologické vymezení, struktura a management přirozených borů a borových doubrav v ČR. - Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 448 p.
Starý J., Matějka K. (2008): Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit horských lesů na Šumavě. - infodatasys.cz
Vacek S., Krejčí F., Matějka K., Podrázský V., Remeš J., Ulbrichová I., Zatloukal V., Svoboda M., Simon J., Minx T., Jankovský L., Turčáni M., Lepšová A., Starý J., Viewegh J., Bednařík J., Malík K., Bílek L., Štícha V., Semelová V., Vokoun J., Mikeska M., Prausová R., Poustka V., Ešnerová J., Mánek J., Kučera A., Vojtěch O., Jakuš R., Kozel J., Malík V., Vojtíšek R., Baláš M. (2008): Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava a jejich management. - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 512 p.

2009

Ivanek O., Matějka K., Novotný P. (2009): Genetická struktura dvou částí porostu smrku ztepilého při horní hranici lesa na území KRNAP [Genetic structure of two parts of Norway spruce stand near the alpine forest limit in the Krkonoše National Park] - Zprávy lesnického výzkumu, 54: 300-306.
Lepšová A., Matějka K. (2009): Mykocenologický průzkum lesních ekosystémů na příkladu výškového transektu Plechý (Šumava) [Mycocoenological survey in forest ecosystems – example of the altitudinal gradient of Plechý Mt. (Bohemian Forest)] - Příroda, Praha, 28: 163–183.
Lepšová A., Matějka K. (2009): Makromycety ve výškovém transektu na vrcholu Plechý (Šumava) II. - infodatasys.cz
Matějka K. (2009): Assessment of tree layer biomass and structure using aerial photos in lake catchments of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(2): 63-74. DOI: 10.17221/95/2008-JFS
Appendix (figures in color)
Matějka K. (2009): Vývoj užití země jako zdroj diversity v krajině Šumavy [The land-use development as diversity source in contemporary landscape of Bohemian Forest Mts.] - Příroda, Praha, 28: 141–161.
Matějka K. (2009): Dynamika lesů na Šumavě I. Východiska [Forest dynamics in the Bohemian Forest Mountains. I. Fundaments] - Šumava, 2009/4: 10-13.
Matějka K. (2009): Program IsoEnz. Databáze isoenzymových analýz. (Isoenzyme analysis database). - infodatasys.cz
Matějka K. (2009): Nápověda k programu SeqAn. Sequential data distribution analyse. - infodatasys.cz
Matějka K., Starý J. (2009): Differences in top-soil features between beech-mixture and Norway spruce forests of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(12): 540-555. DOI: 10.17221/63/2009-JFS
Starý J., Matějka K. (2009): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) ve výškovém gradientu v horských lesích postižených kůrovcem na Šumavě. - infodatasys.cz
Vacek S., Krejčí F., Matějka K., Podrázský V., Remeš J., Ulbrichová I., Zatloukal V., Simon J., Minx T., Jankovský L., Turčáni M., Lepšová A., Starý J., Viewegh J., Bednařík J., Malík K., Bílek L., Štícha V., Semelová V., Vokoun J., Mikeska M., Prausová R., Ešnerová J., Mánek J., Kučera A., Vojtěch O., Jakuš R., Kozel J., Malík V., Vojtíšek R., Baláš M. (2009): Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava a jejich management. Druhé, aktualizované vydání - Lesnická Práce, Kostelec nad Černými Lesy, 512 p.

2010

Boháč J., Matějka K. (2010): Sledování epigeických brouků na výškovém transektu na Plechém (Šumava) v roce 2009. - infodatasys.cz
Matějka K. (2010): Dynamika lesů na Šumavě II. Co pozorujeme? [Forest dynamics in the Bohemian Forest Mountains. II. What has been observed?] - Šumava, 2010/1: 14-17.
Matějka K. (2010): Ekotonální prvky s porosty dřevin v krajině Šumavy, jejich výskyt a klasifikace. - Studia Oecologica, 4: 15-32.
Matějka K. (2010): Landscape structure / development and vegetation in the example of the transect Vrchlabí – Bílé Labe springs. - Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 107–122.
Matějka K., Málková J. (2010): Long-term dynamics of plant communities in subalpine and alpine zone of the Eastern Giant Mts. - Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 123–138. Electronic appendix
Matějka K., Vacek S., Podrázský V. (2010): Development of forest soils in the Krkonoše Mts. in the period 1980–2009. - Journal of Forest Science, 56: 485-504. DOI: 10.17221/79/2010-JFS
Matějka K., Viewegh J. (2010): Druhová diverzita a bohatost v lesích s různým typem hospodaření. [Species diversity and richness in forests under different management practices] - Zprávy lesnického výzkumu, 55 (Special): 28–39.
Starý J., Matějka K. (2010): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) v horských lesích v Krkonoších. - infodatasys.cz
Šantrůčková H., Vrba J., Křenová Z., Svoboda M., Benčoková A., Edwards M., Fuchs R., Hais M., Hruška J., Kopáček J., Matějka K., Rusek J. (2010): Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. - Správa NP a CHKO Šumava, PřF Jihočeské Univerzity & Česká společnost pro ekologii, Vimperk, 153 p.
Vacek S., Matějka K. (2010): State and development of phytocenoses on research plots in the Krkonoše Mts. forest stands. - Journal of Forest Science, 56: 505-517. DOI: 10.17221/127/2010-JFS
Vacek S., Matějka K. (2010): Health status of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts. - Journal of Forest Science, 56: 555-569. DOI: 10.17221/128/2010-JFS

2011

Boháč J., Matějka K. (2011): Communities of epigeic beetles in the montane spruce forests of different decline stages in the Modrava area (Bohemian Forest). - infodatasys.cz
Matějka K. (2011): Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů. - infodatasys.cz
Podrázský V., Viewegh J., Matějka K. (2011): Vliv douglasky na rostlinná společenstva lesů ve srovnání s jinými dřevinami. [Effect of Douglas fir on plant communities in forest ecosystems compared to other tree species] - Zprávy lesnického výzkumu, 56 (Special): 44–51.
Stará L., Matějka K., Cudlín P., Bodlák L., Pokorný J., Středa T., Čížková H., Pechar L., Burešová R., Zemek F., Marek M.V. (2011): Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny. [Carbon stock in the ecosystems of the Czech Republic under changing climate] In: Marek M.V. et al., Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. - Academia, Praha, pp. 189-210.
Starý J., Matějka K. (2011): Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) vybraných lokalit Krkonoš s různým typem managementu. - infodatasys.cz

2012

Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. [Forests of the Šumava Mts., bark beetle, and nature conservation] - Karolinum, Praha, 326p.

2013

Matějka K., Leugner J. (2013): Growth of Norway spruce (Picea abies [L.] Karsten) from artificial and natural regeneration in the Krkonoše Mts. and air temperature variability. - Journal of Forest Science, 59: 150-158. DOI: 10.17221/25/2012-JFS
Ivanek O., Procházková Z., Matějka K. (2013): Analysis of the genetic structure of a model Scots pine (Pinus sylvestris) seed orchard for developing management strategies. - Journal of Forest Science, 59: 377-385. DOI: 10.17221/39/2013-JFS
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2013): Co je za přemnožením (gradací) lýkožrouta smrkového na Šumavě. - Živa, LXI(5): 231-233.
Matějka K., Hruška J., Kindlmann P. (2013): Jak má vypadat smysluplná zonace národního parku Šumava? - Živa, LXI(5): XCVI-C.
Matějka K. (2013): Současnost a budoucnost ochrany přírody. - Živa, LXI(5): CIII-CIV.
Štícha V., Matějka K., Bílek L., Malík K., Vacek S. (2013): Obnova smrkového lesa po gradaci lýkožrouta v Národním parku Šumava. [Norway spruce forest recovery following bark-beetle outbreak, the Šumava National Park, Czech Republic] - Zprávy lesnického výzkumu, 58: 131-135.
Málková J., Matějka K. (2013): Vegetation and landscape on crystaline limestone bedrock in the vicinity of Lánov (Giant Mountains, Czech Republic). - European Journal of Environmental Sciences, 3: 77-87.
Matějka K. (2013): Klimatické gradienty a modelování lesních vegetačních stupňů v ČR [Climate gradients and modelling of the forest altitudinal zones in the Czech Republic] In: Friedl M., Ed., Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství - Geobiocenologické spisy, Vol. 15, pp. 103-118.
Viz Abstrakt - Abstract - Publikace na infodatasys.cz - Prezentace

2014

Bednařík J., Čada V., Matějka K. (2014): Forest succession after a major anthropogenic disturbance: a case study of the Jewish Forest in the Bohemian Forest, Czech Republic. - Journal of Forest Science, 60: 336-348. DOI: 10.17221/57/2014-JFS
Bednařík J., Matějka K. (2014): Struktura porostů Picea abies (L.) Karst. ovlivněných antropogenními disturbancemi v oblasti Medvědí hory (NP Šumava). [Structure of Picea abies (L.) Karst. stands affected by anthropogenic disturbances in the Medvědí hora area (Šumava National Park)] - Zprávy lesnického výzkumu, 59: 18-27.
Bezděčková L., Procházková Z., Matějka K. (2014): Practical implications of inconsistent germination and viability results in testing stored Fagus sylvatica seeds. - Dendrobiology, 71: 35-47. DOI: 10.12657/denbio.071.004
Matějka K. (2014): Lesní vegetační stupně s převahou smrku v ČR. - infodatasys.cz
Matějka K. (2014): Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2011 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů. - infodatasys.cz
Matějka K., Leugner J., Krpeš V. (2014): Phenotype features in juvenile populations of Picea abies and their growth. - Journal of Forest Science, 60: 96-108. DOI: 10.17221/77/2013-JFS
Matějka K., Podrázský V., Viewegh J. (2014): 10. Vliv douglasky na stav lesních fytocenóz [Effect of Douglas-fir on forest plant communities]. In: Slodičák M. et al., Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR [Silvicultural approaches for introduction of Douglas-fir into the forest mixed stands in conditions of the Czech Republic] - Lesnická práce s.r.o., Kostelec n. Černými lesy, pp. 214-231.
Podrázský V., Martiník A., Matějka K., Viewegh J. (2014): Effects of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) on understorey layer species diversity in managed forests. - Journal of Forest Science, 60: 263-271. DOI: 10.17221/49/2014-JFS
Těšitel J., Kušová D., Silovský V., Matějka K. (2014): V. Biosphere reserve - Platform to communicate nature protection with local development (Šumava Mts., Czech Republic). In: Těšitel J., Kolbmüller B., Stöglehner G. (Eds.), Vital landscapes. Valorisation and sustainable development of cultural landscapes using innovative participation and visualisation techniques. - NEBE, s.r.o., České Budějovice, pp. 67-80.
Viewegh J., Podrázský V., Matějka K. (2014): Charakterystyka roślinności runa kształtującej się pod drzewostanami daglezjowymi (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) w lasach gospodarczych Czech. [Characteristic of forest floor developed under Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) stands in commercial forest in Czech Republic] - Sylwan, 158: 277-284.

2015

Bezděčková L., Matějka K. (2015): The quality and the depth of dormancy of beechnuts in individual stand groups with varying climatic conditions within a single unit of approval. - Journal of Forest Science, 61: 382-392. DOI: 10.17221/44/2015-JFS
Matějka K. (2015): Disturbance-induced changes in the plant biomass in forests near Plešné and Čertovo Lakes. - Journal of Forest Science, 61: 156-168. DOI: 10.17221/109/2014-JFS
Matějka K. (2015): Vliv asanačních zásahů v oblasti Ptačího potoka (NP Šumava) po čtyřech letech. - infodatasys.cz
Matějka K., Podrázský V., Viewegh J., Martiník A. (2015): Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO) a v porostech jiných dřevin. [Comparison of the herb layer in the stands of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) FRANCO) and stands of other tree species] - Zprávy lesnického výzkumu, 60: 201-210.
Obrázky k článku v plném rozlišení

2016

Boháč J., Matějka K. (2016): Communities of epigeic beetles in tree line from montane spruce forest to secondary meadow in the different stage of the forest decline in the area of Modrava (Bohemian Forest, Czech Republic). - Ekológia (Bratislava), 35: 340-349. DOI: 10.1515/eko-2016-0027
Matějka K., Starý J., Boháč J., Lepšová A., Špulák O. (2016): Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území [Demonstration and research plots for monitoring of forest management in protected areas] - infodatasys.cz
Viewegh J., Miltner S., Matějka K., Podrázský V. (2016): Comparison of the herb layer composition in stands of several tree species in the Louny region. - Beskydy, 9: 41-48. DOI: 10.11118/beskyd201609010041

2017

Hrib M., Podrázský V., Matějka K., Viewegh J. (2017): Effect of black walnut (Juglans nigra) on the understorey vegetation – a case study of South Moravian forests (Czech Republic). - Journal of Forest Science, 63: 136-148. DOI: 10.17221/68/2016-JFS
Matějka K. (2017): Multivariate analysis for assessment of the tree populations based on dendrometric data with an example of similarity among Norway spruce subpopulations. - Journal of Forest Science, 63: 449-456. DOI: 10.17221/106/2016-JFS

2018

Bezděčková L., Matějka K. (2018): Vliv počasí na kvalitu semen borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies (L.) KARST.). [Influence of weather conditions on the quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) KARST.) seeds] - Zprávy lesnického výzkumu, 63: 1-9.
Matějka K. (2018): Nové a přehlížené matematicko-statistické metody pro geobiocenologii a ekologii. [New or ignored mathematical-statistical methods for geobiocenology and ecology] In: Hrubá V., Friedl M., Eds., Geobiocenologie a lesnická typologie v lesnictví a krajinářství. - Geobiocenologické spisy, Vol. 17, Mendelova univerzita, Brno, pp. 146-160.
Publikace na infodatasys.cz - Prezentace
Matějka K., Podrázský V., Viewegh J. (2018): Rostlinná společenstva s douglaskou tisolistou a domácími dřevinami v České republice a Polsku [Plant communities with Douglas-fir and native tree species in the Czech Republic and Poland] In: Novák J. et al., Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR [Applying Douglas-fir in forest management of the Czech Republic] - Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy, pp. 80-105.

2019

Kjučukov P., Hubený P., Čížková P., Čada V., Bače R., Matějka K., Hruška J., Zenáhlíková J., Hořejší M., Svoboda M. (2019): Horské smrčiny Národního parku Šumava ve faktech. [Facts on mountain Norway spruce forests in the Šumava National Park] - Lesnická práce, 98(3): 164-167 (20-23).
Málková J., Matějka K., Kociánová M. (2019): Vitality and counts of Pedicularis sudetica subsp. sudetica in known localities of the Czech Giant Mountains during more than 20 years. - (Poster).
Oulehle F., Wright R.F., Svoboda M., Bače R., Matějka K., Kaňa J., Hruška J., Couture R.-M., Kopáček J. (2019): Effects of Bark Beetle Disturbance on Soil Nutrient Retention and Lake Chemistry in Glacial Catchment. - Ecosystems, 22(4): 725-741. DOI: 10.1007/s10021-018-0298-1

2020

Kopáček J., Bače R., Hejzlar J., Kaňa J., Kučera T., Matějka K., Porcal P., Turek J. (2020): Changes in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree dieback. - Science of the Total Environment, 720: 137518. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137518

2021

Málková J., Matějka K., Kociánová M., Šimková L. (2022): Vitalita a početnost všivce krkonošského Pedicularis sudetica subsp. sudetica v trvalých plochách české části Krkonoš v posledních 16 letech [Vitality and counts of Pedicularis sudetica subsp. sudetica in permanent plots of the Czech Krkonoše Mts in the last 16 years]. - Opera Corcontica, 58: 93-115.
Matějka K. (2013-2021): Vývoj teplot a srážek v ČR od roku 1961. - infodatasys.cz
Mondek J., Matějka K., Gallo J., Prokůpková A., Hájek V. (2021): Picea abies and Pseudotsuga menziesii radial growth in relation to climate: case study from South Bohemia. - Austrian Journal of Forest Science, 138: 209-244.

2022

Matějka K., Krpeš V. (2022): Norway spruce phenotype variability determined by needle anatomy in Bohemian Forest compared to other regions of the Czech Republic. - Journal of Forest Science, 68(11): 473-483. DOI: 10.17221/137/2022-JFS

2023

Matějka K., Modlinger R. (2023): Climate, Picea abies stand state, and Ips typographus in the Czech Republic from a viewpoint of long-term dynamics. - infodatasys.cz
Matějka K., Modlinger R. (2023): Ecological interpretation of climate change according to Churáňov station (NP Šumava, Czech Republic) during 60 years. - infodatasys.cz

2024

Matějka K., Mondek J. (2024): Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov [Comparison of Douglas-fir and Norway spruce growth according to data from forest management plans and outlines]. - Zprávy lesnického výzkumu, 69(1): 37-47. DOI: 10.59269/zlv/2024/1/717

2. Publikace na CD-DVD / Digital publications on CD-DVD

Matějka K. (2000): Zpráva o řešení dílčího úkolu C1 Systémová analýza a prognózy dalšího vývoje. (Projekt MŽP ČR VaV/620/1/99) [Report on the partial research project C1 "System analyze and forecast of forest further development" (Project of the Czech Ministry of Environment VaV/620/1/99)]
Matějka K. (2000): Literatura k poškození lesních porostů v České republice I. [Literature sources towards forest damage in the Czech Republic I]
Podrobný obsah
Matějka K. (2000): Literatura k poškození lesních porostů v České republice II. [Literature sources towards forest damage in the Czech Republic II]
Podrobný obsah
Matějka K. (2000): Historické přehledové lesnické mapy I. [Old forestry overview maps from 60's and 70's I]
Matějka K. (2002): Vývoj lesnické typologie v České republice I-III [Development of the forest typology in Czech Republic I-III]
Informace o projektu, v rámci kterého byly zpracovány CD k lesnické typologii.

3. Vypracované závěrečné zprávy / Research reports

Viz též Zpracované plány péče o maloplošná chráněná území

Matějka K. (1995): Vztah vybraných druhů bylin ke kleči na několika plochách v Krkonoších. [Relationships between selected herb species and dwarf pine in study plots in the Krkonoše Mts.] 12p.
 
Matějka K. (1996): Souhrnné zpracování lesních hospodářských plánů platných ke konci roku 1995. [Summarisation of the forest management plans validated to 1995] 24p.
Matějka K. (1996): Modelování vývoje zdravotního stavu smrkových porostů s použitím satelitních snímků. [Health state modelling by Norway spruce stands using satellite imageries] 18p.
Matějka K. (1996): Datové systémy při sledování ekologie lesů a v lesnictví. [Data systems on the forest ecology investigation and forestry]
 
Matějka K. (1997): Vývoj vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic. [Vegetation development on the old fields in the Chelčice area (South Bohemia)] 38p.
Matějka K. (1997): Zpráva o zpracování dat z trvalých zkusných ploch v oblasti KRNAP do roku 1997. [Report on processing of data from permanent research plots in the Krkonoše Park from 1997] 43p.
 
Matějka K. (1998): II. Analysis of national questionnaires. Chapter 1: General information of the Phare countries. c) Forest protection and health. 20p.
Matějka K. (1998): Brdy - meteorologická věž na vrchu Praha 1993-1997. [Brdy Mts. - meteorological tower on the Praha hill] 19p.
Matějka K. (1998): Monitoring stavu lesních porostů na Křivoklátsku. Zpráva za rok 1998. [Health state monitoring of forest stands in the Křivoklát area (Central Bohemia)] 13p.+append.
Matějka K. (1998): Vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic v roce 1998. Zpráva o řešení úkolu v rámci grantu GA ČR reg. č. 526/97/0631 - Vývoj biodiversity půdního prostředí během sekundární sukcese na opuštěných polích. [Old field vegetation in the Chelčice area in 1998. Report on the grant project GA ČR No. 526/97/0631 - Biodiversity development in soils during secondary succession in old fields] 21p.
 
Matějka K. (1999): Monitoring stavu lesů v Národním parku Šumava - zpracování dat do roku 1999. [Monitoring of the forest state in the Šumava National Park - data processing up to 1999] 38p.
Matějka K. (1999): Report on BCRS project 3.3/DE-07 (biomass measurement in the Krkonoše Mts.). Data processing. 5 p. + append.
Matějka K. (1999): Praděd - vyrovnání dat GPS. [Praděd hill (Jeseníky Mts.) - equalisation of the GPS point network] 2 p.
Matějka K. (1999): C1 - Systémová analýza a prognózy dalšího vývoje. (Projekt VaV/620/1/99 Příčiny poškození lesních ekosystémů ...) [System analysis and state development prospect (Project VaV/620/1/99 Causes of the forest ecosystem damage ...)] 15 p. + append.
 
Matějka K. (2000): Zpráva o řešení dílčího úkolu C1 Systémová analýza a prognózy dalšího vývoje. (Projekt MŽP ČR VaV/620/1/99) [Report on the partial research project C1 "System analyze and forecast of forest further development" (Project of the Czech Ministry of Environment VaV/620/1/99)] 71 p.
Matějka K. (2000): Statistické vyhodnocení isoenzymových analýz. [Statistical evaluation of the isoenzyme analysis] 6 p.
 
Matějka K. (2001): Acidifikace lesních půd v České republice (přehled základní literatury). [Forest soil acidification in the Czech Republic (review)] 17 p.
Matějka K. (2001): Vegetace v nivě řek Dřevnice a Moravy - vývoj po povodni v roce 1997. [Vegetation in the floodplain area of the Dřevnice and Morava rivers - succession after flooding at 1997] 22 p.+append.
Matějka K. (2001): Posouzení struktury databáze pro projekt Národní inventarizace lesů ČR. [Judgement of the database structure has been used in the project Forest national inventarisation in the Czech Republic] 16 p.
Matějka K. (2001): Klíčivost semen trav z (sub)alpinských poloh Krkonoš (zpracování dat). [Germinability of the grass seeds collected in (sub)alpine zone of the Krkonoše Mts.] 61p.
 
Matějka K. (2002): Mapování lesních biotopů v rámci projektu NATURA na území KRNAP. [Forest biotope mapping within a framework of the NATURA project in Krkonoše Mts.]
 
Matějka K. (2003): Společenstva motýlů a vegetace na lavinových drahách v západním Rakousku (zpracování dat). [Butterfly communities and vegetation in avalanche areas in the western Austria] 43p.
Těšitel J, Matějka K. [Eds.] (2003): Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit. Projekt VaV/610/03/03. [Participative management in protected areas - a passport to minimisation biodiversity / socio-economy discordances] (Prepared under co-operation with Institute of Landscape Ecology Academy of Science)
 
Matějka K. (2004): Půdy Jizerských hor. Zpracování dat. [Soils of the Jizerské hory Mts. Data processing.] 42p.
Matějka K. (2004): Zpracování fytocenologických snímků z lokality Lánov v Krkonoších. [Processing of plant coenologiecal relevés from vicinity of Lánov in the Krkonoše (Giant) Mts.] 16p.
Těšitel J, Matějka K. [Eds.] (2004): Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit. Projekt VaV/610/03/03. [Participative management in protected areas - a passport to minimisation biodiversity / socio-economy discordances] (Prepared under co-operation with Institute of Landscape Ecology Academy of Science)
Oficiální stránky projektu s dalšími dokumenty
 
Matějka K. (2005): Poškození lesních porostů v oblasti Šumavy (zpracování dat z výzkumných ploch VS VÚLHM Opočno do roku 2004). [Forest stands damage in the Šumava Mts. (Processing of data from research plots of Opočno Research station of FGMRI, up to 2004).] 27p.
Matějka K. (2005): Zpracování dotazníkového šetření k názorům na JETE v jižních Čechách. [Data analysis within a questionnaire investigation on peoples thoughts on nuclear power station in Temelín (South Bohemia).] 17p.
Matějka K. (2005): Příměstské lesy hlavního města Prahy. [The Prague's peri-urban forests.] 28p. - Součást závěrečné zprávy projektu VaV 640/07/03
Podrázský V. et al. (2005): Problematika péče o lesy v okolí hl. m. Prahy s ohledem na jejich funkční využívání. 100p. (Kapitoly: Úvod, 1. Turistická atraktivita a intenzita rekreačního využívání lesů, 2. Vymezení zájmového území oblasti příměstských lesů hlavního města Prahy, Přílohy I, II).
Těšitel J, Matějka K. [Eds.] (2005): Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit. Projekt VaV/610/03/03. [Participative management in protected areas - a passport to minimisation biodiversity / socio-economy discordances] (Prepared under co-operation with Institute of Landscape Ecology Academy of Science)
Závěrečná zpráva ve formátu PDF / Close report as PDF
Oficiální stránky projektu s dalšími dokumenty / Official pages of the project
 
Matějka K. (2006): Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor - zpracování dat v roce 2006 (půdy, porosty náhradních dřevin, analýza růstu dřevin). [Forestry management in the air-polluted area of Ore Mountins - data processing in 2006 (soils, stands of substitute tree species, tree growth analyse)] 37+63p.
 
Matějka K. (2007): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2006. [Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. - the associate's report on 2006] 25p.
Matějka K. (2007): Zpráva o řešení PS 7 projektu CzechCarbo v roce 2007. [The CzechCarbo report on WP 7 in 2007] 25p.
 
Matějka K. (2008): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2007. [Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. - the associate's report on 2007] 44p.
Matějka K. (2008): ManForest - Ecosystem functions and biodiversity in managed forest landscapes: Czech Republic - basic data on forests and forestry. 15p.
 
Matějka K. (2009): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2008. [Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. - the associate's report on 2008] 20p.
 
Matějka K. (2010): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009. [Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. - the associate's report on 2009] 30p.
Matějka K. (2010): Vyhodnocení struktury porostu a vývoje dřevin na výzkumné ploše Číhalka. [Evaluation of the stand structure and tree development in the research plot Číhalka] 10p.
 
Matějka K. (2011): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2010. [Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. - the associate's report on 2010] 88p.
Matějka K. (2011): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - závěrečná zpráva spoluřešitele. [Biodiversity management in the Krkonoše Mts. and Šumava Mts. - the associate's final report] 34p.
Matějka K. (2011): Zpráva spoluřešitele projektu QI112A170 za rok 2011. Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti. [The associate's final report on the project QI112A170, year 2011. Options for cultivation and use of genetically valuable part of the Norway spruce population with the climax growth strategy for mountain areas] 23p.
 
Matějka K. (2012): Sociálně-ekonomické charakteristiky obcí a vybraná velkoplošná chráněná území v ČR. [Socio-economic characteristics of selected municipalities and large protected areas in the Czech Republic] 20p.
Matějka K. (2012): Zpráva spoluřešitele projektu QI112A170 za rok 2012. Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti. [The associate's final report on the project QI112A170, year 2012. Options for cultivation and use of genetically valuable part of the Norway spruce population with the climax growth strategy for mountain areas] 16p.
 
Matějka K., Těšitel J., Kušová D. (2013): Dotazníkové šetření ve vybraných velkoplošných chráněných oblastech ČR. [The questionnaire survey in selected large protected areas in the Czech Republic] 23p.
Viz též stránky k projektu / See also the project pages GA ČR P404/11/0354 Protected areas – social deal on nature protection.
Matějka K. (2013): Zpráva spoluřešitele projektu QI112A170 za rok 2013. Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti. [The associate's final report on the project QI112A170, year 2013. Options for cultivation and use of genetically valuable part of the Norway spruce population with the climax growth strategy for mountain areas] 14p.
 
Matějka K. (2014): Zpráva spoluřešitele projektu QI112A170 za rok 2014. Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti. [The associate's final report on the project QI112A170, year 2014. Options for cultivation and use of genetically valuable part of the Norway spruce population with the climax growth strategy for mountain areas] 22p.
Matějka K. (2014): Hodnocení přirozenosti lesů NP Šumava. [Evaluation of naturalness of forests in the Šumava National Park] 13p. (zpráva pro MŽP ČR)
 
Matějka K. (2017): Podkladová studie oblasti středního toku Labe významné z hlediska lesnicko-vodohospodářského. [A background study of the area of the Elbe-river basin as the area significant for forestry and water management] 38p. (zpráva pro VÚLHM Strnady, VS Opočno)

 


© Karel Matějka - IDS (2003-2023)

Začátek stránky