Programy ke stažení

Obsah

Dále jsou uvedeny některé programové produkty, které lze získat jako freeware (zdarma) nebo je potřebné po stažení a instalaci programy zaregistrovat. Registraci je možné provést až po objednání produktu (nejlépe prostřednictvím e-mailu na adrese ids@infodatasys.cz) a uhrazení příslušné ceny.
Všechny uvedené produkty jsou určeny a byly vyzkoušeny pro operační systémy MS Windows (až po Win10) a odpovídající serverové OS, kde jsou plně funkční.

Postup při instalaci

Vlastní instalace

Stáhněte a uložte soubor *.zip na disk a dale jej rozbalte do libovolného pracovního adresáře. Dále postupejte podle obsahu rozbaleného souboru: Starší verze instalací (uvolněné před květnem 2008) obsahují program setup.exe - po jeho spuštění proveďte instalaci podle pokynů. Nový typ instalací obsahuje balíček *.msi pro Windows Installer, který je součástí většiny podporovaných operačních systémů. Instalace vlastního programu se spustí vlastním spuštěním souboru *.msi.
V případě, že program vyžaduje registraci postupujte podle pokynů uvedených níže.

Poznámky k instalaci programů v operačních systémech Windows XP, Vista, Windows 7 a Windows Server 2003 a následující. Tam uvedené informace platí přiměřeně i pro systémy Windows 8 (8.1) a 10.

Instalace Borland Database Engine

Většina programů vyžaduje přístup k datům uloženým v databázových tabulkách (zpravidla formátu *.DBF - Dbase/FoxPro nebo *.DB - Paradox), který je realizován pomocí Borland Database Engine (BDE), proto musí být tento systém instalován na počítači před prvním spuštěním programu. Všechny níže uváděné programy, které využívají BDE mají jako součást instalace textový soubor readme.txt, který obsahuje www adresu odkud je možno stáhnout instalaci BDE.

Systém BDE bývá často označován za zastaralý a ze strany výrobce již nemá novou podporu, přesto má řadu výhod. S jeho pomocí mohou být vytvářeny aplikace, které nejsou vázány na nějaký konkrétní formát dat, ale ten si může určit až uživatel. Datové formáty mohou být velmi různorodé: mimo nativních formátů DBF, DB a TXT to může být široká paleta dat přístupných přes ODBC, včetně dat v MS SQL serveru.

Aplikace pro MS Windows 7, 8 a 10

Všechny programy jsou testovány pro použití v rámci operačního systému MS Windows 7 a následujících. Aplikace včetně nápovědy je zpravidla možno bezprobémově instalovat rovněž ve starších systémech Windows XP a Windows Vista.

Aplikace označené tímto logem byly testovány pod Windows 10.

Viz též Poznámky k užití Windows 8 (8.1) a 10.

Registrace programů

Program, který vyžaduje registraci je možné instalovat pouze na jeden počítač (případně tolik počítačů, pro kolik byla zakoupena instalace) a program je možné provozovat pouze na tom počítači, pro který byla registrace provedena.

Postup registrace: Po vlastní instalaci programu je po jeho prvním spuštění zobrazen formulář obdobný jako tento:

Zde je potřebné zadat přístupový kód (Access Code), který Vám bude sdělen na základě Vašeho dotazu (prostřednictvím e-mail nebo telefonu). V tomto dotazu je potřebné uvést programem vygenerované číslo (Info-value). V případě, že přístupový kód nezadáte okamžitě - zaznamenejte si hodnotu Info-value pro následný dotaz, potom bude program ukončen a přístupový kód můžete zadat až po následujícím spuštění programu.
Uživatel může též automaticky vygenerovat e-mail se žádostí o zaslání přístupového kódu kliknutím myší na zobrazenou e-mail adresu. Tato zpráva bude obsahovat například následující údaje, které je potřebné doplnit o údaje o uživateli a zakoupené licenci:

Info-value 2968111375
Application: TextSearch
Version 1.0.6.1
User:
(Fill complete identification of user and application / Doplňte úplné informace o uživateli a programu)

Update

Pokud máte již instalovanou starší verzi programu, pak jej můžete zdarma aktualizovat stažením příslušného souboru *.ZIP a přeinstalováním starší verze. Tento update je možné provádět i pro registrované programy, pokud se starší instalovaná a nová verze liší pouze v označení na třetím nebo čtvrtém místě (například verzi 1.2.1.20 lze aktualizovat verzí 1.2.7.0, ale již ne verzí 1.3.0.0). Pro upgrade na verzi vyšší je potřebné tento upgrade zakoupit.

Registrovaným uživatelům je postupně distribuována aplikace IDSmanagement, která slouží především k udržování aktuálnosti instalovaných programů v počítači a to bez nutnosti jejich přeinstalace. Aplikace se jednoduše spustí a update všech aplikací se provede jediným kliknutím myši. Podrobnosti na stránce zde.

Historie změn programů

Naleznete vždy na místě tohoto tlačítka

V roce 2005 bylo započato s reportováním změn funkčnosti jednotlivých programů. To má sloužit především k upozornění na nové vlastnosti, které by nemusely být uživateli ihned zřejmé, protože ne vždy se projevují na vzhledu vlastního programu a jejich vlastní popis bývá mnohdy ukryt uvnitř struktury nápovědy k programu.

Od 5.7.2006 je v uvolněných překladech řešen problém spouštění programů uživateli, kteří nemají nastavena administrátorská práva ve Windows (týká se verzí operačního systému Windows 2000 a vyšších, případně serverových OS).

Počínaje verzemi programů uvolněnými v roce 2019 byla provedena změna struktury jejich instalace: ta je prováděna ve složce IDS, zpravidla umístěné v cestě c:\Program Files\. Ve složce IDS jsou vytvářeny adresář specifický pro instalovaný program, adresář Help pro soubory nápovědy (společný adresář pro všechny programy firmy IDS) a adresář CommonFilesIDS, kde jsou umisťovány soubory společné pro různé aplikace (například knihovny dll, nastavení ODBC pro přístup k některým databázím, společná jazyková nastavení programů a podobně).

Dne 14.7.2023 byly uvolněny první překlady programů, jejichž instalace probíhá standardně do adresáře c:\IDSprograms místo původního umístění c:\Program Files (x86)\IDS. Současné verze programů mají upravené číslování tak, že na třetím místě je uveden rok překladu a na čtvrtém místě je pořadové číslo v příslušném roce.

Produkt Vyžaduje registraci / instalaci BDE Stručný popis Verze
Datum publikace
Instalace
(velikost)
IDSDataView
ANO / ANO Program pro základní práci daty v různých formátech (datové tabulky Paradox, dBase / (Visual) FoxPro, uspořádané textové soubory a text oddělený oddělovači) a v některých databázích (MS SQL server, MS Access), tvorba základních grafů, včetně řady statistik. 1.0.2023.3
16.7.2023
Stáhnout
6371 kB
FotoOverlay
ANO / (NE) Program pro práci s měřičskými snímky (například digitální mikrofotografie, ortofotomapy). Umožňuje počítání objektů, měření délek a ploch nad těmito snímky.
Poznámka: Instalační soubor obsahuje rovněž instalaci programu IDS ViewImages. Tu instalujte pouze v případě, že tento prohlížeč máte rovněž zakoupený. Program IDS ViewImages vyžaduje instalaci BDE.
1.0.2023.1
14.7.2023
Informace o novinkách
Stáhnout
3982 kB
Canopy Photos
ANO / ANO Program pro zpracování hemisférických fotografií. Je speciálně určený zvláště pro vyhodnocení struktury korunové vrstvy lesních porostů. 1.0.2023.1
14.7.2023
Stáhnout
5359 kB
TextSearch
ANO / ANO Systém TextSearch dokáže provádět účinnou správu fotografií, skenovaných dokumentů, textových dokumentů, souborů formátu PDF, jejich ukládání, třídění, vyhledávání a publikaci - jeho součástí jsou prohlížeč IDS ViewImages a program vTextSearch pro umístění na vyměnitelném disku (CD, DVD, flash-disk aj.) společně s distribuovanými daty. 1.1.2023.2
14.7.2023
Informace o novinkách
Stáhnout
4564 kB
DBreleve
+
PlotOA
ANO / ANO Databáze fytocenologických snímků - Program slouží k ukládání fytocenologických snímků nebo obdobných záznamů o druhovém složení společenstev, k manipulaci s nimi, k tvorbě tabulek a datových souborů pro další zpracování snímků. Součástí balíku jsou též programy pro klasifikaci vzorků, včetně klasifikace sekvenčně uspořádaných vzorků procedurou HSCA. Aplikace CorrelDist slouží pro výpočet korelačních vzdáleností.
Připojená omezená verze programu PlotOA dokáže vykreslit scattergram vybraných hodnot v isotropním měřítku a obsahuje i některé další funkce vhodné pro znázornění výsledků ordinační analýzy.
DBreleve
2.5.2023.2
Informace o novinkách
PlotOA
2.5.7.36
Informace o novinkách
14.7.2023
Stáhnout
7266 kB
PlotOA
verze 3.1
ANO / ANO "Isotropic images" - Program PlotOA dokáže vykreslit scattergram (bodové pole) vybraných hodnot v isotropním měřítku, to znamená, že velikost jednotky na vertikální i horizontální ose je stejná. Obsahuje některé funkce vhodné pro znázornění výsledků ordinační analýzy, geografických a jiných dat, umožní jejich analýzu. Dále byla do programu zahrnuta knihovna pro analýzu digitálního modelu terénu. Umožňuje zpracovat i další geograficky kódované a obdobné rastry. 3.1.2023.2
14.7.2023
Informace o novinkách
Stáhnout
4925 kB
PHENIPS
ANO / ANO Modifikovaný model PHENIPS fenologického vývoje lýkožrouta smrkového (Ips typographus) 1.0.2023.3
27.12.2023
Stáhnout
13470 kB
RaTrIds
ANO / (ANO - pouze pro GIStransform) "Dávková transformace rastrů pro GIS do jiného souřadného systému" - Program RaTrIds transformuje rastrová data mezi souřadnými systémy S-JTSK, S-42 a WGS84 ve zobrazení UTM zone 33n. Transformovat je možné celou dávku rastrových souborů. Podporuje formáty BMP, TIFF (většinu používaných subformátů s možností různé komprese) a JPEG. Dodáván je společně s programem GIStransform pro transformaci souřadnic mezi jmenovanými projekčními systémy společně s geografickými sférickými souřadnými systémy na Krasovského elipsoidu a na elipsoidu WGS84 (dokáže transformovat tyto souřadnice též pro řadu hodnot uložených v databázové tabulce DBF nebo DB).
RaTrIds
1.0.0.4
GIStransform
1.0.0.1
15.11.2007
Stáhnout
4106 kB
Species names
verze 1.0
ANO / ANO Nomenklatura taxonů s databází jmen rostlin ČR podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al., 2002). 1.0.1.4
15.11.2008
Informace o novinkách
Stáhnout
1701 kB
Species names
verze 1.1
ANO / ANO Nomenklatura taxonů s volitelnou databází. 1.1.0.4
9.12.2010
Informace o novinkách
Stáhnout
805 kB
Species
NE / ANO Program pro ukládání seznamů druhů. Tento program umožňuje import dat do systému DBreleve.
Zdarma ke stažení
1.0.0.1
2.1.2004
Stáhnout
1170 kB
TDM
ANO / ANO Program pro analýzu stavu a poškození lesních porostů a modelování jejich dalšího vývoje na podkladě modelu přechodových matic 2.0.7.8
15.6.2008
Stáhnout
678 kB
SoilExplorer
ANO / ANO Program slouží ke grafické analýze výsledků analýz půdních vzorků odebíraných v půdních profilech. Umožňuje interaktivní vykreslení jednoho nebo dvou vybraných půdních profilů charakterizovaných na základě výsledků analýz. 1.5.7.10
5.7.2006
Informace o novinkách
Stáhnout
1454 kB
Markup
NE / ANO Identifikuje položení mapových listů Markupova mapového kladu, který byl použit pro některé starší lesnické mapy.
Poznámka: Program nevyžaduje instalaci.
Zdarma ke stažení
1.0.0.2
2.4.2003
Stáhnout
331 kB
SeqAn
ANO / ANO Provádí statistickou analýzu vyšetření výsledků gelové elektroforézy (například pro isoenzymové analýzy) chromatografie na tenké vrstvě nebo jiných sérií dat, u kterých jde o vzájemné odlišení homogenních skupin hodnot, lze jej užít pro analýzu distribuce hodnot z více normálních rozdělení. 1.0.8.2
2.4.2010
Informace o novinkách
Stáhnout
1597 kB
TIFFtags
Popis programu
NE / NE Umožňuje kompletní identifikaci rastrových dat uložených ve formátu TIF (Tag Image File Format - TIFF) prostřednictvím čtení všech tagů.
Poznámka: Program nevyžaduje instalaci.
Zdarma ke stažení
1.0.7.5
2.1.2004
Stáhnout
267 kB
FoxView
NE / NE Program je určen pro základní práci s tabulkami formátů FoxPro a dBase. Je založen na runtime modulu Microsoft Visual FoxPro 9 a podporuje vybrané příkazy zahrnuté v tomto modulu.
Zdarma ke stažení
Viz specifikace download Strana pro download FoxView

 


© Karel Matějka - IDS (2003-2023)