Information and data systems
Zpracování informačních a datových systémů

Tyto stránky se zabývají především problematikou soustředěnou na hlavní obory v nichž působí firma IDS - aplikované informační systémy, zpracování dat, programování, studium biologie a ekologie, které je rozvíjeno v návaznosti na aplikace v lesnictví, ochraně přírody, v lékařství a v dalších oborech. Při zájmu o ostatní oblasti činnosti nás kontaktujte.
 
Osobní poznámky a komentáře (blog)
 

Významnější novinky

19.3.2024 Databáze jmen cévnatých rostlin podle nového Klíče ke květeně ČR
8.2.2024 Načítání lesnických dat LHP/O do databáze
27.12.2023 Systém pro update a upgrade programů
15.9.2022 Program IDS Data View / IDS Graph View
 
Hlavní kapitoly na této stránce
 
Některé novější publikované články
4. 4. 2024 Porovnání růstu douglasky tisolisté a smrku ztepilého podle dat lesních hospodářských plánů a osnov
5. 1. 2024 Používané charakteristiky počasí ke konci roku 2023 na meteorologických stanicích ČHMÚ
14. 11. 2023 Sborník z 16. ročníku semináře Lesník 21. století (les a požáry)
23. 8. 2023 Climate, Picea abies stand state, and Ips typographus in the CR from a viewpoint of long-term dynamics
23. 8. 2023 Ecological interpretation of climate change according to Churáňov station (NP Šumava, CR) during 60 years
29. 1. 2023 Používané charakteristiky počasí ke konci roku 2022 na meteorologických stanicích ČHMÚ
25. 12. 2022 Plant community succession in old fields in the Chelčice region (Southern Bohemia)
15. 11. 2022 Norway spruce phenotype variability determined by needle anatomy in Bohemian Forest compared to other ...
19. 10. 2022 Catchments of Plešné and Čertovo Lakes (Bohemian Forest) 2007-2022. Data set 1 - Vegetation sampling
19. 10. 2022 Catchments of ... Data set 2 - Plant biomass
19. 10. 2022 Catchments of ... Data set 3 - Chemical elements in the plant biomass
8. 10. 2021 Picea abies and Pseudotsuga menziesii radial growth in relation to climate ...
11. 6. 2021 Vliv okolí meteorologické stanice na měřené hodnoty globální radiace sledovaný pomocí hemisférických fotografií.
11. 6. 2021 Srovnání délky slunečního svitu a globální radiace na dvojici stanic Rudolfov - České Budějovice
12. 5. 2020 Management recommendations according to Management Sets and Sub-sets
14. 9. 2019 Vitality and counts of Pedicularis sudetica subsp. sudetica
14. 11. 2018 Sukcese vegetace na opuštěných polích v oblasti Chelčic (jižní Čechy)
16. 10. 2018 Vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera v období 2007 až 2018
16. 10. 2018 Lesy výškového transektu na Plechém (Šumava) po deseti letech
16. 10. 2018 Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území v roce 2018
16. 10. 2018 Struktura stromového patra a světelné poměry v porostech na výzkumných plochách
16. 5. 2018 Vliv počasí na kvalitu semen borovice lesní a smrku ztepilého
13. 2. 2018 Nové a přehlížené matematicko-statistické metody pro geobiocenologii a ekologii
19. 10. 2017 Multivariate analysis for assessment of the tree populations based on dendrometric data ...
25. 5. 2017 Sucho na stanici Churáňov od roku 1962
6. 12. 2016 Altitudinal variability and diversity in the grassland communities of the Eastern Giant Mts.
30. 11. 2016 Communities of epigeic beetles in tree line from montane spruce forest to secondary meadow in the different stage ...
6. 10. 2016 Sledování vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera do roku 2016
10. 7. 2016 Genetic structure of spruce population and forest management
22. 6. 2016 Obyvatelstvo území Šumavy - proč zde uchovat národní park?
21. 6. 2016 Počasí na Churáňově v roce 2015
28. 4. 2016 Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích
27. 4. 2016 Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území
25. 4. 2016 Studium struktury společenstev epigeických brouků na výzkumných plochách
25. 4. 2016 Vliv pěstebních opatření na strukturu společenstev makromycetů na vybraných výzkumných plochách lesů
20. 4. 2016 Společenstva půdních pancířníků v lesích chráněných území s různým managementem
17. 12. 2015 Vliv asanačních zásahů v oblasti Ptačího potoka (NP Šumava) po čtyřech letech
29. 10. 2015 Pramen Vltavy nevyschnul
27. 4. 2015 Zkušenosti s plánováním péče o CHÚ ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci OP?
15. 4. 2015 Disturbance-induced changes in the plant biomass in forests near Plešné and Čertovo Lakes
27. 2. 2015 Vlastnosti půdy a struktura lesního ekosystému ve vztahu k jeho dynamice
27. 2. 2015 Společenstva mnohonožek a stonožek v měnících se podmínkách ...
Seznam novinek viz též Informace o webu infodatasys.cz
 

Užitečné upozornění:
Pokud jste opakovaně návštěvníky těchto stránek a zajímáte se o to, jaké dokumenty byly přidány nebo změněny v poslední době, použijte možnost Hledat soubor na tomto webu. Poté v poli Datum poslední aktualizace vyplňte datum, od něhož chcete změny vyhledat. Po potvrzení tlačítkem Hledej bude vygenerován seznam příslušných souborů.

Pokud máte problém se zobrazením těchto stránek v MS Internet Explorer, zvláště dochází-li k chybě při otevírání souborů pdf v okně IE, pak je pravděpodobné, že tato chyba bude odstraněna užitím originálního nastavení, které je možné provést pomocí nástroje na webu společnosti Microsoft - Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.

Main picture

Obsah těchto stránek je průběžně upravován. Máte-li zájem o zjištění těch dokumentů, které byly v poslední době přidány nebo upraveny, můžete využít funkci Hledat soubor na tomto webu. Tam stačí vyplnit pouze datum, od kdy má být hledání provedeno. Výsledkem tak bude seznam dokumentů aktualizovaných či přidaných mezi zadaným dnem a současností.

V březnu 2020 uplynulo již 25 let, co je tu firma IDS. Za tu dobu byla zpracována řada projektů a tiskem vyšlo více jak 120 publikací - článků i samostatných knih. Založeny byly rovněž tyto webové stránky, které sdružují přes 400 článků a ještě více dalších dokumentů, na jejichž přípravě se podílela jak firma IDS, tak více než 240 spolupracovníků, jímž patří poděkování.
Stejně, jako se mění používané technologie, vyvíjí se i pracovištěm IDS nabízené služby. Tento vývoj můžete sledovat prostřednictvím stránek domény infodatasys.cz. Tato doména informuje o výsledcích práce firmy IDS od roku 2003. Od roku 2011 je zde zaznamenáno průměrně více jak 2 tisíce návštěv ročně. Více se můžete dovědět v kapitole Služby.

 

Služby pro uživatele lesnických dat - data ISLH

V ČR jsou data lesních hospodářských plánů a osnov (LHP/O) zpracovávána v souladu s legislativou tak, že výsledek tvorby LHP/O je realizován jako jeden textový soubor ve formátu xml, který má podobu takzvaného výměnného formátu - jedná se o data Informačního Standardu Lesního Hospodářství (ISLH). Zájemcům o data LHP/O jsou tedy poskytována data tohoto formátu, který je však náročný na další zpracování. Současný běžně dostupný software již nedokáže tato data načítat do volně přístupných databázových tabulek (MS Access, případně dBase/FoxPro, Paradox, MS Excel) tak, jak to umožňoval program PDS KoPla dříve.
Na pracovišti IDS je v současnosti provozován vlastní program DataISLH pro kompletní načtení dat ISLH do databáze. Primárně jsou data načítána do databáze MS SQL, z ní však může být část dat nebo jejich komplet exportován do jiného formátu podle požadavků uživatele. Data lze rovněž zpřístupnit pomocí webových protokolů. Načtení dat LHP/O v ISLH je nyní zájemcům nabízeno jako služba.
Protože program generuje strukturu databáze na základě načítaných dat, je import možný pro různé (minulé, současné i budoucí) ročníky ISLH. Navíc je načítání nezávislé na popisných souborech xsd (původně DTD), které u starších dat mohou z různých důvodů již scházet.

Ekologie

Klima v ČR
Na webu se v posledních letech stále častěji objevují zprávy o takzvané klimatické změně, jejichž cílem je spíš poutat pozornost, nežli objektivně informovat o dynamickém klimatu. Proto se i na začátku roku 2024 objevily zprávy ve smyslu, jak extrémně vysokých teplot bylo dosaženo i v ČR v roce 2023, přitom se tyto zprávy neopírají o jasnou analýzu dat. Jak je ukázáno zde v článku popisujícím vývoj charakteristik na vybraných dlouhodobě sledovaných meteorologických stanicích: rok 2023 byl sice nadprůměrně teplý, nebyl však extrémní a to ani z hlediska výskytu sucha. Tyto závěry potvrzuje i měření na vlastní stanici Rudolfov.
To, jak se dlouhodobě vyvíjí klima v České republice, je patrné z vyhodnocení Vývoj teplot a srážek v ČR od roku 1961. Článek Globální gradienty teploty v České republice a diferenciace regionů se věnuje vyhodnocení rozdílů průměrných teplot vzduchu v různých regionech ČR. Pro tento účel využívá moderní geostatistické metody. Viz též ostatní články v sekci Klima
Upozornění na možnost šíření lýkožrouta smrkového v horských lesích ČR
Vzhledem k abnormálnímu průběhu počasí ve střední Evropě v roce 2015 existuje zvýšená pravděpodobnost gradace lýkožrouta smrkového (Ips typographus) ve smrkových horských (klimaxových) lesích ve 2 až 3 následujících letech. Podrobnosti viz článek Počasí na Churáňově v roce 2015. Toto upozornění bylo vydáno v průběhu roku 2015. Ve skutečnosti byla poté masivní gradace zaznamenána v lesích ČR zvláště od začátku vegetační sezóny 2018, což přesně odpovídá předchozímu upozornění. Vzhledem k průběhu počasí v roce 2018, zvláště s ohledem na vysoké teploty vzduchu a nízké úhrny srážek, nelze předpokládat, že gradace lýkožrouta v nejbližších letech skončí. To potvrdil i rok 2019.
Historické změny krajiny
V posledních letech byla věnována pozornost vyhodnocení historických změn krajiny a vlivu historie užití země na současnou krajinou diversitu. Současně byly zpracovány mapy stabilního katastru pro řadu obcí České republiky. Výsledky těchto prací jsou dostupné v sekci Krajinná ekologie a historie krajiny.
 

Šumava: ekologie a ochrana přírody

Výzkum na Šumavě je průběžně doplňovanou sekcí, kde jsou soustředěny materiály ke stavu přírody v tomto pohoří. Vzhledem k bouřlivé diskusi týkající se přístupu k horským lesům Národního parku Šumava byl sepsán článek pro časopis Šumava, který shrnuje aktuální poznatky ve formě dostupné i pro širší veřejnost - 1. díl a 2. díl.
Aktuality ochrany přírody na Šumavě
Aktuality ochrany přírody na Šumavě obsahují soubor dokumentů k aktuální situaci v Národním parku Šumava. Mezi dokumenty je uveden i dříve diskutovaný návrh zákona o Národním parku Šumava a rozbor navrhované nové zonace NPŠ. Přestože je v současnosti projednávána velká novela zákona 114/1992 Sb., kde má být komplexně řešena problematika národních parků v ČR, je stále potřebné připomínat, na minulé snahy, které mohly vést k ohrožení chráněného území na Šumavě (a nejen tam).
Asanační zásahy u Ptačího potoka
V roce 2015 uplynuly již čtyři roky od okamžiku, když v oblasti Ptačího potoka na Modravsku v centru NP Šumava proběhly rozsáhlé asanační zásahy proti lýkožroutu smrkovému. Proto nastal čas si tuto situaci znovi připomenout a zjistit, jaká je aktuální situace. Primární informace byly podány v dokumentu Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava, který ukázal na škodlivost zásahů. Jedná se o exemplární příklad poškozování předmětu ochrany v národním parku, přičemž opatření nedokáží naplnit ani deklarovaný cíl - ochranu okolních lesů proti gradaci lýkožrouta smrkového. Dokument byl použit jako podkladový materiál při podání podnětu České inspekci životního prostředí, která na základě svého šetření udělila Správě Národního parku a CHKO Šumava pokutu - viz například článek na serveru novinky.cz ze dne 27. 8. 2012. Účelovost takzvaných asanačních těžeb v cenných územích Národního parku dokládá příkaz ředitele Správy NPŠ ze dne 17. 10. 2012, který ukládá přiblížení a následnou expedici dřeva hmoty ponechané k zetlení. Nejedná se tedy o boj s lýkožroutem, ale o těžbu pro zisk. Protiprávnost jednání Správy NPŠ a Policie ČR potvrdil též Krajský soud v Plzni svým rozsudkem z 11. 12. 2013.
Stav lokality v roce 2015 je nově popsán v článku Vliv asanačních zásahů v oblasti Ptačího potoka (NP Šumava) po čtyřech letech, který dokazuje správnost dřívějších závěrů o škodlivosti asanačních těžeb.
Porovnání vlivu aktivního a pasivního managementu na stav a vývoj horské smrčiny umožní zvolit vhodný přístup k hospodaření v horských lesích při výskytu lýkožrouta smrkového v případě, že v území existuje předmětný zájem ochrany přírody.
Recenze
Dezinterpretace údajů z území ponechanému spontánnímu vývoji na Šumavě může vést ke zneužití v rámci současného boje o takzvanou bezzásahovost na území Národního parku Šumava, jak ukazuje recenze na Vicenův text k oblasti Židovského lesa (Roklanského lesa).
 
Kniha Kindlmann P., Matějka K., Doležal P.: Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody (326 stran, ISBN 978-80-246-2155-5) vyšla v nakladatelství Karolinum v roce 2012, kde ji je možno objednat.
Základní informace z knihy byly vybrány do souhrnu, který je dostupný ve formě brožury. Kniha vychází z výsledků dlouholetého výzkumu ekosystémů v území Šumavy i dalších pohoří Střední Evropy.
 
Šantrůčková, Vrba et al.
V roce 2010 byla vydána kniha Šantrůčková H., Vrba J., Křenová Z., Svoboda M., Benčoková A., Edwards M., Fuchs R., Hais M., Hruška J., Kopáček J., Matějka K., Rusek J.: Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Vydala Správa NP a CHKO Šumava ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské Univerzity a s Českou společností pro ekologii. Publikace se pokouší vysvětlit řadu mýtů a omylů týkajících se horských (klimaxových) smrčin tak, aby byl obsah srozumitelný i širší, poučené veřejnosti. Vychází z moderních poznatků o dynamice klimaxových smrčin, která je odlišná od dynamiky smíšených lesů rostoucích v nižších nadmořských výškách.
Kniha je v současnosti u distributorů rozebrána. Je též dostupná ve formátu pdf ke stažení - Otevřít PDF (cca 36 MB).
 

Software a zpracování dat

*

Nový program IDS Data View

Vytvořen byl jednoduchý program IDS Data View pro zpřístupnění databázových dat a dat v řadě dalších formátů. Jedná se především o MS SQL server, tabulky dBase / Visual FoxPro, různé textové representace dat (soubory txt a csv s volitelnými oddělovači), data MS Excel, případně Access. Data lze nejen načítat, ale i transformovat do jiného formátu, zpracovávat na základě SQL dotazů a konečně i vytvářet některé typy grafů, které lze uložit v řadě formátů. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě.Vývojová verze programu je nabízena s roční licencí zdarma - na vyžádání (stačí zaslat e-mail, viz Kontakt).
 

TextSearch - funkcionalita, kterou jinde nenajdete

V současnosti je testována úplně nová funkce programu TextSearch - hledání podle podobnosti textů. Běžné literární databáze umožňují vyhledání položek například podle autorů, klíčových slov, či dalších pevně zadávaných polí. Nejnovější verze programu TexSearch, která je v současnosti testována, však dokáže vyhledat položky, které jsou nejpodobnější právě zadanému textu. Existuje tedy možnost vyhledat publikace, které s vysokou pravděpodobností tématicky souvisí s určitou publikací nebo s libovolným textem - mapříklad s tím, který právě píšete Vy. Takovou podobnost je možno využít i pro klasifikaci souboru publikací: může se tedy ukázat, že daný soubor se tématicky rozpadá na několik skupin. Příkladem může být klasifikace 58 ekologicky zaměřených článků publikovaných v časopise Journal of Forest Science, ročník 64-65 (po číslo 4). Nejenže odpadá pracnost takového třídění publikací, ale výsledek je podepřen objektivní statistikou. Viz též popis programu.
*

FotoOverlay je aplikace pro zpracování měřických snímků - mikrofotografií

Typickým příkladem takových snímků jsou digitální fotografie z mikroskopu. Program umožňuje nejen jednoduché měření délky a počítání objektů ve snímku, ale i provedení překryvu několika snímků ze dvou i více rovin zaostření. Podrobně jsou funkce programu popsány v nápovědě. Vzhledem k tomu, že program umožňuje jednoduché propojení se systémem TextSearch či s prohlížečem IDS ViewImages, může uživatel současně vytvářet rozsáhlé databáze digitálních snímků, které mohou být popsány volitelnou řadou atributů.
Termín měřický snímek byl převzat z fotogrammetrie, kde se nejčastěji používá pro označení leteckých měřických snímků, tedy fotografií se středovým průmětem, u nichž velikost pixelu (respektive velikost území odpovídajícího tomuto pixelu) je proměnná podle polohy na snímku. Zpracováním těchto fotografií vznikají takzvané ortofotomapy, tedy snímky s ortogonálním průmětem, kde velikost pixelu je nezávislá na jeho poloze. Program FotoOverlay přistupuje k mikrofotografiím stejně, jako by se jednalo například o ortofotomapy, pouze s jiným měřítkem.
Tento program může být jednoduchou a levnou volbou umožňující práci s řadou funkcí, které jsou běžně užívány například prostřednictvím programů NIS Elements, OLYMPUS Stream nebo QuickPHOTO (měření ploch, délek, počítání objektů, překryv více snímků z různých rovin zaostření, práce s databází snímků a další), které jsou běžně používány například s mikroskopy Nikon a Olympus.

DataCollector - aplikace pro sběr dat je k dispozici

Uživatelé pořizující rozsáhlé soubory dat například z dotazníkových šetření stojí před úkolem, jak převést sebrané údaje do datové podoby. Pro tento účel jsou nejčastěji používány takové aplikace jako MS Excel, což však přináší řadu nevýhod. Jednou z nich je vysoká pravděpodobnost zápisu chybných údajů, protože sebrané údaje je potřeba nějakým způsobem kódovat. Programy jako MS Excel totiž dovolí do pole zapsat jakoukoli hodnotu. Proto se zpracovatelům dat často stává, že například v poli, kde mají být pouze číselné údaje, jsou nalézány i údaje textové, kód může být zapsán do neodpovídajícího pole atd. Proto byla vyvinuta nová aplikace DataCollector, která dokáže zajistit správné kódování údajů, které zapisuje do databázové tabulky.
Více ...
 
*Beta verze programu pro přípravu rejstříků na základě dokumentu ve formátu PDF je nyní k dispozici. Tento program je použitelný například v předtiskové přípravě publikací. Byl užit pro generování rejstříků pro knihu Kindlmann P., Matějka K., Doležal P.: Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody.
*Zpracování skenovaných map s barevnou legendou
Zpracování mnoha tištěných map je problematické v případě, že se jedná o mapu, kde jsou plochy k položkám legendy přiřazeny pouze pomocí barvy. Pokud legenda obsahuje větší množství položek, pak může být obtížné odhadnout, jaká plocha odpovídá jaké položce legendy. Tento problém je možno řešit v programu PlotOA, který v nejnovější verzi umí automaticky přiřadit odpovídající položku barevné legendy. Předpokladem je naskenování mapy a její transformace do určitého souřadného systému, přičemž se může jednat i o zcela abstraktní souřadný systém.
*GIS: výpočet indexů z DEM
Program PlotOA dokáže nově počítat různé indexy na základě digitálního modelu terénu (DEM). Tyto výsledky mohou být využity například pro interpretaci ekologických gradientů v terénu či pro mapování vegetace (viz vytvořený model lesních vegetačních stupňů).
)Frey et al.
Mechorosty Evropy
V současnosti je připravena databáze platných jmen mechorostů Evropy podle publikace Frey W., Frahm J.-P., Fischer E., Lobin W., Blockeel T.L. (2006): The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe. Harley Books, Essex. Samozřejmostí je zahrnutí všech uváděných synonym do databáze, což umožní i vyhledávání platných jmen mechorostů odpovídajících těmto synonymům. Tato databáze je dostupná s novou verzí programu SpeciesNames, která umožňuje přepínání mezi různými slovníky jmen, uživatel může též editovat slovníky stávající nebo připojit slovník vlastní. Zlepšena byla komunikace s jinými programy, což se týká zvláště nové verze programu DBreleve.
 
Databáze jmen cévnatých rostlin Evropy
Pro program SpeciesNames je k dispozici databáze jmen podle klasického díla Flora Europaea - viz dostupné databáze.
 
Databáze jmen cévnatých rostlin podle nového Klíče ke květeně ČR
Pro program SpeciesNames je k dispozici databáze jmen podle poblikace Kaplan et al. (2019) - viz dostupné databáze.

Update a upgrade

*Aplikace IDSmanagement
Tato aplikace je určena především pro automatickou aktualizaci instalovaných programů. Postupně je distribuována všem registrovaným uživatelům programů z produkce IDS. Podrobnosti
zde.
Další možností je přeinstalace pomocí nové verze: Zkontrolujte vámi používané verze software s verzemi aktuálně nabízenými. Nemáte nárok na bezplatný upgrade? Pokud tomu tak je, pak proveďte download příslušného instalačního souboru zde a vlastní instalaci.
Upozornění: Uživatelé starších produktů (CD pořízené před datem 1. ledna 2011), jejichž součástí je prohlížeč vTextSearch mohou nyní získat ZDARMA jejich novou verzi. Stačí, aby na adresu uvedenou v sekci kontakt zaslali legálně pořízený kompaktní disk s žádostí o jeho výměnu (nezapomeňte uvést zpáteční adresu).
Windows 10 Windows 8 Windows 7
Všechny poskytované aplikace jsou testovány pod uvedenými operačními systémemy.

 

Publikované materiály na www.infodatasys.cz jsou optimalizovány pro prohlížeče MS Internet Explorer a Google Chrome, jejich kontrola byla provedena též některými dalšími programy. Na těchto stránkách jsou uvedeny též materiály ve formátu PDF, k jejichž prohlížení je doporučen Adobe Acrobat Reader - ten je možné získat zdarma na internetové adrese firmy Adobe

Spolupracujícím subjektům je tímto nabízena možnost společné presentace odborných materiálů v tomto prostoru Internetu.

Na stránkách infodatasys.cz mohou autoři článků týkajících se ekologie a zpracování dat v ekologii, biologii a v příbuzných oborech publikovat své práce. Před uveřejněním těchto prací bude zajištěna jejich nezávislá recenze. Své návrhy konzultujte s administrátorem stránek - viz kontakt, případně příslušné texty můžete zaslat prostřednictvím e-mailu.

Právní upozornění

Začátek stránky