Přílohy záverečné zprávy projektu

Projekt Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit

Přílohy jsou tvořeny jednotlivými dokumenty, které jsou většinou dostupné v síti Internetu. Tento dokument ve formátu PDF

 1. Biodiversita a udržitelný rozvoj Šumavy
 2. Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska
 3. Biodiversita Křivoklátska
 4. Legendy k mapám: geologická mapa, geobotanická rekonstrukční mapa
 5. Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných území
 6. Střetové oblasti v rámci sledovaných biosférických rezervací
 7. Náhlé posuny v ekosystémech - teoretické základy pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny
 8. Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení
 9. Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study)
 10. Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy
 11. Louky Šumavy a Předšumaví
 12. Návrh systému monitoringu ve vztahu k participativnímu / integrovanému managementu biosférických rezervací
 13. Indikátory biodiversity
 14. Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací
 15. Poznámky k připravovanému Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování
 16. Sídla a obyvatelstvo
 17. Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území
 18. Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemků
 19. Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí
 20. Dotazník
 21. Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat)
 22. Sociologický dotazníkový průzkum
 23. Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko
 24. Boháč J., Bezděk A. (2004): Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý Luh peat bog. - Silva Gabreta, 10: 141-150.
 25. Boháč J., Matějíček J. (2004): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů. - Aktuality šumavského výzkumu II, Vimperk, pp. 212-217.
 26. Boháč J., Matějíček J. (2004): Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy - současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy. - Aktuality šumavského výzkumu II, Vimperk, pp. 218-220.
 27. Boháč J., Frouz J., Syrovátka O. (2005): Communities of carabids and staphylinids in seminatural and drained peat meadows in Southern Bohemia. - Ekológia, Bratislava, 24: 292-304.
 28. Těšitel J., Kušová D., Matějka K., Bartoš M. (2005): Protected landscape areas and regional development (the case of the Czech Republic). In: Z. Floriańczyk, K. Czapiewski [eds.], Rural development capacity in Carpathian Europe. - Warsaw, pp. 113-126.
 29. Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2005): The media image of the relationship between nature protection and socio-economic development in selected Protected Landscape Areas. - Silva Gabreta, 11: 123-133.
 30. Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2005): Život v územích se zvláštím režimem. - Životné prostredie, 39(2): 72-74.

© Karel Matějka - IDS (2005)